Soukromí

1. Soukromí na první pohled

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Oznámení odpovědného orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. Primárně to mohou být IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster se používá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem ( čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho povinností k plnění a bude se řídit našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Používáme následujícího hostitele:

ALL-INKL.COM - New Media Munnich
Majitel: René Munnich
Hlavní ulice 68 | D-02742 Friedersdorf

Uzavření smlouvy o zpracování objednávky

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávky.

3. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Mnichov

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-mail: hi@gtbabel.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud podáte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Naše webové stránky obsahují nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že úřady USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESNETE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY K ÚČELŮM PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 (2) GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost zaslat nám po uzavření zpoplatněné smlouvy vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa), jsou tyto údaje nutné pro zpracování platby.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

4. Sběr dat na této webové stránce

Cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, například pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (například soubory cookie pro měření návštěvnosti webu). na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • Referenční adresa URL
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud bylo toto dotazováno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webu dostává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tato data může Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plug-in prohlížeče

Společnosti Google můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou propojeny se soubory cookie, uživatelskými ID (např. User ID) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti o tom naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité hledané výrazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat pomocí uživatelských dat (např. údaje o poloze a zájmy) dostupných od společnosti Google (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webu můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou toho, které hledané výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Google Ads se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých služeb.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google sledování konverzí

Tento web používá Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí Google Conversion Tracking můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvlášť často. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nedostáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Sledování konverzí Google se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v předpisech společnosti Google o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts (místní hosting)

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Písma Google se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o webových písmech Google naleznete v části https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (údaje o zásobách). To je založeno na článku 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtoval uživateli.

Shromážděné zákaznické údaje budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedice zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například společnosti pověřené dodáním zboží nebo bance odpovědné za zpracování platby. K žádnému dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos dat při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například bance odpovědné za zpracování plateb.

K žádnému dalšímu přenosu údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby od společností třetích stran. Pokud u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracuje poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smlouva a ustanovení o ochraně dat příslušného poskytovatele. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování smluv) a v zájmu co nejhladšího, nejpohodlnějšího a nejbezpečnějšího platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů článek 6 (1) (a) GDPR; Souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat.

Na tomto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Další služby

Chytrý vzhled

Tyto stránky využívají sledovací nástroj Smartlook od společnosti Smartsupp.com, sro Lidická 20, Brno, 602 00, Česká republika (dále jen „Smartlook“) k zaznamenávání náhodně vybraných jednotlivých návštěv výhradně s anonymní IP adresou. Tento sledovací nástroj umožňuje pomocí souborů cookie vyhodnotit, jak webové stránky používáte (např. na jaký obsah uživatel klikne). Za tímto účelem se vizuálně zobrazí uživatelský profil. Uživatelské profily se vytvářejí pouze při použití pseudonymů. Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas, který jste udělili (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a DSGVO). Takto shromážděné informace jsou předány odpovědné osobě. Odpovědná osoba to uloží výhradně na svůj server v Německu. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat prostřednictvím nastavení souborů cookie. Další informace o ochraně dat ve službě Smartlook naleznete na adrese https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Upravte nastavení

Upravit nastavení souhlasu