Preifatrwydd

1. Cipolwg ar breifatrwydd

Gwybodaeth gyffredinol

Mae’r nodiadau canlynol yn rhoi trosolwg syml o’r hyn sy’n digwydd i’ch data personol pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon. Data personol yw’r holl ddata y gellir eich adnabod yn bersonol ag ef. Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am destun diogelu data yn ein datganiad diogelu data a restrir o dan y testun hwn.

Casglu data ar y wefan hon

Pwy sy'n gyfrifol am gasglu data ar y wefan hon?

Gweithredwr y wefan sy'n gwneud y gwaith prosesu data ar y wefan hon. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt yn yr adran "Hysbysiad ar y corff cyfrifol" yn y datganiad diogelu data hwn.

Sut rydym yn casglu eich data?

Ar y naill law, cesglir eich data pan fyddwch yn ei gyfathrebu i ni. Gall hyn fod yn z. B. fod yn ddata rydych chi'n ei nodi ar ffurf cyswllt.

Cesglir data arall yn awtomatig neu gyda’ch caniatâd gan ein systemau TG pan fyddwch yn ymweld â’r wefan. Data technegol yw hwn yn bennaf (e.e. porwr rhyngrwyd, system weithredu neu olwg amser y dudalen). Cesglir y data hwn yn awtomatig cyn gynted ag y byddwch yn mynd i mewn i'r wefan hon.

Ar gyfer beth rydym yn defnyddio eich data?

Cesglir rhan o'r data i sicrhau bod y wefan yn cael ei darparu heb wallau. Gellir defnyddio data arall i ddadansoddi ymddygiad eich defnyddiwr.

Pa hawliau sydd gennych chi o ran eich data?

Mae gennych yr hawl i dderbyn gwybodaeth am darddiad, derbynnydd a phwrpas eich data personol a storiwyd yn rhad ac am ddim ar unrhyw adeg. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am gywiro neu ddileu'r data hwn. Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i brosesu data, gallwch ddirymu’r caniatâd hwn ar unrhyw adeg yn y dyfodol. Mae gennych hefyd yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i ofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol. Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i'r awdurdod goruchwylio cymwys.

Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ar y pwnc diogelu data.

Offer dadansoddi ac offer trydydd parti

Pan ymwelwch â'r wefan hon, gellir gwerthuso'ch ymddygiad syrffio yn ystadegol. Gwneir hyn yn bennaf gyda rhaglenni dadansoddi fel y'u gelwir.

Ceir gwybodaeth fanwl am y rhaglenni dadansoddi hyn yn y datganiad diogelu data a ganlyn.

2. Rhwydweithiau Lletya a Chyflawni Cynnwys (CDN)

Gwesteio allanol

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal gan ddarparwr gwasanaeth allanol (hoster). Mae'r data personol a gesglir ar y wefan hon yn cael ei storio ar weinyddion y gwesteiwr. Gall hyn fod yn gyfeiriadau IP yn bennaf, ceisiadau cyswllt, data meta a chyfathrebu, data contract, data cyswllt, enwau, mynediad i wefan a data arall a gynhyrchir trwy wefan.

Defnyddir y gwesteiwr at ddiben cyflawni’r contract gyda’n darpar gwsmeriaid a’n cwsmeriaid presennol (Ert. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) ac er budd darpariaeth ddiogel, gyflym ac effeithlon o’n cynnig ar-lein gan ddarparwr proffesiynol Celf. 6 Para 1 lit. f GDPR).

Bydd ein gwesteiwr ond yn prosesu eich data i'r graddau bod hyn yn angenrheidiol i gyflawni ei rwymedigaethau perfformiad a bydd yn dilyn ein cyfarwyddiadau mewn perthynas â'r data hwn.

Rydym yn defnyddio'r gwesteiwr canlynol:

ALL-INKL.COM - Cyfryngau Newydd Munnich
Perchennog: René Munnich
Stryd Fawr 68 | D-02742 Friedersdorf

Casgliad contract ar gyfer prosesu archebion

Er mwyn sicrhau prosesu sy'n cydymffurfio â diogelu data, rydym wedi cwblhau contract prosesu archeb gyda'n gwesteiwr.

3. Gwybodaeth gyffredinol a gwybodaeth orfodol

Preifatrwydd

Mae gweithredwyr y tudalennau hyn yn cymryd amddiffyniad eich data personol o ddifrif. Rydym yn trin eich data personol yn gyfrinachol ac yn unol â’r rheoliadau diogelu data statudol a’r datganiad diogelu data hwn.

Os byddwch yn defnyddio’r wefan hon, bydd data personol amrywiol yn cael ei gasglu. Data personol yw data y gellir eich adnabod yn bersonol ag ef. Mae’r datganiad diogelu data hwn yn egluro pa ddata rydym yn ei gasglu ac ar gyfer beth rydym yn ei ddefnyddio. Mae hefyd yn egluro sut ac i ba ddiben y mae hyn yn digwydd.

Hoffem nodi y gall trosglwyddo data ar y Rhyngrwyd (e.e. wrth gyfathrebu trwy e-bost) fod â bylchau diogelwch. Nid yw'n bosibl diogelu'r data'n llwyr rhag mynediad gan drydydd partïon.

Nodyn ar y corff cyfrifol

Y corff cyfrifol am brosesu data ar y wefan hon yw:

close2 cyfryngau newydd GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Ffôn: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-bost: hi@gtbabel.com

Y corff cyfrifol yw’r person naturiol neu gyfreithiol sydd, ar ei ben ei hun neu ar y cyd ag eraill, yn penderfynu ar ddibenion a dulliau prosesu data personol (e.e. enwau, cyfeiriadau e-bost, ac ati).

Hyd storio

Oni bai bod cyfnod storio penodol wedi’i nodi yn y datganiad diogelu data hwn, bydd eich data personol yn aros gyda ni nes na fydd y diben ar gyfer prosesu data yn berthnasol mwyach. Os byddwch yn cyflwyno cais cyfreithlon i ddileu neu’n dirymu eich caniatâd i brosesu data, bydd eich data’n cael ei ddileu oni bai bod gennym resymau eraill a ganiateir yn gyfreithiol dros storio’ch data personol (e.e. cyfnodau cadw treth neu fasnachol); yn yr achos olaf, caiff y data eu dileu unwaith y bydd y rhesymau hyn wedi dod i ben.

Nodyn ar drosglwyddo data i UDA a thrydydd gwledydd eraill

Mae ein gwefan yn cynnwys offer gan gwmnïau yn UDA neu drydydd gwledydd eraill nad ydynt yn ddiogel o dan gyfraith diogelu data. Os yw'r offer hyn yn weithredol, gall eich data personol gael ei drosglwyddo i'r trydydd gwledydd hyn a'i brosesu yno. Hoffem dynnu sylw at y ffaith na ellir gwarantu unrhyw lefel o ddiogelu data yn y gwledydd hyn sy’n debyg i lefel yr UE. Er enghraifft, mae'n ofynnol i gwmnïau UDA ryddhau data personol i awdurdodau diogelwch heb i chi fel y person dan sylw allu cymryd camau cyfreithiol yn erbyn hyn. Felly ni ellir diystyru y bydd awdurdodau UDA (e.e. gwasanaethau cudd) yn prosesu, gwerthuso a storio eich data yn barhaol ar weinyddion yr Unol Daleithiau at ddibenion monitro. Nid oes gennym unrhyw ddylanwad ar y gweithgareddau prosesu hyn.

Diddymu eich caniatâd i brosesu data

Dim ond gyda'ch caniatâd penodol y mae llawer o weithrediadau prosesu data yn bosibl. Gallwch ddirymu caniatâd yr ydych eisoes wedi’i roi ar unrhyw adeg. Nid yw cyfreithlondeb y prosesu data a ddigwyddodd hyd at y dirymiad yn parhau i gael ei effeithio gan y dirymiad.

Yr hawl i wrthwynebu casglu data mewn achosion arbennig ac i hysbysebu uniongyrchol (Erthygl 21 GDPR)

OS YW'R PROSESU DATA YN SEILIEDIG AR CELF. 6 ABS. 1 LIT. E NEU F GDPR, MAE GENNYCH YR HAWL I WRTHWYNEBU PROSESU EICH DATA PERSONOL AR UNRHYW ADEG AM Y RHESYMAU SY'N CODI O'CH SEFYLLFA ARBENNIG; MAE HYN HEFYD YN BERTHNASOL I BROFFILIO SY'N SEILIEDIG AR Y DARPARIAETHAU HYN. GELLIR DDARGANFOD Y SAIL GYFREITHIOL Y MAE PROSESU YN SEILIEDIG ARNYNT YN Y POLISI PREIFATRWYDD DATA HWN. OS YDYCH YN GWRTHWYNEBU, NI FYDDWN YN PROSESU EICH DATA PERSONOL PHYDERUS ONI BAI Y GALLWN BROFI SAIL GYNHWYSFAWR AR GYFER Y PROSESU SY'N TROSEDDU EICH BUDDIANNAU, HAWLIAU A RHYDDID EICH GWRTHWYNEBIAD YN ÔL ERTHYGL 21(1) GDPR).

OS YW EICH DATA PERSONOL YN CAEL EI BROSESU AR GYFER HYSBYSEBU UNIONGYRCHOL, MAE GENNYCH YR HAWL I WRTHWYNEBU AR UNRHYW ADEG I BROSESU EICH DATA PERSONOL AT DDIBENION HYSBYSEBION O'R FATH; MAE HYN HEFYD YN BERTHNASOL I BROFFILIO I'R MAINT SY'N BERTHNASOL I HYSBYSEBION UNIONGYRCHOL O'R FATH. OS YDYCH YN GWRTHWYNEBU, NAD YW EICH DATA PERSONOL YN CAEL EI DDEFNYDDIO I DDIBENION HYSBYSEBION UNIONGYRCHOL YCHWANEGOL (GWRTHWYNEBIAD YN ÔL CELF. 21(2) GDPR).

Hawl i apelio i'r awdurdod goruchwylio cymwys

Os bydd y GDPR yn cael ei dorri, mae gan y rhai yr effeithir arnynt yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio, yn enwedig yn Aelod-wladwriaeth eu preswylfa arferol, eu man gwaith neu leoliad y drosedd honedig. Nid yw'r hawl i gyflwyno cwyn yn rhagfarnu unrhyw rwymedi gweinyddol neu farnwrol arall.

Yr hawl i gludadwyedd data

Mae gennych yr hawl i gael data rydym yn ei brosesu’n awtomatig ar sail eich caniatâd neu er mwyn cyflawni contract a drosglwyddir i chi neu i drydydd parti mewn fformat cyffredin y gellir ei ddarllen gan beiriant. Os byddwch yn gofyn am drosglwyddo’r data’n uniongyrchol i berson arall sy’n gyfrifol, dim ond i’r graddau ei fod yn dechnegol ymarferol y gwneir hyn.

Amgryptio SSL neu TLS

Am resymau diogelwch ac i ddiogelu trosglwyddiad cynnwys cyfrinachol, megis archebion neu ymholiadau yr ydych yn eu hanfon atom fel gweithredwr y wefan, mae'r wefan hon yn defnyddio amgryptio SSL neu TLS. Gallwch adnabod cysylltiad wedi'i amgryptio gan y ffaith bod llinell gyfeiriad y porwr yn newid o "http://" i "https://" a chan y symbol clo yn llinell eich porwr.

Os caiff amgryptio SSL neu TLS ei actifadu, ni all trydydd parti ddarllen y data rydych chi'n ei drosglwyddo i ni.

Trafodion talu wedi'u hamgryptio ar y wefan hon

Os oes rhwymedigaeth i anfon eich data talu atom (e.e. rhif cyfrif ar gyfer awdurdodiad debyd uniongyrchol) ar ôl i gontract sy’n seiliedig ar ffi ddod i ben, mae angen y data hwn ar gyfer prosesu taliadau.

Mae trafodion talu sy'n defnyddio'r dull arferol o dalu (Visa/MasterCard, debyd uniongyrchol) yn cael eu cynnal yn gyfan gwbl trwy gysylltiad SSL neu TLS wedi'i amgryptio. Gallwch adnabod cysylltiad wedi'i amgryptio gan y ffaith bod llinell gyfeiriad y porwr yn newid o "http://" i "https://" a chan y symbol clo yn llinell eich porwr.

Gyda chyfathrebu wedi'i amgryptio, ni all trydydd parti ddarllen eich data talu y byddwch yn ei drosglwyddo i ni.

Gwybodaeth, dileu a chywiro

O fewn fframwaith y darpariaethau cyfreithiol cymwys, mae gennych yr hawl i gael gwybodaeth am ddim am eich data personol sydd wedi'i storio, ei darddiad a'i dderbynnydd a phwrpas y prosesu data ac, os oes angen, yr hawl i gywiro neu ddileu'r data hwn ar unrhyw adeg. . Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ar destun data personol.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu

Mae gennych yr hawl i ofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol. Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd ar gyfer hyn. Mae'r hawl i gyfyngu ar brosesu yn bodoli yn yr achosion canlynol:

  • Os ydych yn amau ​​cywirdeb eich data personol sy’n cael ei storio gennym ni, fel arfer mae angen amser arnom i wirio hyn. Am gyfnod yr archwiliad, mae gennych yr hawl i ofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol.
  • Os digwydd/mae prosesu eich data personol yn digwydd yn anghyfreithlon, gallwch ofyn am gyfyngu ar brosesu data yn lle dileu.
  • Os nad oes arnom angen eich data personol mwyach, ond bod ei angen arnoch i arfer, amddiffyn neu honni hawliadau cyfreithiol, mae gennych yr hawl i ofyn am gyfyngu ar brosesu eich data personol yn lle cael ei ddileu.
  • Os ydych wedi cyflwyno gwrthwynebiad yn unol ag Erthygl 21 (1) GDPR, rhaid pwyso a mesur eich buddiannau chi a'n rhai ni. Cyn belled nad yw wedi’i bennu eto er budd pwy sydd drechaf, mae gennych yr hawl i fynnu bod prosesu eich data personol yn cael ei gyfyngu.

Os ydych wedi cyfyngu ar brosesu eich data personol, dim ond gyda’ch caniatâd chi y gellir defnyddio’r data hwn – ar wahân i’w storio – neu i fynnu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol neu i ddiogelu hawliau person naturiol neu gyfreithiol arall neu am resymau budd cyhoeddus pwysig yr Undeb Ewropeaidd neu Aelod-wladwriaeth yn cael eu prosesu.

4. Casglu data ar y wefan hon

Briwsion

Mae ein gwefan yn defnyddio'r hyn a elwir yn "cwcis". Ffeiliau testun bach yw cwcis ac nid ydynt yn achosi unrhyw niwed i'ch dyfais derfynol. Cânt eu storio ar eich dyfais derfynol naill ai dros dro am gyfnod sesiwn (cwcis sesiwn) neu'n barhaol (cwcis parhaol). Mae cwcis sesiwn yn cael eu dileu yn awtomatig ar ôl eich ymweliad. Mae cwcis parhaol yn parhau i gael eu storio ar eich dyfais olaf nes i chi eu dileu eich hun neu nes iddynt gael eu dileu yn awtomatig gan eich porwr gwe.

Mewn rhai achosion, gall cwcis gan gwmnïau trydydd parti hefyd gael eu storio ar eich dyfais olaf pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'n gwefan (cwcis trydydd parti). Mae'r rhain yn ein galluogi ni neu chi i ddefnyddio gwasanaethau penodol y cwmni trydydd parti (e.e. cwcis ar gyfer prosesu gwasanaethau talu).

Mae gan gwcis swyddogaethau gwahanol. Mae nifer o gwcis yn dechnegol angenrheidiol oherwydd ni fyddai rhai swyddogaethau gwefan yn gweithio hebddynt (e.e. swyddogaeth y drol siopa neu arddangos fideos). Defnyddir cwcis eraill i werthuso ymddygiad defnyddwyr neu i arddangos hysbysebion.

Cwcis sydd eu hangen i gyflawni'r broses gyfathrebu electronig (cwcis angenrheidiol) neu i ddarparu rhai swyddogaethau rydych chi eu heisiau (cwcis swyddogaethol, e.e. ar gyfer swyddogaeth y drol siopa) neu i wneud y gorau o'r wefan (e.e. cwcis ar gyfer mesur cynulleidfa'r we) wedi'u storio ar sail Erthygl 6(1)(f) GDPR, oni nodir sail gyfreithiol arall. Mae gan weithredwr y wefan fuddiant cyfreithlon mewn storio cwcis er mwyn darparu ei wasanaethau wedi’i optimeiddio’n dechnegol heb wallau. Os gofynnwyd am ganiatâd i storio cwcis, caiff y cwcis perthnasol eu storio ar sail y caniatâd hwn yn unig (Erthygl 6(1)(a) GDPR); gellir dirymu’r caniatâd ar unrhyw adeg.

Gallwch osod eich porwr fel eich bod yn cael gwybod am osod cwcis a dim ond caniatáu cwcis mewn achosion unigol, gwahardd derbyn cwcis ar gyfer rhai achosion neu yn gyffredinol ac actifadu dileu cwcis yn awtomatig pan fydd y porwr ar gau. Os caiff cwcis eu dadactifadu, efallai y bydd ymarferoldeb y wefan hon yn cael ei gyfyngu.

Os defnyddir cwcis gan gwmnïau trydydd parti neu at ddibenion dadansoddi, byddwn yn eich hysbysu o hyn ar wahân yn y datganiad diogelu data hwn ac, os oes angen, byddwn yn gofyn am eich caniatâd.

Ffeiliau log gweinydd

Mae darparwr y tudalennau yn casglu ac yn storio gwybodaeth yn awtomatig mewn ffeiliau log gweinydd fel y'u gelwir, y mae eich porwr yn eu trosglwyddo'n awtomatig i ni. Mae rhain yn:

  • Math o borwr a fersiwn porwr
  • system weithredu a ddefnyddir
  • URL y cyfeiriwr
  • Enw gwesteiwr y cyfrifiadur cyrchu
  • Amser y cais gweinydd
  • Cyfeiriad IP

Nid yw'r data hwn wedi'i gyfuno â ffynonellau data eraill.

Cesglir y data hwn ar sail Erthygl 6(1)(f) GDPR. Mae gan weithredwr y wefan ddiddordeb cyfreithlon yng nghyflwyniad technegol ac optimeiddio ei wefan heb wallau - rhaid cofnodi ffeiliau log y gweinydd at y diben hwn.

Ffurflen Cyswllt

Os byddwch yn anfon ymholiadau atom trwy'r ffurflen gyswllt, bydd eich manylion o'r ffurflen ymholiad, gan gynnwys y manylion cyswllt a ddarparwyd gennych yno, yn cael eu storio gennym ni at ddiben prosesu'r ymholiad ac os bydd cwestiynau dilynol. Nid ydym yn trosglwyddo'r data hwn heb eich caniatâd.

Mae’r data hwn yn cael ei brosesu ar sail Erthygl 6(1)(b) GDPR os yw’ch cais yn ymwneud â chyflawni contract neu’n angenrheidiol i gyflawni mesurau cyn-gontractio. Ym mhob achos arall, mae’r prosesu’n seiliedig ar ein diddordeb cyfreithlon mewn prosesu ymholiadau a gyfeiriwyd atom yn effeithiol (Erthygl 6 Para. 1 lit. f GDPR) neu ar eich caniatâd (Erthygl. 6 Para. 1 lit. a GDPR) pe holwyd hyn.

Bydd y data y byddwch yn ei roi yn y ffurflen gyswllt yn aros gyda ni hyd nes y byddwch yn gofyn i ni ei ddileu, yn dirymu eich caniatâd i storio neu nad yw pwrpas storio data bellach yn berthnasol (e.e. ar ôl i’ch cais gael ei brosesu). Mae darpariaethau cyfreithiol gorfodol - yn enwedig cyfnodau cadw - heb eu heffeithio.

5. Offer Dadansoddi a Hysbysebu

Google Analytics

Mae'r wefan hon yn defnyddio swyddogaethau'r gwasanaeth dadansoddi gwe Google Analytics. Y darparwr yw Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dulyn 4, Iwerddon.

Mae Google Analytics yn galluogi gweithredwr y wefan i ddadansoddi ymddygiad ymwelwyr gwefan. Mae gweithredwr y wefan yn derbyn data defnydd amrywiol, megis ymweliadau â thudalennau, hyd arhosiad, systemau gweithredu a ddefnyddir a tharddiad y defnyddiwr. Gall y data hwn gael ei grynhoi gan Google mewn proffil sy'n cael ei neilltuo i'r defnyddiwr priodol neu eu dyfais.

Mae Google Analytics yn defnyddio technolegau sy’n galluogi’r defnyddiwr i gael ei adnabod at ddiben dadansoddi ymddygiad defnyddwyr (e.e. cwcis neu olion bysedd dyfais). Mae'r wybodaeth a gesglir gan Google am y defnydd o'r wefan hon fel arfer yn cael ei throsglwyddo i weinydd Google yn UDA a'i storio yno.

Defnyddir yr offeryn dadansoddi hwn ar sail Erthygl 6(1)(f) GDPR. Mae gan weithredwr y wefan fuddiant cyfreithlon mewn dadansoddi ymddygiad defnyddwyr er mwyn gwneud y gorau o'i wefan a'i hysbysebu. Os gofynnwyd am gydsyniad cyfatebol (e.e. caniatâd i storio cwcis), mae prosesu’n digwydd ar sail Erthygl 6(1)(a) GDPR yn unig; gellir dirymu’r caniatâd ar unrhyw adeg.

Mae trosglwyddo data i UDA yn seiliedig ar gymalau cytundebol safonol Comisiwn yr UE. Mae manylion i'w cael yma: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonymization IP

Rydym wedi rhoi'r swyddogaeth anonymization IP ar waith ar y wefan hon. O ganlyniad, bydd eich cyfeiriad IP yn cael ei fyrhau gan Google o fewn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd neu mewn gwladwriaethau contractio eraill yn y Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd cyn iddo gael ei drosglwyddo i UDA. Dim ond mewn achosion eithriadol y bydd y cyfeiriad IP llawn yn cael ei anfon at weinydd Google yn UDA a'i fyrhau yno. Ar ran gweithredwr y wefan hon, bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i werthuso eich defnydd o'r wefan, i lunio adroddiadau ar weithgarwch gwefan ac i ddarparu gwasanaethau eraill sy'n ymwneud â gweithgaredd gwefan a defnydd o'r rhyngrwyd i weithredwr y wefan. Ni fydd y cyfeiriad IP a drosglwyddir gan eich porwr fel rhan o Google Analytics yn cael ei gyfuno â data Google arall.

Ategyn porwr

Gallwch atal Google rhag casglu a phrosesu eich data trwy lawrlwytho a gosod yr ategyn porwr sydd ar gael o dan y ddolen ganlynol: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae Google Analytics yn trin data defnyddwyr yn natganiad diogelu data Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Prosesu archeb

Rydym wedi cwblhau contract prosesu archeb gyda Google ac yn gweithredu gofynion llym awdurdodau diogelu data'r Almaen yn llawn wrth ddefnyddio Google Analytics.

Hyd storio

Mae data sy'n cael ei storio gan Google ar lefel defnyddiwr a digwyddiad sy'n gysylltiedig â chwcis, IDau defnyddiwr (e.e. ID Defnyddiwr) neu IDau hysbysebu (e.e. cwcis DoubleClick, ID hysbysebu Android) yn ddienw ar ôl 14 mis neu'n cael eu dileu. Gallwch ddod o hyd i fanylion am hyn o dan y ddolen ganlynol: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hysbysebion Google

Mae gweithredwr y wefan yn defnyddio Google Ads. Mae Google Ads yn rhaglen hysbysebu ar-lein gan Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dulyn 4, Iwerddon.

Mae Google Ads yn ein galluogi i arddangos hysbysebion yn y peiriant chwilio Google neu ar wefannau trydydd parti pan fydd y defnyddiwr yn mewnbynnu termau chwilio penodol ar Google (targedu allweddeiriau). At hynny, gellir arddangos hysbysebion wedi'u targedu gan ddefnyddio'r data defnyddwyr (e.e. data lleoliad a diddordebau) sydd ar gael gan Google (targedu grŵp targed). Fel gweithredwr y wefan, gallwn werthuso'r data hwn yn feintiol, er enghraifft trwy ddadansoddi pa dermau chwilio a arweiniodd at arddangos ein hysbysebion a faint o hysbysebion a arweiniodd at gliciau cyfatebol.

Defnyddir Google Ads ar sail Erthygl 6(1)(f) GDPR. Mae gan weithredwr y wefan fuddiant cyfreithlon mewn marchnata ei gynhyrchion gwasanaeth mor effeithiol â phosibl.

Mae trosglwyddo data i UDA yn seiliedig ar gymalau cytundebol safonol Comisiwn yr UE. Mae manylion i'w cael yma: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Olrhain trosi Google

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Conversion Tracking. Y darparwr yw Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dulyn 4, Iwerddon.

Gyda chymorth Google Conversion Tracking, gallwn ni a Google gydnabod a yw'r defnyddiwr wedi cyflawni rhai gweithredoedd. Er enghraifft, gallwn werthuso pa fotymau ar ein gwefan y cliciwyd arnynt pa mor aml a pha gynhyrchion a welwyd neu a brynwyd yn arbennig o aml. Defnyddir y wybodaeth hon i gynhyrchu ystadegau trosi. Rydyn ni'n dysgu cyfanswm y defnyddwyr sydd wedi clicio ar ein hysbysebion a pha gamau maen nhw wedi'u cymryd. Nid ydym yn derbyn unrhyw wybodaeth y gallwn ei defnyddio i adnabod y defnyddiwr yn bersonol. Mae Google ei hun yn defnyddio cwcis neu dechnolegau adnabod tebyg ar gyfer adnabod.

Defnyddir tracio trosi Google ar sail Erthygl 6(1)(f) GDPR. Mae gan weithredwr y wefan fuddiant cyfreithlon mewn dadansoddi ymddygiad defnyddwyr er mwyn gwneud y gorau o'i wefan a'i hysbysebu. Os gofynnwyd am gydsyniad cyfatebol (e.e. caniatâd i storio cwcis), mae prosesu’n digwydd ar sail Erthygl 6(1)(a) GDPR yn unig; gellir dirymu’r caniatâd ar unrhyw adeg.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am olrhain trosi Google yn rheoliadau diogelu data Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Ategion ac Offer

Ffontiau Gwe Google (lletya lleol)

Mae'r wefan hon yn defnyddio ffontiau gwe fel y'u gelwir a ddarperir gan Google ar gyfer arddangos ffontiau unffurf. Mae Ffontiau Google wedi'u gosod yn lleol. Nid oes unrhyw gysylltiad â gweinyddwyr Google.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Google Web Fonts o dan https://developers.google.com/fonts/faq ac ym mholisi preifatrwydd Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Darparwyr eFasnach a Thaliadau

Prosesu data (data cwsmeriaid a chontract)

Rydym yn casglu, prosesu a defnyddio data personol dim ond i'r graddau y maent yn angenrheidiol ar gyfer sefydlu, cynnwys neu newid y berthynas gyfreithiol (data rhestr eiddo). Mae hyn yn seiliedig ar Erthygl 6 Paragraff 1 Llythyr b GDPR, sy’n caniatáu prosesu data i gyflawni contract neu fesurau cyn-gontractio. Rydym yn casglu, prosesu a defnyddio data personol am y defnydd o'r wefan hon (data defnydd) dim ond i'r graddau sy'n angenrheidiol i alluogi'r defnyddiwr i ddefnyddio'r gwasanaeth neu i bilio'r defnyddiwr.

Bydd y data cwsmeriaid a gasglwyd yn cael eu dileu ar ôl cwblhau'r gorchymyn neu derfynu'r berthynas fusnes. Mae cyfnodau cadw statudol yn parhau heb eu heffeithio.

Trosglwyddo data ar ddiwedd contract ar gyfer siopau, delwyr ac anfon nwyddau ar-lein

Dim ond os yw hyn yn angenrheidiol o fewn fframwaith prosesu contract y byddwn yn trosglwyddo data personol i drydydd parti, er enghraifft i'r cwmni yr ymddiriedwyd ynddo i ddosbarthu'r nwyddau neu'r banc sy'n gyfrifol am brosesu'r taliad. Nid yw unrhyw drosglwyddiad pellach o'r data yn digwydd neu dim ond os ydych wedi cydsynio'n benodol i'r trosglwyddiad. Ni fydd eich data yn cael ei drosglwyddo i drydydd parti heb eich caniatâd penodol, er enghraifft at ddibenion hysbysebu.

Y sail ar gyfer prosesu data yw Erthygl 6 Paragraff 1 lit. b GDPR, sy'n caniatáu prosesu data i gyflawni contract neu fesurau cyn-gontract.

Trosglwyddo data ar ddiwedd contract ar gyfer gwasanaethau a chynnwys digidol

Dim ond os yw hyn yn angenrheidiol o fewn fframwaith prosesu contract y byddwn yn trosglwyddo data personol i drydydd parti, er enghraifft i'r banc sy'n gyfrifol am brosesu taliadau.

Nid yw unrhyw drosglwyddiad pellach o'r data yn digwydd neu dim ond os ydych wedi cydsynio'n benodol i'r trosglwyddiad. Ni fydd eich data yn cael ei drosglwyddo i drydydd parti heb eich caniatâd penodol, er enghraifft at ddibenion hysbysebu.

Y sail ar gyfer prosesu data yw Erthygl 6 Paragraff 1 lit. b GDPR, sy'n caniatáu prosesu data i gyflawni contract neu fesurau cyn-gontract.

Gwasanaethau talu

Rydym yn integreiddio gwasanaethau talu gan gwmnïau trydydd parti ar ein gwefan. Os byddwch yn prynu gennym ni, bydd eich manylion talu (e.e. enw, swm y taliad, manylion cyfrif, rhif cerdyn credyd) yn cael eu prosesu gan y darparwr gwasanaeth talu at ddiben prosesu taliadau. Mae darpariaethau contract a diogelu data y darparwr priodol yn berthnasol i'r trafodion hyn. Defnyddir y darparwyr gwasanaethau talu ar sail Erthygl 6(1)(b) GDPR (prosesu contract) ac er budd proses dalu sydd mor llyfn, cyfleus a diogel â phosibl (Erthygl 6(1)(f) GDPR). I’r graddau y gofynnir am eich caniatâd ar gyfer gweithredoedd penodol, Erthygl 6(1)(a) GDPR yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data; Gellir dirymu caniatâd unrhyw bryd ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn defnyddio'r gwasanaethau talu / darparwyr gwasanaethau talu canlynol ar y wefan hon:

PayPal

Darparwr y gwasanaeth talu hwn yw PayPal (Ewrop) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lwcsembwrg ("PayPal" o hyn allan).

Mae trosglwyddo data i UDA yn seiliedig ar gymalau cytundebol safonol Comisiwn yr UE. Mae manylion i'w cael yma: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Mae manylion i'w gweld yn natganiad diogelu data PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Gwasanaethau Eraill

Golwg smart

Mae'r wefan hon yn defnyddio teclyn olrhain Smartlook o Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Gweriniaeth Tsiec (“Smartlook”) i gofnodi ymweliadau unigol a ddewiswyd ar hap gyda chyfeiriad IP dienw yn unig. Mae'r offeryn olrhain hwn yn ei gwneud hi'n bosibl defnyddio cwcis i werthuso sut rydych chi'n defnyddio'r wefan (e.e. pa gynnwys y mae clicio arno). At y diben hwn, dangosir proffil defnydd yn weledol. Dim ond pan ddefnyddir ffugenwau y caiff proffiliau defnyddwyr eu creu. Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yw'r caniatâd a roddwyd gennych (Erthygl 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Mae'r wybodaeth a gesglir yn y modd hwn yn cael ei throsglwyddo i'r person cyfrifol. Mae'r person cyfrifol yn storio hwn ar ei weinydd yn yr Almaen yn unig. Gallwch ddirymu eich caniatâd unrhyw bryd yn effeithiol ar gyfer y dyfodol drwy osodiadau cwci. Ceir rhagor o wybodaeth am ddiogelu data yn Smartlook yn https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Golygu gosodiadau

Golygu gosodiadau caniatâd