Όροι χρήσης

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

 1.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ μας και του πελάτη.
 2.  Η ισχύς αυτών των όρων και προϋποθέσεων περιορίζεται στις συμβατικές σχέσεις με εταιρείες.
 3. Το εύρος των δραστηριοτήτων μας προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται σε κάθε περίπτωση.

§ 2 Προσφορά και σύναψη σύμβασης

Η παραγγελία του πελάτη ή η υπογραφή της σύμβασης αντιπροσωπεύει μια δεσμευτική προσφορά που μπορούμε να αποδεχτούμε εντός δύο εβδομάδων στέλνοντας μια επιβεβαίωση παραγγελίας ή ένα αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης. Οι προσφορές ή οι προτάσεις κόστους που έχουμε υποβάλει εκ των προτέρων δεν είναι δεσμευτικές.

§ 3 Αποδοχή

 1.  Η αποδοχή της υπηρεσίας που παρέχεται από εμάς πραγματοποιείται μέσω της ξεχωριστής δήλωσης αποδοχής, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού πρωτοκόλλου.
 2.  Εάν το αποτέλεσμα της εργασίας ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις συμφωνίες, ο πελάτης πρέπει να δηλώσει αμέσως αποδοχή εάν πρόκειται να εκτελέσουμε μια εργασία. Η αποδοχή δεν μπορεί να απορριφθεί λόγω ασήμαντων αποκλίσεων. Εάν η αποδοχή από τον πελάτη δεν γίνει έγκαιρα, θα ορίσουμε εύλογη προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης. Το αποτέλεσμα της εργασίας θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό κατά τη λήξη της περιόδου, εάν ο πελάτης δεν έχει διευκρινίσει εγγράφως εντός αυτής της περιόδου τους λόγους άρνησης αποδοχής ή χρησιμοποιεί το έργο ή την υπηρεσία που δημιουργήσαμε χωρίς επιφύλαξη και έχουμε επισημάνει τη σημασία αυτού στην αρχή της περιόδου συμπεριφοράς έχουν επισημάνει.

§ 4 Τιμές και όροι πληρωμής

 1.  Η αμοιβή για την υπηρεσία που χρησιμοποιεί ο πελάτης προκύπτει από τη σύμβαση, όπως και η ημερομηνία λήξης της αμοιβής.
 2.  Η αμοιβή καταβάλλεται με πάγια χρέωση. Η τιμολόγηση πραγματοποιείται με την παρεχόμενη υπηρεσία. Αυτή η μέθοδος πληρωμής αποτελεί ουσιαστική βάση για τον υπολογισμό της τιμής μας και επομένως είναι απαραίτητη.
 3.  Εάν ο πελάτης αθετήσει τις πληρωμές, οι τόκοι υπερημερίας θα χρεωθούν με το νόμιμο επιτόκιο (επί του παρόντος εννέα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το βασικό επιτόκιο).
 4.  Ο πελάτης δικαιούται δικαιώματα συμψηφισμού μόνο εάν οι ανταγωγές του έχουν θεμελιωθεί νομίμως, είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν αναγνωριστεί από εμάς. Ο πελάτης εξουσιοδοτείται να ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης μόνο εάν η ανταγωγή του βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.
 5. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε την αμοιβή μας σύμφωνα με τις αλλαγές κόστους που έχουν συμβεί. Η προσαρμογή μπορεί να γίνει για πρώτη φορά δύο χρόνια μετά τη σύναψη της σύμβασης.

§ 5 Συνεργασία του πελάτη

Ο πελάτης αναλαμβάνει να συνεργαστεί για τη διόρθωση των εννοιών, των κειμένων και του διαφημιστικού υλικού που έχει αναπτυχθεί. Μετά από διόρθωση από τον πελάτη και έγκριση, δεν φέρουμε πλέον ευθύνη για εσφαλμένη εκτέλεση της παραγγελίας.

§ 6 Διάρκεια Σύμβασης και Λύση

Ο όρος της σύμβασης συμφωνείται μεμονωμένα. αυτή, ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό παρατείνεται σιωπηρά για ένα ακόμη έτος εάν δεν τερματιστεί από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με συστημένη επιστολή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη.

§ 7 Ευθύνη

 1. Η ευθύνη μας για συμβατική παράβαση καθήκοντος και αδικοπραξία περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος και της υγείας του πελάτη, αξιώσεις λόγω παράβασης βασικών υποχρεώσεων, δηλαδή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φύση της σύμβασης και των οποίων η παράβαση θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού τη σύμβαση, καθώς και την αντικατάσταση της Ζημίας που προκλήθηκε από καθυστέρηση σύμφωνα με το § 286 BGB. Από αυτή την άποψη, είμαστε υπεύθυνοι για κάθε βαθμό υπαιτιότητας.
 2. Η προαναφερθείσα εξαίρεση ευθύνης ισχύει επίσης για ελαφρώς αμελείς παραβάσεις καθήκοντος από τους αντιπροσώπους μας.
 3. Εφόσον η ευθύνη για ζημιές που δεν βασίζονται σε τραυματισμό στη ζωή, στα άκρα ή στην υγεία του πελάτη δεν αποκλείεται για ελαφρά αμέλεια, οι αξιώσεις αυτές παραγράφονται εντός ενός έτους από τη στιγμή που προέκυψε η αξίωση.
 4. Το ποσό της ευθύνης μας περιορίζεται στη συμβατικά τυπική, εύλογα προβλέψιμη ζημία. περιορίζεται στο πέντε τοις εκατό κατ' ανώτατο όριο της συμφωνηθείσας αμοιβής (καθαρή).
 5. Εάν ο πελάτης υποστεί ζημιά λόγω καθυστέρησης στην απόδοση για την οποία είμαστε υπεύθυνοι, πρέπει πάντα να καταβάλλεται αποζημίωση. Ωστόσο, αυτό περιορίζεται στο ένα τοις εκατό της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε συμπληρωμένη εβδομάδα καθυστέρησης. συνολικά, όμως, όχι περισσότερο από το πέντε τοις εκατό της συμφωνηθείσας αμοιβής για το σύνολο της υπηρεσίας. Καθυστέρηση προκύπτει μόνο εάν δεν τηρήσουμε τη δεσμευτικά συμφωνημένη προθεσμία για την παροχή υπηρεσιών.
 6. Ανωτέρα βία, απεργίες, αδυναμία εκ μέρους μας χωρίς δική μας υπαιτιότητα παρατείνουμε την περίοδο παροχής της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της κωλύματος.
 7. Ο πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν αθετούμε την παροχή υπηρεσιών και έχουμε ορίσει στον εαυτό μας μια εύλογη περίοδο χάριτος γραπτώς με τη ρητή δήλωση ότι η αποδοχή της υπηρεσίας θα απορριφθεί μετά τη λήξη της περιόδου και της περιόδου χάριτος (δύο εβδομάδες) δεν θα τηρηθεί . Δεν μπορούν να προβληθούν περαιτέρω αξιώσεις, ανεξάρτητα από τις άλλες αξιώσεις ευθύνης σύμφωνα με την § 7.

§ 8 Εγγύηση

Οποιεσδήποτε αξιώσεις εγγύησης από τον πελάτη περιορίζονται σε άμεση διόρθωση. Εάν αυτό αποτύχει δύο φορές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (δύο εβδομάδες) ή εάν η διόρθωση απορριφθεί, ο πελάτης έχει το δικαίωμα, κατά την επιλογή του, να απαιτήσει την κατάλληλη μείωση των τελών ή την ακύρωση της σύμβασης.

§ 9 Παραγραφή ιδίων αξιώσεων

Οι αξιώσεις μας για καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια, κατά απόκλιση από το § 195 BGB. Το άρθρο 199 BGB ισχύει για την έναρξη της παραγραφής.

§ 10 Έντυπο δηλώσεων

Οι νομικά σχετικές δηλώσεις και ειδοποιήσεις που πρέπει να υποβάλει ο πελάτης σε εμάς ή σε τρίτο μέρος πρέπει να είναι γραπτές.

§ 11 Τόπος Παράδοσης, Επιλογή Νόμου Τόπος Δικαιοδοσίας

 1. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη σύμβαση συντήρησης, ο τόπος εκτέλεσης και πληρωμής είναι ο τόπος της επιχείρησής μας. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τους τόπους δικαιοδοσίας παραμένουν ανεπηρέαστες, εκτός αν από την ειδική ρύθμιση της παραγράφου 3 προκύπτει κάτι άλλο.
 2. Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται αποκλειστικά στην παρούσα σύμβαση.
 3. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για συμβάσεις με εμπόρους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά κεφάλαια δημοσίου δικαίου είναι το αρμόδιο δικαστήριο για τον τόπο δραστηριότητάς μας.

Ενότητα 12 Σύγκρουση νόμων

Εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί επίσης γενικούς όρους και προϋποθέσεις, η σύμβαση συνάπτεται ακόμη και χωρίς συμφωνία για τη συμπερίληψη γενικών όρων και προϋποθέσεων. Με την υπογραφή αυτής της σύμβασης, ο πελάτης συμφωνεί ρητά ότι οι κανονισμοί που περιέχονται μόνο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται από εμάς αποτελούν μέρος της σύμβασης.

Άρθρο 13 Απαγόρευση ανάθεσης

Ο πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή μας. Το ίδιο ισχύει και για την εκχώρηση των δικαιωμάτων του από την παρούσα σύμβαση. Τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης και της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας δεδομένων αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την επεξεργασία παραγγελιών και τον πελάτη Φροντίδα. Τα συμφέροντα του πελάτη λαμβάνονται ανάλογα, όπως και οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων.

§ 14 Ρήτρα διαχωρισμού

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες διατάξεις είναι ή καταστεί άκυρη, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν την ανενεργή ρήτρα με ρήτρα που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την τελευταία και είναι αποτελεσματική.

§ 15 Γενικά

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχεδίων). Σε περίπτωση που προβληθούν τέτοιου είδους αξιώσεις τρίτων εναντίον μας, ο πελάτης θα μας αποζημιώσει από όλες τις αξιώσεις τρίτων λόγω πιθανής παραβίασης δικαιωμάτων, εάν προηγουμένως έχουμε εκφράσει (εγγράφως) ανησυχίες σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελίας σχετικά με την παραβίαση τέτοιων δικαιωμάτων.

Από 19 Αυγούστου 2016