Regleman Sèvis

§ 1 Dimansyon

 1.  Tèm ak kondisyon nou yo aplike nan tout sèvis yo dwe bay pa nou an akò ak kontra yo konkli ant nou menm ak kliyan an.
 2.  Validite tèm ak kondisyon sa yo limite a sa sèlman relasyon kontra ak konpayi yo.
 3. Dimansyon nan aktivite nou yo rezilta nan kontra a konkli nan chak ka.

§ 2 Ofri ak konklizyon kontra

Lòd kliyan an oswa siyen kontra a reprezante yon òf obligatwa ke nou ka aksepte nan de semèn lè nou voye yon konfimasyon lòd oswa yon kopi kontra ki siyen an. Ofri oswa pwopozisyon pri fè pa nou davans yo pa obligatwa.

§ 3 Akseptasyon

 1.  Akseptasyon an nan sèvis nou bay la pran plas nan deklarasyon separe akseptasyon ki gen ladan pwotokòl ki asosye a.
 2.  Si rezilta travay la esansyèlman koresponn ak akò yo, kliyan an dwe imedyatman deklare akseptasyon si nou ta fè yon travay. Akseptasyon pa ka refize akòz devyasyon ensiyifyan. Si kliyan an aksepte pa alè, nou pral fikse yon dat limit rezonab pou soumèt deklarasyon an. Rezilta travay la konsidere kòm yo te aksepte apre ekspirasyon peryòd la si kliyan an pa te espesifye alekri nan peryòd sa a rezon pou refize akseptasyon oswa li sèvi ak travay la oswa sèvis kreye pa nou san rezèvasyon epi nou te fè remake siyifikasyon sa a. nan kòmansman an nan konpòtman an peryòd te vize deyò.

§ 4 Pri ak kondisyon peman

 1.  Salè pou sèvis la itilize pa kliyan an soti nan kontra a, menm jan ak dat delè a nan salèrman an.
 2.  Salè a dwe peye pa debi dirèk. Fakturasyon fèt ak sèvis la rann. Metòd peman sa a se yon baz esansyèl pou kalkil pri nou an e se poutèt sa endispansab.
 3.  Si kliyan an pa fè peman yo, yo pral chaje enterè sou aryere yo nan to legal la (kounye a nèf pwen pousantaj pi wo pase to enterè debaz la).
 4.  Kliyan an gen dwa sèlman pou dwa konpatib si reklamasyon li yo te etabli legalman, yo pa diskite oswa yo rekonèt pa nou. Se kliyan an sèlman otorize pou egzèse dwa pou retansyon si reklamasyon li a baze sou menm relasyon kontra a.
 5. Nou rezève dwa pou ajiste salè nou an selon chanjman pri ki te fèt. Ajisteman an ka fèt pou premye fwa de ane apre konklizyon kontra a.

§ 5 Koperasyon nan kliyan an

Kliyan an pran angajman pou kolabore nan korije konsèp, tèks ak materyèl piblisite ki te devlope. Apre koreksyon pa kliyan an ak apwobasyon, nou pa responsab ankò pou ekzekisyon kòrèk nan lòd la.

§ 6 Dire Kontra a ak Revokasyon

Se tèm nan nan kontra a dakò endividyèlman; li, kòmanse ak siyen an nan kontra a. Sa a taciteman pwolonje pa yon lòt ane si li pa sispann pa youn nan pati kontra yo pa lèt anrejistre omwen twa mwa anvan ekspirasyon.

§ 7 Responsablite

 1. Responsablite nou pou vyolasyon kontra devwa ak tort limite a entansyon ak gwo neglijans. Sa a pa aplike nan ka a nan aksidan nan lavi, kò ak sante nan kliyan an, reklamasyon akòz vyolasyon an nan obligasyon kadinal, sa vle di obligasyon ki rive nan nati a nan kontra a ak vyolasyon an ki mete an danje reyalizasyon objektif la nan. kontra a, osi byen ke ranplasman nan Domaj ki te koze pa reta dapre § 286 BGB. Nan respè sa a, nou responsab pou chak degre fòt.
 2. Esklizyon responsablite ki endike anwo a aplike tou pou vyolasyon devwa yon ti kras neglijan pa ajan vikariye nou yo.
 3. Toutotan responsablite pou domaj ki pa baze sou blesi nan lavi, manm oswa sante kliyan an pa eskli pou yon ti neglijans, reklamasyon sa yo ap vin entèdi nan yon ane apre reklamasyon an parèt.
 4. Kantite responsablite nou an limite a domaj nan kontra tipik, rezonab prevwa; limite a yon maksimòm senk pousan nan salè yo te dakò (nèv).
 5. Si kliyan an soufri domaj akòz yon reta nan pèfòmans ke nou responsab, konpansasyon dwe toujou peye. Sepandan, sa limite a yon pousan nan salè yo te dakò pou chak semèn reta ki fini; an total, sepandan, pa plis pase senk pousan nan salè yo te dakò pou tout sèvis la. Reta rive sèlman si nou pa respekte dat limit yo te dakò pou bay sèvis yo.
 6. Fòs majeure, grèv, enkapasite pa nou pa fòt pwòp pa nou pwolonje peryòd pou bay sèvis la pa dire antrav la.
 7. Kliyan an ka retire li nan kontra a si nou annapre ak pwovizyon sèvis yo epi yo te fikse tèt nou yon peryòd gras rezonab alekri ak deklarasyon eksprime ke akseptasyon nan sèvis la pral rejte apre peryòd la fin ekspire ak peryòd gras la (de). semèn) pa pral obsève. Plis reklamasyon pa ka afime, san prejije lòt reklamasyon responsablite dapre § 7.

§ 8 Garanti

Nenpòt reklamasyon garanti pa kliyan an limite a redresman imedya. Si sa a echwe de fwa nan yon peryòd de tan rezonab (de semèn) oswa si redresman an refize, kliyan an gen dwa, nan opsyon li, pou mande yon rediksyon apwopriye nan frè yo oswa anile nan kontra a.

§ 9 Limitasyon pwòp reklamasyon yo

Reklamasyon nou yo pou peman salè yo te dakò a vin entèdi apre senk ane, nan devyasyon de § 195 BGB. Seksyon 199 BGB aplike nan kòmansman peryòd limitasyon an.

§ 10 Fòm deklarasyon

Deklarasyon legalman enpòtan ak notifikasyon ke kliyan an dwe soumèt ba nou oswa yon twazyèm pati dwe alekri.

§ 11 Kote Pèfòmans, Chwa Lwa Kote Jiridiksyon

 1. Sòf si sa di nan kontra antretyen an, kote pèfòmans ak peman an se kote biznis nou an. Règleman legal yo sou kote jiridiksyon yo pa afekte, sof si yon lòt bagay soti nan règleman espesyal paragraf 3 la.
 2. Lwa Repiblik Federal Almay aplike sèlman nan kontra sa a.
 3. Kote jiridiksyon eksklizif pou kontra ak machann, antite legal anba lwa piblik oswa fon espesyal anba lwa piblik se tribinal ki responsab kote biznis nou an.

Seksyon 12 Konfli Lwa

Si kliyan an tou itilize tèm jeneral ak kondisyon, kontra a konkli menm san akò sou enklizyon tèm jeneral ak kondisyon yo. Lè kliyan an siyen kontra sa a, ekspreseman dakò ke règleman ki sèlman genyen nan tèm jeneral ak kondisyon nou itilize yo vin yon pati nan kontra a.

Seksyon 13 Entèdiksyon devwa

Kliyan an ka transfere dwa ak obligasyon li nan kontra sa a sèlman avèk konsantman ekri nou an. Menm bagay la tou aplike nan plasman nan dwa li nan kontra sa a. Done yo ki te vin konnen nan kontèks la nan ekzekisyon an nan kontra a ak relasyon biznis la ak kliyan an nan siyifikasyon an nan lwa a pwoteksyon done yo estoke ak trete sèlman nan bi pou yo egzekite kontra a, an patikilye pou pwosesis lòd ak kliyan. swen. Enterè kliyan yo pran an kont kòmsadwa, menm jan ak règleman pwoteksyon done yo.

§ 14 Clause Severability

Si youn oswa plizyè dispozisyon ta dwe oswa vin envalid, validite rès dispozisyon yo pa ta dwe afekte. Pati kontraktè yo oblije ranplase kloz ki pa efikas la ak yon kloz ki vin pi pre ke posib nan dènye a epi ki efikas.

§ 15 Jeneral

Kliyan an responsab pou konfòme li ak lwa konpetisyon, copyright oswa lòt dwa pwopriyete (egzanp mak oswa patant konsepsyon). Nan ka sa yo reklamasyon twazyèm pati yo reklame kont nou, kliyan an dwe dedomaje nou nan tout reklamasyon twazyèm pati akòz yon vyolasyon posib dwa si nou te deja soulve (alekri) enkyetid sou ekzekisyon an nan lòd la mete ak. an konsiderasyon vyolasyon dwa sa yo te fèt.

Apati 19 out 2016