Käyttöehdot

§ 1 Soveltamisala

 1.  Edellytyksiämme koskevat kaikki meidän ja asiakkaan välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti tarjoamiamme palveluja.
 2.  Näiden ehtojen voimassaolo on rajoitettu sopimussuhteisiin yritysten kanssa.
 3. Toimintamme laajuus määräytyy tapauskohtaisesti tehdystä sopimuksesta.

§ 2 Tarjous ja sopimuksen tekeminen

Asiakkaan tilaus tai sopimuksen allekirjoittaminen on sitova tarjous, jonka voimme hyväksyä kahden viikon kuluessa lähettämällä tilausvahvistuksen tai kopion allekirjoitetusta sopimuksesta. Etukäteen tekemämme tarjoukset tai kustannusehdotukset eivät ole sitovia.

§ 3 Hyväksyminen

 1.  Tarjoamamme palvelun hyväksyminen tapahtuu erillisen hyväksymisilmoituksen ja siihen liittyvän protokollan kautta.
 2.  Jos työn tulos vastaa olennaisilta osiltaan sopimuksia, tulee asiakkaan välittömästi ilmoittaa hyväksyvänsä, jos aiomme suorittaa työn. Hyväksyntää ei voida evätä vähäisten poikkeamien vuoksi. Jos asiakas ei hyväksy hyväksyntää ajoissa, asetamme ilmoituksen jättämiselle kohtuullisen määräajan. Työn tulos katsotaan hyväksytyksi määräajan umpeuduttua, jos asiakas ei ole tässä ajassa kirjallisesti ilmoittanut syitä vastaanottamisesta kieltäytymiselle tai hän käyttää tekemäämme työtä tai palvelua varauksetta ja olemme huomauttaneet tämän merkityksestä. kauden alussa käyttäytyminen ovat osoittaneet.

§ 4 Hinnat ja maksuehdot

 1.  Sopimuksesta seuraa korvaus asiakkaan käyttämästä palvelusta, samoin kuin korvauksen eräpäivä.
 2.  Palkka maksetaan suoraveloituksella. Laskutus tapahtuu suoritetun palvelun mukaan. Tämä maksutapa on olennainen hintalaskelmamme perusta ja siksi välttämätön.
 3.  Jos asiakas laiminlyö maksunsa, peritään lakisääteistä viivästyskorkoa (tällä hetkellä yhdeksän prosenttiyksikköä peruskoron yläpuolella).
 4.  Asiakkaalla on oikeus kuittausoikeuksiin vain, jos hänen vastavaatimukset ovat lainvoimaiset, kiistattomat tai me tunnustamme ne. Asiakas saa käyttää pidätysoikeutta vain, jos hänen vastakanne perustuu samaan sopimussuhteeseen.
 5. Pidätämme oikeuden muuttaa palkkioitamme tapahtuneiden kustannusmuutosten mukaan. Oikaisu voidaan tehdä ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

§ 5 Asiakkaan yhteistyö

Asiakas sitoutuu yhteistyöhön kehitettyjen käsitteiden, tekstien ja mainosmateriaalin korjaamiseksi. Asiakkaan tekemän korjauksen ja hyväksynnän jälkeen emme ole enää vastuussa tilauksen virheellisestä toteutuksesta.

§ 6 Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Sopimuksen kesto sovitaan erikseen; hän alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tätä jatketaan hiljaisesti vuodella, jos jompikumpi sopimuspuoli ei irtisano sitä kirjatulla kirjeellä vähintään kolme kuukautta ennen voimassaolon päättymistä.

§ 7 Vastuu

 1. Vastuumme sopimusvelvollisuuden rikkomisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta rajoittuu tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen. Tätä ei sovelleta asiakkaan hengelle, ruumiille ja terveydelle aiheutuneesta vahingosta, päävelvollisuuden rikkomisesta johtuvista vaateista eli sellaisista velvoitteista, jotka johtuvat sopimuksen luonteesta ja joiden rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen. sopimus sekä viivästyksestä aiheutuneen vahingon korvaaminen BGB §:n 286 mukaisesti. Tässä suhteessa olemme vastuussa kaikista virheistä.
 2. Edellä mainittu vastuunrajoitus koskee myös sijaisagenttemme hieman huolimatonta velvollisuudenrikkomusta.
 3. Siltä osin kuin vastuuta vahingoista, jotka eivät perustu asiakkaan hengen, raajan tai terveyden vammaan, ei ole poissuljettu lievästä huolimattomuudesta, tällaiset vaatimukset vanhentuvat vuoden kuluessa vaatimuksen syntymisestä.
 4. Vastuumme määrä rajoittuu sopimuksessa tyypilliseen, kohtuudella ennakoitaviin vahinkoon; enintään viiteen prosenttiin sovitusta palkkiosta (netto).
 5. Jos asiakkaalle aiheutuu vahinkoa meidän vastuullamme olevan suorituksen viivästymisen vuoksi, on aina maksettava korvaus. Tämä on kuitenkin rajoitettu yhteen prosenttiin sovitusta korvauksesta kutakin täytettyä viivästysviikkoa kohti; yhteensä kuitenkin enintään viisi prosenttia koko palvelun sovitusta korvauksesta. Viivästyminen tapahtuu vain, jos emme noudata sitovasti sovittua palvelun toimittamisen määräaikaa.
 6. Ylivoimainen este, lakot, kyvyttömyys meidän omasta syytämme pidentää palvelun tarjoamisaikaa esteen keston verran.
 7. Asiakas voi vetäytyä sopimuksesta, jos olemme laiminlyöneet palvelujen toimittamisen ja olemme kirjallisesti asettaneet itsellemme kohtuullisen lisäajan ilmoittamalla nimenomaisesti, että palvelun hyväksyminen hylätään määräajan ja armonajan (kaksi) jälkeen. viikkoa) ei huomioida . Muita vaatimuksia ei voida esittää, riippumatta muista 7 §:n mukaisista vastuuvaatimuksista.

§ 8 Takuu

Kaikki asiakkaan takuuvaatimukset rajoittuvat välittömään oikaisuun. Jos tämä epäonnistuu kahdesti kohtuullisessa ajassa (kaksi viikkoa) tai jos oikaisusta kieltäydytään, on asiakkaalla oikeus valinnan mukaan vaatia asianmukaista alennusta maksuista tai sopimuksen purkamista.

§ 9 Omien saatavien rajoittaminen

Vaatimuksemme sovitun palkkion maksamisesta vanhenevat viiden vuoden kuluttua BGB §:stä 195 poiketen. Vanhentumisajan alkamiseen sovelletaan BGB:n 199 §:ää.

§ 10 Ilmoitusten muoto

Asiakkaan meille tai kolmannelle osapuolelle toimitettavat juridiset ilmoitukset ja ilmoitukset tulee olla kirjallisia.

§ 11 Suorituspaikka, lainvalinta Lainkäyttöpaikka

 1. Ellei ylläpitosopimuksessa toisin mainita, suoritus- ja maksupaikka on toimipaikkamme. Toimivaltapaikkoja koskevat säännökset säilyvät ennallaan, ellei 3 momentin erityissäännöstä johdu muuta.
 2. Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan yksinomaan tähän sopimukseen.
 3. Kauppiaiden, julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden tai erityisten julkisoikeudellisten rahastojen kanssa tehtyjen sopimusten yksinomainen toimivalta on toimipaikastamme vastaava tuomioistuin.

12 § Lainvalinta

Jos asiakas käyttää myös yleisiä ehtoja, sopimus syntyy myös ilman sopimusta yleisten ehtojen sisällyttämisestä. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että säännökset, jotka sisältyvät vain käyttämiimme yleisiin ehtoihin, tulevat osaksi sopimusta.

13 § Luovutuskielto

Asiakas voi siirtää tästä sopimuksesta johtuvat oikeutensa ja velvollisuutensa vain kirjallisella suostumuksemme perusteella. Sama koskee hänen oikeuksiensa luovuttamista tästä sopimuksesta. Tietoja, jotka ovat tulleet tiedoksi sopimuksen täytäntöönpanon ja tietosuojalain mukaisen liikesuhteen yhteydessä asiakkaan kanssa, tallennetaan ja käsitellään yksinomaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten, erityisesti tilausten käsittelyä ja asiakasta varten. hoito. Asiakkaan edut huomioidaan vastaavasti, samoin kuin tietosuojasäännökset.

§ 14 erotettavuuslauseke

Jos yksi tai useampi määräys tulee pätemättömäksi tai muuttuu pätemättömäksi, muiden ehtojen voimassaolo ei vaikuta. Sopimuspuolet ovat velvollisia korvaamaan pätemättömän lausekkeen sellaisella, joka on mahdollisimman lähellä jälkimmäistä ja on voimassa.

§ 15 Yleistä

Asiakas on velvollinen noudattamaan kilpailulakia, tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia (esim. tavaramerkit tai mallipatentit). Mikäli meitä vastaan ​​esitetään tällaisia ​​kolmannen osapuolen vaatimuksia, asiakkaan tulee korvata meidät kaikista mahdollisesta oikeusloukkauksesta johtuvista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jos olemme aiemmin ilmaisseet (kirjallisesti) huolenaiheita tilauksen toteuttamisesta tällaisten oikeuksien loukkaamisesta on tehty.

19. elokuuta 2016