Diensbepalings

§ 1 Bestek

 1.  Ons bepalings en voorwaardes is van toepassing op alle dienste wat deur ons gelewer moet word in ooreenstemming met die kontrakte wat tussen ons en die kliënt gesluit is.
 2.  Die geldigheid van hierdie bepalings en voorwaardes is beperk tot kontraktuele verhoudings met maatskappye.
 3. Die omvang van ons aktiwiteite spruit uit die kontrak wat in elke geval gesluit is.

§ 2 Aanbod en kontraksluiting

Die kliënt se bestelling of die ondertekening van die kontrak verteenwoordig 'n bindende aanbod wat ons binne twee weke kan aanvaar deur 'n bestellingbevestiging of 'n afskrif van die getekende kontrak te stuur. Aanbiedings of kostevoorstelle wat vooraf deur ons gemaak is, is nie-bindend.

§ 3 Aanvaarding

 1.  Die aanvaarding van die diens wat deur ons verskaf word, vind plaas deur die afsonderlike verklaring van aanvaarding insluitend die gepaardgaande protokol.
 2.  Indien die werkresultaat in wese ooreenstem met die ooreenkomste, moet die kliënt onmiddellik aanvaarding verklaar indien ons 'n werk sou verrig. Aanvaarding mag nie geweier word as gevolg van onbeduidende afwykings nie. Indien aanvaarding deur die kliënt nie betyds plaasvind nie, sal ons 'n redelike sperdatum stel vir die indiening van die verklaring. Die werkresultaat word geag aanvaar te wees by verstryking van die tydperk indien die kliënt nie binne hierdie tydperk skriftelik redes vir die weiering van aanvaarding gespesifiseer het nie of hy die werk of diens wat deur ons geskep is sonder voorbehoud gebruik en ons die belangrikheid hiervan uitgewys het. aan die begin van die tydperk gedrag uitgewys het.

§ 4 Pryse en betalingsvoorwaardes

 1.  Die vergoeding vir die diens wat deur die kliënt gebruik word, spruit uit die kontrak, asook die vervaldatum van die vergoeding.
 2.  Die vergoeding moet per direkte debiet betaal word. Fakturering vind plaas met die diens gelewer. Hierdie metode van betaling is 'n noodsaaklike basis vir ons prysberekening en is dus onontbeerlik.
 3.  Indien die kliënt betalings versuim, sal agterstallige rente teen die statutêre koers (tans nege persentasiepunte bo die basisrentekoers) gehef word.
 4.  Die kliënt is slegs geregtig op verrekeningsregte indien sy teeneise wetlik vasgestel is, onbetwis is of deur ons erken is. Die kliënt is slegs gemagtig om die retensiereg uit te oefen indien sy teeneis op dieselfde kontraktuele verhouding gebaseer is.
 5. Ons behou die reg voor om ons vergoeding aan te pas volgens kosteveranderings wat plaasgevind het. Die aanpassing kan vir die eerste keer twee jaar na die sluiting van die kontrak gemaak word.

§ 5 Samewerking van die kliënt

Die kliënt onderneem om saam te werk om die konsepte, tekste en advertensiemateriaal wat ontwikkel is reg te stel. Na regstelling deur die kliënt en goedkeuring is ons nie meer aanspreeklik vir die verkeerde uitvoering van die bestelling nie.

§ 6 Duur van Kontrak en Beëindiging

Die termyn van die kontrak word individueel ooreengekom; sy, begin met die ondertekening van die kontrak. Dit word stilswyend met 'n verdere jaar verleng indien dit nie minstens drie maande voor verstryking deur een van die kontrakterende partye per geregistreerde brief beëindig word nie.

§ 7 Aanspreeklikheid

 1. Ons aanspreeklikheid vir kontraktuele verbreking van plig en onreg is beperk tot opset en growwe nalatigheid. Dit geld nie in die geval van besering aan lewe, liggaam en gesondheid van die kliënt nie, eise weens die verbreking van kardinale verpligtinge, dit wil sê verpligtinge wat voortspruit uit die aard van die kontrak en waarvan die verbreking die bereiking van die doel van die kontrak in gevaar stel. die kontrak, sowel as die vervanging van Skade wat veroorsaak word deur vertraging volgens § 286 BGB. In hierdie opsig is ons aanspreeklik vir elke graad van skuld.
 2. Die voormelde uitsluiting van aanspreeklikheid is ook van toepassing op effens nalatige pligsvergrype deur ons plaasvervangende agente.
 3. In soverre aanspreeklikheid vir skade wat nie gebaseer is op besering aan lewe, ledemate of gesondheid van die kliënt nie uitgesluit word vir geringe nalatigheid nie, sal sulke eise verjaar binne een jaar nadat die eis ontstaan ​​het.
 4. Die bedrag van ons aanspreeklikheid is beperk tot die kontraktueel tipiese, redelik voorsienbare skade; beperk tot 'n maksimum van vyf persent van die ooreengekome vergoeding (netto).
 5. Indien die kliënt skade ly weens 'n vertraging in prestasie waarvoor ons verantwoordelik is, moet vergoeding altyd betaal word. Dit is egter beperk tot een persent van die ooreengekome vergoeding vir elke voltooide week van vertraging; in totaal egter nie meer as vyf persent van die ooreengekome vergoeding vir die hele diens nie. Vertraging vind slegs plaas as ons nie die bindend ooreengekome sperdatum vir die verskaffing van dienste nakom nie.
 6. Force majeure, stakings, onvermoë van ons kant deur geen skuld van ons eie, verleng die tydperk vir die verskaffing van die diens met die duur van die hindernis.
 7. Die kliënt kan van die kontrak onttrek as ons in gebreke is met die verskaffing van dienste en vir onsself 'n redelike grasietydperk skriftelik vasgestel het met die uitdruklike verklaring dat aanvaarding van die diens afgekeur sal word nadat die tydperk verstryk het en die grasietydperk (twee weke) sal nie waargeneem word nie. Verdere eise kan nie beweer word nie, sonder benadeling van die ander aanspreeklikheidseise volgens § 7.

§ 8 Waarborg

Enige waarborg-eise deur die kliënt is beperk tot onmiddellike regstelling. Indien dit twee keer binne 'n redelike tydperk (twee weke) misluk of indien die regstelling geweier word, het die kliënt die reg om, na sy keuse, 'n toepaslike vermindering in die fooie of die kansellasie van die kontrak te eis.

§ 9 Beperking van eie eise

Ons eise vir betaling van die ooreengekome vergoeding verjaar na vyf jaar, in afwyking van § 195 BGB. Artikel 199 BGB is van toepassing op die aanvang van die verjaringstydperk.

§ 10 Vorm van verklarings

Regs relevante verklarings en kennisgewings wat die kliënt aan ons of 'n derde party moet indien, moet skriftelik wees.

§ 11 Plek van Prestasie, Regskeuse Plek van Jurisdiksie

 1. Tensy anders vermeld in die onderhoudskontrak, is die plek van prestasie en betaling ons plek van besigheid. Die wetlike regulasies oor die plekke van jurisdiksie bly onaangeraak, tensy iets anders voortspruit uit die spesiale regulasie van paragraaf 3.
 2. Die wet van die Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitlik op hierdie kontrak van toepassing.
 3. Die eksklusiewe plek van jurisdiksie vir kontrakte met handelaars, regsentiteite onder publiekreg of spesiale fondse onder publiekreg is die hof wat verantwoordelik is vir ons besigheidsplek.

Artikel 12 Konflik van Wette

Indien die kliënt ook algemene bepalings en voorwaardes gebruik, word die kontrak gesluit selfs sonder ooreenkoms oor die insluiting van algemene bepalings en voorwaardes. Deur hierdie kontrak te onderteken, stem die kliënt uitdruklik in dat regulasies wat slegs vervat is in die algemene bepalings en voorwaardes wat deur ons gebruik word, deel van die kontrak word.

Artikel 13 Verbod op opdrag

Die kliënt mag slegs sy regte en verpligtinge uit hierdie kontrak oordra met ons skriftelike toestemming. Dieselfde geld vir die oordrag van sy regte uit hierdie kontrak. Die data wat bekend geword het in die konteks van die uitvoering van die kontrak en die besigheidsverhouding met die kliënt binne die betekenis van die databeskermingswet word uitsluitlik gestoor en verwerk vir die doel om die kontrak uit te voer, in die besonder vir bestellingverwerking en kliënt sorg. Die belange van die kliënt word dienooreenkomstig in ag geneem, asook databeskermingsregulasies.

§ 14 Skeidbaarheidsklousule

Indien een of meer bepalings ongeldig is of word, behoort die geldigheid van die oorblywende bepalings nie aangetas te word nie. Die kontrakterende partye is verplig om die oneffektiewe klousule te vervang met een wat so na as moontlik aan laasgenoemde kom en effektief is.

§ 15 Algemeen

Die kliënt is verantwoordelik vir die nakoming van mededingingswetgewing, kopiereg of ander eiendomsregte (bv. handelsmerke of ontwerppatente). In die geval dat sulke derdeparty-eise teen ons ingestel word, sal die kliënt ons vrywaar van alle derdeparty-eise as gevolg van 'n moontlike skending van regte indien ons voorheen (skriftelik) kommer geopper het oor die uitvoering van die bestelling wat geplaas is met oor die skending van sulke regte gemaak is.

Vanaf 19 Augustus 2016