Kasutustingimused

§ 1 Reguleerimisala

 1.  Meie tingimused kehtivad kõikidele meie poolt osutatavatele teenustele vastavalt meie ja kliendi vahel sõlmitud lepingutele.
 2.  Käesolevate tingimuste kehtivus on piiratud lepinguliste suhetega ettevõtetega.
 3. Meie tegevuse ulatus tuleneb igal juhul sõlmitud lepingust.

§ 2 Pakkumine ja lepingu sõlmimine

Kliendi tellimus või lepingu allkirjastamine on siduv pakkumine, millega saame nõustuda kahe nädala jooksul, saates tellimuse kinnituse või allkirjastatud lepingu koopia. Meie poolt eelnevalt tehtud pakkumised või hinnapakkumised ei ole siduvad.

§ 3 Aktsepteerimine

 1.  Meie poolt pakutava teenuse aktsepteerimine toimub eraldi nõustumisavaldusega, mis sisaldab vastavat protokolli.
 2.  Kui töötulemus vastab sisuliselt kokkulepetele, peab tellija viivitamatult deklareerima töö vastuvõtmist, kui peaksime tööd tegema. Vastuvõtmisest ei või keelduda ebaoluliste kõrvalekallete tõttu. Kui kliendipoolne aktsepteerimine ei toimu õigeaegselt, määrame deklaratsiooni esitamiseks mõistliku tähtaja. Töötulemus loetakse tähtaja möödumisel vastuvõetuks, kui tellija ei ole selle aja jooksul kirjalikult täpsustanud vastuvõtmisest keeldumise põhjuseid või kasutab meie loodud tööd või teenust reservatsioonita ja oleme juhtinud tähelepanu selle olulisusele. perioodi alguses on käitumine välja toonud.

§ 4 Hinnad ja maksetingimused

 1.  Tasu kliendi poolt kasutatud teenuse eest tuleneb lepingust, nagu ka tasu maksmise tähtaeg.
 2.  Töötasu tuleb maksta otsekorraldusega. Arve esitamine toimub koos osutatud teenusega. See makseviis on meie hinna arvutamisel oluline alus ja seetõttu hädavajalik.
 3.  Kui klient ei maksa makseid, arvestatakse viivist seaduses ettenähtud määras (praegu üheksa protsendipunkti kõrgem baasintressimäärast).
 4.  Kliendil on tasaarvestuse õigused vaid juhul, kui tema vastunõuded on seaduslikult põhjendatud, vaieldamatud või meie poolt tunnustatud. Kliendil on õigus kasutada kinnipidamisõigust ainult siis, kui tema vastuhagi põhineb samal lepingulisel suhtel.
 5. Jätame endale õiguse kohandada oma tasu vastavalt toimunud kulumuutustele. Kohanduse saab esimest korda teha kaks aastat pärast lepingu sõlmimist.

§ 5 Kliendi koostöö

Tellija kohustub tegema koostööd väljatöötatud kontseptsioonide, tekstide ja reklaammaterjalide parandamisel. Pärast kliendipoolset parandamist ja kooskõlastamist ei vastuta me enam tellimuse ebaõige täitmise eest.

§ 6 Lepingu kestus ja lõpetamine

Lepingu tähtaeg lepitakse kokku individuaalselt; ta, algab lepingu allkirjastamisega. Seda pikendatakse vaikimisi veel ühe aasta võrra, kui üks lepingupooltest ei lõpeta seda tähtkirjaga vähemalt kolm kuud enne kehtivusaja lõppu.

§ 7 Vastutus

 1. Meie vastutus lepingulise kohustuse rikkumise ja delikti eest on piiratud tahtluse ja raske hooletusega. See ei kehti kliendi elu-, keha- ja tervisekahjustuse, põhikohustuste rikkumisest tulenevate nõuete korral, st kohustuste puhul, mis tulenevad lepingu olemusest ja mille rikkumine ohustab lepingu eesmärgi saavutamist. leping, samuti viivitusest tekkinud Kahju asendamine BGB § 286 järgi. Sellega seoses vastutame iga vea eest.
 2. Eelnimetatud vastutuse välistamine kehtib ka meie asendusagentide kergelt hooletute kohustuste rikkumiste korral.
 3. Kuivõrd kerge hooletuse tõttu ei ole välistatud vastutus kahjude eest, mis ei põhine kliendi elu-, keha- või tervisekahjustusel, aeguvad sellised nõuded ühe aasta jooksul nõude tekkimisest.
 4. Meie vastutuse suurus on piiratud lepinguliselt tüüpilise, mõistlikult prognoositava kahjuga; piiratud maksimaalselt viie protsendiga kokkulepitud töötasust (neto).
 5. Kui kliendil tekib meie vastutusel tekkinud viivituse tõttu kahju, tuleb alati hüvitada. See on aga piiratud ühe protsendiga kokkulepitud töötasust iga viivitatud nädala eest; kokku aga mitte rohkem kui viis protsenti kogu teenuse eest kokkulepitud tasust. Viivitus ilmneb ainult siis, kui me ei pea kinni siduvalt kokkulepitud teenuste osutamise tähtajast.
 6. Vääramatu jõud, streik, meiepoolne suutmatus meie enda süül pikendab teenuse osutamise tähtaega takistuse kestuse võrra.
 7. Kliendil on võimalik lepingust taganeda juhul, kui oleme teenuste osutamisel rikkunud ja oleme kirjalikult määranud endale mõistliku ajapikendusperioodi koos selgesõnalise kinnitusega, et teenusega nõustumisest keeldutakse pärast perioodi ja ajapikendusperioodi (kaks) möödumist. nädalat) ei järgita . Täiendavaid nõudeid ei saa esitada, ilma et see piiraks muid vastutusnõudeid vastavalt §-le 7.

§ 8 Garantii

Kõik kliendi garantiinõuded piirduvad viivitamatu parandamisega. Kui see mõistliku aja (kahe nädala) jooksul kaks korda ebaõnnestub või kui parandusest keeldutakse, on kliendil õigus omal valikul nõuda teenustasude asjakohast vähendamist või lepingu ülesütlemist.

§ 9 Omanõuete aegumine

Meie nõuded kokkulepitud tasu maksmiseks aeguvad BGB §-st 195 kõrvalekalduvalt viie aasta möödudes. Aegumistähtaja algusele kohaldatakse BGB paragrahv 199.

§ 10 Deklaratsioonide vorm

Juriidiliselt olulised deklaratsioonid ja teated, mille klient peab meile või kolmandale isikule esitama, peavad olema kirjalikud.

§ 11 Täitmise koht, õiguse valik Kohtualluvuse koht

 1. Kui hoolduslepingus ei ole märgitud teisiti, on täitmise ja maksmise kohaks meie tegevuskoht. Kohtualluvuse kohta kehtivad õigusnormid jäävad muutumatuks, välja arvatud juhul, kui lõike 3 eriregulatsioonist tuleneb midagi muud.
 2. Selle lepingu suhtes kohaldatakse ainult Saksamaa Liitvabariigi seadusi.
 3. Kaupmeeste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute või avalik-õiguslike erifondidega sõlmitud lepingute ainupädevuse koht on meie tegevuskoha eest vastutav kohus.

12. jagu Kollisiooninormid

Kui klient kasutab ka üldtingimusi, sõlmitakse leping ka ilma üldtingimuste lisamise kokkuleppeta. Lepingu allkirjastamisega nõustub klient selgesõnaliselt, et eeskirjad, mis sisalduvad ainult meie poolt kasutatavates üldtingimustes, muutuvad lepingu osaks.

Paragrahv 13 Loovutamise keeld

Klient võib oma õigusi ja kohustusi käesolevast lepingust üle anda ainult meie kirjalikul nõusolekul. Sama kehtib ka tema käesolevast lepingust tulenevate õiguste loovutamise kohta. Andmekaitseseaduse tähenduses lepingu täitmise ja kliendiga ärisuhte raames teatavaks saanud andmeid säilitatakse ja töödeldakse eranditult lepingu täitmise eesmärgil, eelkõige tellimuste töötlemise ja kliendi jaoks. hoolitseda. Vastavalt sellele arvestatakse kliendi huve, samuti ka andmekaitsereegleid.

§ 14 Eraldatavuse klausel

Kui üks või mitu sätet muutuvad kehtetuks, ei tohiks see mõjutada ülejäänud sätete kehtivust. Lepingupooled on kohustatud kehtetu klausli asendama viimasele võimalikult lähedase ja kehtiva punktiga.

§ 15 Üldine

Klient vastutab konkurentsiõiguse, autoriõiguse või muude omandiõiguste (nt kaubamärgid või disainipatendid) järgimise eest. Juhul, kui meie vastu esitatakse selliseid kolmandate isikute nõudeid, hüvitab klient meid kõigist võimalikust õiguste rikkumisest tulenevatest kolmandate isikute nõuetest, kui oleme eelnevalt (kirjalikult) väljendanud muret seoses tellimuse täitmisega. nende õiguste rikkumist on tehtud.

19. augusti 2016 seisuga