Podmínky služby

§ 1 Rozsah

 1.  Naše obchodní podmínky se vztahují na všechny námi poskytované služby v souladu se smlouvami uzavřenými mezi námi a zákazníkem.
 2.  Platnost těchto obchodních podmínek je omezena na smluvní vztahy se společnostmi.
 3. Rozsah naší činnosti vyplývá v každém případě z uzavřené smlouvy.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

Objednávka zákazníka nebo podpis smlouvy představuje závaznou nabídku, kterou můžeme přijmout do dvou týdnů zasláním potvrzení objednávky nebo kopie podepsané smlouvy. Námi předem vypracované nabídky nebo cenové nabídky jsou nezávazné.

§ 3 Přijetí

 1.  Přijetí námi poskytované služby probíhá prostřednictvím samostatného prohlášení o přijetí včetně příslušného protokolu.
 2.  Pokud výsledek práce v zásadě odpovídá dohodám, musí zákazník bezodkladně prohlásit přijetí, pokud bychom dílo provedli. Převzetí nelze odmítnout z důvodu nepodstatných odchylek. Pokud k převzetí zákazníkem nedojde včas, stanovíme přiměřenou lhůtu pro podání prohlášení. Výsledek díla se považuje za převzatý uplynutím lhůty, pokud zákazník v této lhůtě písemně neuvedl důvody odmítnutí převzetí nebo námi vytvořené dílo či službu bez výhrad užívá a my jsme upozornili na význam tohoto na začátku období chování poukázali.

§ 4 Ceny a platební podmínky

 1.  Odměna za službu využívanou zákazníkem vyplývá ze smlouvy, stejně jako splatnost odměny.
 2.  Odměna se platí inkasem. Fakturace probíhá s poskytnutou službou. Tento způsob platby je nezbytným podkladem pro naši cenovou kalkulaci a je proto nepostradatelný.
 3.  Pokud se zákazník dostane do prodlení s platbami, bude mu účtován úrok z prodlení v zákonné sazbě (v současnosti devět procentních bodů nad základní úrokovou sazbou).
 4.  Zákazník má právo na započtení pouze tehdy, pokud jeho protinároky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Zákazník je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protinárok je založen na stejném smluvním vztahu.
 5. Vyhrazujeme si právo upravit naši odměnu podle změn nákladů, ke kterým došlo. Úpravu lze poprvé provést dva roky po uzavření smlouvy.

§ 5 Spolupráce zákazníka

Zákazník se zavazuje spolupracovat při opravách konceptů, textů a reklamních materiálů, které byly vyvinuty. Po opravě zákazníkem a schválení již neručíme za chybné provedení objednávky.

§ 6 Doba trvání smlouvy a ukončení

Doba trvání smlouvy se sjednává individuálně; ona, začíná podpisem smlouvy. Tato lhůta se automaticky prodlužuje o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví doporučeným dopisem alespoň tři měsíce před jejím uplynutím.

§ 7 Odpovědnost

 1. Naše odpovědnost za smluvní porušení povinností a delikt je omezena na úmysl a hrubou nedbalost. To neplatí v případě újmy na životě, těle a zdraví zákazníka, nároků z důvodu porušení základních povinností, tj. povinností, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy. smlouvy, jakož i nahrazení Škody způsobené prodlením podle § 286 BGB. V tomto ohledu ručíme za každý stupeň zavinění.
 2. Výše uvedené vyloučení odpovědnosti se vztahuje i na mírně nedbalé porušení povinností ze strany našich zástupců.
 3. Pokud není z lehké nedbalosti vyloučena odpovědnost za škody, které nejsou založeny na újmě na životě, zdraví nebo zdraví zákazníka, promlčí se tyto nároky do jednoho roku od vzniku nároku.
 4. Výše naší odpovědnosti je omezena na smluvně typickou, rozumně předvídatelnou škodu; omezena maximálně pěti procenty sjednané odměny (čisté).
 5. Pokud zákazníkovi vznikne škoda z důvodu prodlení s plněním, za které odpovídáme, musí být vždy vyplacena náhrada. Ta je však omezena na jedno procento sjednané odměny za každý ukončený týden prodlení; v úhrnu však nejvýše pět procent sjednané odměny za celou službu. Ke zpoždění dochází pouze v případě, že nedodržíme závazně dohodnutý termín poskytnutí služeb.
 6. Vyšší moc, stávky, neschopnost z naší strany bez našeho zavinění prodlužují dobu poskytování služby o dobu trvání překážky.
 7. Zákazník může odstoupit od smlouvy v případě, že jsme v prodlení s poskytováním služeb a písemně jsme si stanovili přiměřenou dodatečnou lhůtu s výslovným prohlášením, že po uplynutí lhůty a lhůty odkladu (dvě) bude přijetí služby odmítnuto. týdnů) nebudou dodrženy. Bez ohledu na ostatní nároky z odpovědnosti podle § 7 nelze uplatňovat další nároky.

§ 8 Záruka

Jakékoli záruční nároky zákazníka jsou omezeny na okamžitou nápravu. Pokud se tak nestane dvakrát v přiměřené lhůtě (dva týdny) nebo pokud bude náprava odmítnuta, má zákazník právo dle své volby požadovat přiměřené snížení poplatků nebo zrušení smlouvy.

§ 9 Promlčení vlastních nároků

Naše nároky na výplatu sjednané odměny se odchylně od § 195 BGB promlčují po pěti letech. Pro počátek běhu promlčecí doby platí § 199 BGB.

§ 10 Forma prohlášení

Právně relevantní prohlášení a oznámení, která musí zákazník předložit nám nebo třetí straně, musí mít písemnou formu.

§ 11 Místo plnění, volba práva Místo soudní příslušnosti

 1. Není-li ve smlouvě o údržbě uvedeno jinak, je místem plnění a platby naše obchodní místo. Právní předpisy o místu příslušnosti zůstávají nedotčeny, pokud ze zvláštní úpravy odstavce 3 nevyplývá něco jiného.
 2. Na tuto smlouvu se vztahuje výhradně právo Spolkové republiky Německo.
 3. Výhradním místem jurisdikce pro smlouvy s obchodníky, právnickými osobami podle veřejného práva nebo zvláštními fondy podle veřejného práva je soud příslušný pro naše místo podnikání.

§ 12 Kolize zákonů

V případě, že zákazník použije i všeobecné obchodní podmínky, je smlouva uzavřena i bez dohody o zahrnutí všeobecných obchodních podmínek. Zákazník podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s tím, že součástí smlouvy se stávají ustanovení, která jsou obsažena pouze v námi používaných všeobecných obchodních podmínkách.

§ 13 Zákaz postoupení

Zákazník může svá práva a povinnosti z této smlouvy převést pouze s naším písemným souhlasem. Totéž platí pro postoupení jeho práv z této smlouvy. Údaje, které vešly ve známost v souvislosti s plněním smlouvy a obchodním vztahem se zákazníkem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jsou uchovávány a zpracovávány výhradně za účelem plnění smlouvy, zejména pro účely vyřízení objednávky a zákazníka. péče. V souladu s tím jsou zohledněny zájmy zákazníka, stejně jako předpisy o ochraně údajů.

§ 14 Ustanovení o oddělitelnosti

Pokud by jedno nebo více ustanovení bylo nebo se stalo neplatnými, platnost zbývajících ustanovení by tím neměla být dotčena. Smluvní strany jsou povinny neúčinnou doložku nahradit takovou, která se jí co nejvíce přibližuje a je účinná.

§ 15 Obecné

Zákazník je odpovědný za dodržování zákona o hospodářské soutěži, autorských práv nebo jiných majetkových práv (např. ochranné známky nebo patenty na design). V případě, že vůči nám budou uplatněny takové nároky třetích stran, zákazník nás zbaví všech nároků třetích stran z důvodu možného porušení práv, pokud jsme dříve (písemně) vznesli obavy ohledně provedení objednávky zadané u s ohledem na porušení těchto práv.

Ke dni 19. srpna 2016