Privatnost

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim ličnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Lični podaci su svi podaci s kojima se možete lično identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka koja je navedena ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Ko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici vrši operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku "Obavijest nadležnom tijelu" u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši podaci se prikupljaju kada nam ih saopštite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unesete u kontakt obrazac.

Ostali podaci se prikupljaju automatski ili uz vaš pristanak od strane naših IT sistema kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internet pretraživač, operativni sistem ili vrijeme pregleda stranice). Ovi podaci se prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za šta koristimo vaše podatke?

Dio podataka se prikuplja kako bi se osiguralo da se web stranica pruža bez grešaka. Drugi podaci se mogu koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo da u bilo koje vrijeme besplatno dobijete informacije o porijeklu, primaocu i svrsi vaših pohranjenih ličnih podataka. Također imate pravo zahtijevati ispravku ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali pristanak za obradu podataka, možete opozvati ovu saglasnost u bilo kojem trenutku za budućnost. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči. Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu.

Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme ako imate dodatnih pitanja o temi zaštite podataka.

Alati za analizu i alati trećih strana

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se uglavnom radi sa takozvanim programima za analizu.

Detaljne informacije o ovim programima analize mogu se naći u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Eksterni hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski provajder usluga (hoster). Lični podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na serverima domaćina. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt podaci, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

Hoster se koristi u svrhu ispunjenja ugovora sa našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6 st. 1 lit. b DSGVO) i u interesu sigurnog, brzog i efikasnog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog provajdera ( Član 6. stav 1. tačka f GDPR).

Naš hoster će obraditi vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje svojih obaveza i slijedit će naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći hoster:

ALL-INKL.COM - Novi mediji Minhen
Vlasnik: René Munich
Glavna ulica 68 | D-02742 Friedersdorf

Zaključivanje ugovora za obradu narudžbi

Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zaštitom podataka, sklopili smo ugovor o obradi narudžbi s našim hosterom.

3. Opće informacije i obavezne informacije

Privatnost

Operateri ovih stranica veoma ozbiljno shvataju zaštitu vaših ličnih podataka. S vašim ličnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Lični podaci su podaci sa kojima se možete lično identifikovati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za šta ih koristimo. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se to dešava.

Napominjemo da prijenos podataka na Internetu (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o nadležnom organu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Minhen

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
Email: hi@gtbabel.com

Odgovorno tijelo je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade ličnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Trajanje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije naveden određeni period pohrane, vaši lični podaci će ostati kod nas sve dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete svoj pristanak za obradu podataka, vaši podaci će biti izbrisani osim ako nemamo drugih zakonski dozvoljenih razloga za pohranu vaših osobnih podataka (npr. porezni ili komercijalni periodi zadržavanja); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani kada ti razlozi prestanu da postoje.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i druge treće zemlje

Naša web stranica uključuje alate kompanija sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ovi alati aktivni, vaši lični podaci mogu se prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Želimo da istaknemo da se u ovim zemljama ne može garantovati nivo zaštite podataka uporediv sa onim u EU. Na primjer, američke kompanije su u obavezi da daju lične podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete poduzeti pravne mjere protiv toga. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim serverima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na ove aktivnosti obrade.

Opoziv vašeg pristanka za obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Pristanak koji ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na direktno oglašavanje (čl. 21 GDPR)

AKO JE OBRADA PODATAKA ZASNOVANA NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA U BILO KOJE VRIJEME IZ RAZLOGA KOJI PROISTIČU IZ VAŠE ODREĐENE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI I NA PROFILANJE NA OSNOVU OVIH ODREDBA. DODATNA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE OBRADA ZASNIVA MOŽETE NAĆI U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI PODATAKA. AKO SE BUDETE PROTIV, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE OSIM UKOLIKO MOŽEMO DOKAZATI SVEOBUHVATNE OSNOVE ZA OBRADU KOJE PREMAŽU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODU PRIGOVOR PREMA SKLADU SA 12).

UKOLIKO SE VAŠI LIČNI PODACI OBRADUJU ZA DIREKTNO OGLAŠAVANJE, IMATE PRAVO U BILO KOJE TRENUTKE PRIGOVORITI NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA U SVRHE TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI KOJI SE ODNOSI NA TAKVO DIREKTNO OGLAŠAVANJE. UKOLIKO SE PROTIVITE, VAŠI LIČNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE DIREKTNOG OGLAŠAVANJA (PRIMJED PREMA ČLANU 21 (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom organu

U slučaju kršenja GDPR-a, oni koji su pogođeni imaju pravo da ulože žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje žalbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje obrađujemo automatski na osnovu vašeg pristanka ili u skladu sa ugovorom predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu. Ako zatražite direktan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvodljivo.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifrovanu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresna linija pretraživača mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu katanca u liniji vašeg pretraživača.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Šifrirane platne transakcije na ovoj web stranici

Ako postoji obaveza da nam pošaljete svoje podatke o plaćanju (npr. broj računa za autorizaciju direktnog zaduživanja) nakon zaključenja ugovora na bazi naknada, ti podaci su potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije korištenjem uobičajenih sredstava plaćanja (Visa/MasterCard, direktno zaduživanje) obavljaju se isključivo putem šifrirane SSL ili TLS veze. Šifrovanu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresna linija pretraživača mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu katanca u liniji vašeg pretraživača.

Uz šifriranu komunikaciju, vaše podatke o plaćanju koje nam šaljete ne mogu čitati treće strane.

Informacije, brisanje i ispravke

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim ličnim podacima, njihovom porijeklu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je potrebno, pravo na ispravku ili brisanje ovih podataka u bilo kojem trenutku. . Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme ako imate dodatnih pitanja u vezi s ličnim podacima.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Za ovo nas možete kontaktirati u bilo koje vrijeme. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporite tačnost vaših ličnih podataka koje čuvamo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči.
  • Ako se obrada vaših ličnih podataka dogodila/događa nezakonito, možete zatražiti ograničenje obrade podataka umjesto brisanja.
  • Ako nam vaši lični podaci više nisu potrebni, ali su vam potrebni za ostvarivanje, odbranu ili podnošenje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči umjesto da se izbrišu.
  • Ako ste uložili prigovor u skladu sa članom 21 (1) GDPR-a, vaši i naši interesi moraju biti vagani. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših ličnih podataka ograniči.

Ako ste ograničili obradu vaših ličnih podataka, ovi podaci - osim njihovog pohranjivanja - mogu se koristiti samo uz vaš pristanak ili za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Evropske unije ili države članice.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naša web stranica koristi takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se pohranjuju na vašem krajnjem uređaju ili privremeno za vrijeme trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije se automatski brišu nakon vaše posjete. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju dok ih sami ne izbrišete ili dok ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima, kolačići trećih strana također se mogu pohraniti na vašem krajnjem uređaju kada uđete na našu stranicu (kolačići treće strane). Oni omogućavaju nama ili vama da koristimo određene usluge kompanije treće strane (npr. kolačiće za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi funkcionirale bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz video zapisa). Drugi kolačići se koriste za procjenu ponašanja korisnika ili za prikazivanje reklama.

Kolačići koji su potrebni za izvođenje procesa elektronske komunikacije (potrebni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike). pohranjeni na na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića radi tehnički bez grešaka i optimiziranog pružanja svojih usluga. Ako je zatražen pristanak za pohranjivanje kolačića, relevantni kolačići se pohranjuju isključivo na osnovu ove saglasnosti (član 6 (1) (a) GDPR); saglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete podesiti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i dozvoliti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se pretraživač zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste kompanije treće strane ili u svrhu analize, mi ćemo vas o tome posebno obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Datoteke evidencije servera

Dobavljač stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvanim serverskim log datotekama koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. ovo su:

  • Tip pretraživača i verzija pretraživača
  • operativni sistem koji se koristi
  • URL upućivača
  • Ime hosta računara koji pristupa
  • Vrijeme zahtjeva servera
  • IP adresa

Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi podaci se prikupljaju na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekornu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice - log fajlovi servera moraju biti snimljeni u tu svrhu.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ne prosljeđujemo ove podatke bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na osnovu člana 6 (1) (b) GDPR-a ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je neophodan za provođenje predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stav 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stav 1. lit. a GDPR) ako se ovo pitalo.

Podaci koje unesete u kontakt obrazac ostat će s nama sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovemo pristanak za pohranu ili svrha pohranjivanja podataka više ne vrijedi (npr. nakon što je vaš zahtjev obrađen). Obavezne zakonske odredbe - posebno periodi zadržavanja - ostaju nepromijenjene.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Provajder je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućava operateru web stranice da analizira ponašanje posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su pregledi stranica, dužina boravka, korišteni operativni sistemi i porijeklo korisnika. Ove podatke Google može sažeti u profil koji je dodijeljen dotičnom korisniku ili njegovom uređaju.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućavaju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta uređaja). Informacije koje prikuplja Google o korištenju ove web stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo pohranjuju.

Ovaj alat za analizu koristi se na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes da analizira ponašanje korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. pristanak na pohranjivanje kolačića), obrada se odvija isključivo na osnovu člana 6 (1) (a) GDPR; saglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD zasniva se na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP anonimizacija

Aktivirali smo funkciju IP anonimizacije na ovoj web stranici. Kao rezultat toga, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru prije nego što bude proslijeđena u SAD. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslana na Google server u SAD i tamo skraćena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vaše upotrebe web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima web stranice i za pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao dio Google Analytics neće biti spojena s drugim Google podacima.

Dodatak za pretraživač

Možete spriječiti Google da prikuplja i obrađuje vaše podatke preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Više informacija o tome kako Google Analytics rukuje korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Obrada narudžbi

Sklopili smo ugovor o obradi narudžbi s Googleom i u potpunosti provodimo stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka kada koristimo Google Analytics.

Trajanje skladištenja

Podaci koje Google pohranjuje na nivou korisnika i događaja koji su povezani s kolačićima, korisničkim ID-ovima (npr. ID korisnika) ili ID-ovima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID za oglašavanje) anonimiziraju se nakon 14 mjeseci ili se brišu. Detalje o ovome možete pronaći na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Operater web stranice koristi Google Ads. Google Ads je program za online oglašavanje kompanije Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućava da prikazujemo oglase u Google tražilici ili na web stranicama trećih strana kada korisnik unese određene pojmove za pretraživanje na Google (ciljanje ključnih riječi). Nadalje, ciljane reklame mogu se prikazati korištenjem korisničkih podataka (npr. podaci o lokaciji i interesi) dostupnih od Google-a (ciljanje ciljne grupe). Kao operater web stranice, možemo kvantitativno procijeniti ove podatke, na primjer analizirajući koji su pojmovi za pretraživanje doveli do prikaza naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Google Ads se koristi na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes da svoje uslužne proizvode plasira na što efikasniji način.

Prijenos podataka u SAD zasniva se na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google praćenje konverzija

Ova web stranica koristi Google praćenje konverzija. Provajder je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć Google Conversion Tracking, mi i Google možemo prepoznati da li je korisnik izvršio određene radnje. Na primjer, možemo procijeniti na koje gumbe na našoj web stranici se kliknulo koliko često i koji proizvodi su posebno često pregledani ili kupljeni. Ove informacije se koriste za generiranje statistike konverzije. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su radnje poduzeli. Ne primamo nikakve informacije s kojima bismo mogli lično identificirati korisnika. Sam Google koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja za identifikaciju.

Google praćenje konverzija koristi se na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes da analizira ponašanje korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i oglašavanje. Ako je zatražen odgovarajući pristanak (npr. pristanak na pohranjivanje kolačića), obrada se odvija isključivo na osnovu člana 6 (1) (a) GDPR; saglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Više informacija o Google praćenju konverzija možete pronaći u Googleovim propisima o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Dodaci i alati

Google Web Fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje pruža Google za ujednačen prikaz fontova. Google fontovi se instaliraju lokalno. Nema veze sa Google serverima.

Više informacija o Google Web fontovima možete pronaći pod https://developers.google.com/fonts/faq iu Googleovoj politici privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Provajderi e-trgovine i plaćanja

Obrada podataka (podaci o klijentima i ugovorima)

Lične podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj su potrebni za uspostavljanje, sadržaj ili promjenu pravnog odnosa (popisni podaci). Ovo se zasniva na članu 6. stav 1. slovo b GDPR-a, koji omogućava obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke o korištenju ove web stranice (podatke o korištenju) samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da korisniku omogućimo korištenje usluge ili da mu naplatimo račun.

Prikupljeni podaci o klijentima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili prestanka poslovnog odnosa. Zakonski rokovi zadržavanja ostaju nepromijenjeni.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za online trgovine, trgovce i otpremu robe

Lične podatke prenosimo samo trećim licima ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer kompaniji kojoj je povjerena isporuka robe ili banci odgovornoj za obradu plaćanja. Svaki dalji prijenos podataka se ne odvija ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, na primjer u reklamne svrhe.

Osnova za obradu podataka je član 6. stav 1. tačka b GDPR-a, koji omogućava obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za usluge i digitalni sadržaj

Lične podatke prenosimo samo trećim licima ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer banci odgovornoj za obradu plaćanja.

Svaki dalji prijenos podataka se ne odvija ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, na primjer u reklamne svrhe.

Osnova za obradu podataka je član 6. stav 1. tačka b GDPR-a, koji omogućava obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera.

Usluge plaćanja

Na našu web stranicu integriramo usluge plaćanja trećih strana. Ako kupite od nas, vaše podatke o plaćanju (npr. ime, iznos plaćanja, detalji računa, broj kreditne kartice) će obraditi pružatelj platnih usluga u svrhu obrade plaćanja. Odgovarajući ugovor i odredbe o zaštiti podataka dotičnog provajdera primjenjuju se na ove transakcije. Pružaoci platnih usluga se koriste na osnovu člana 6 (1) (b) GDPR (obrada ugovora) iu interesu procesa plaćanja koji je što je moguće glatkiji, praktičniji i sigurniji (član 6 (1) (f) GDPR). Ukoliko se za određene radnje traži vaš pristanak, član 6 (1) (a) GDPR je pravni osnov za obradu podataka; Saglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost.

Na ovoj web stranici koristimo sljedeće usluge plaćanja / pružatelje usluga plaćanja:

PayPal

Pružalac ove usluge plaćanja je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljem tekstu "PayPal").

Prijenos podataka u SAD zasniva se na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Detalji se mogu naći u PayPal-ovoj izjavi o zaštiti podataka: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Ostale usluge

Pametan izgled

Ova stranica koristi Smartlook alat za praćenje od Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Češka Republika (“Smartlook”) za snimanje nasumično odabranih pojedinačnih posjeta isključivo s anonimnom IP adresom. Ovaj alat za praćenje omogućava korištenje kolačića za procjenu načina na koji koristite web stranicu (npr. na koji sadržaj se klikne). U tu svrhu vizualno se prikazuje profil upotrebe. Korisnički profili se kreiraju samo kada se koriste pseudonimi. Pravni osnov za obradu Vaših podataka je saglasnost koju ste dali (čl. 6, st. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Ovako prikupljene informacije prosljeđuju se odgovornoj osobi. Odgovorna osoba ovo pohranjuje isključivo na svom serveru u Njemačkoj. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost putem postavki kolačića. Dodatne informacije o zaštiti podataka na Smartlooku možete pronaći na https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Uredite postavke

Uredite postavke pristanka