Szolgáltatás feltételei

1. § Hatály

 1.  Feltételeink minden általunk nyújtandó szolgáltatásra vonatkoznak a köztünk és az ügyfél között létrejött szerződések értelmében.
 2.  Jelen feltételek érvényessége a vállalatokkal fennálló szerződéses kapcsolatokra korlátozódik.
 3. Tevékenységünk köre minden esetben a megkötött szerződésből adódik.

2. § Ajánlat és szerződéskötés

A vevő megrendelése vagy a szerződés aláírása kötelező érvényű ajánlatot jelent, amelyet a megrendelés visszaigazolásának vagy az aláírt szerződés másolatának megküldésével két héten belül el tudunk fogadni. Az általunk előzetesen tett ajánlatok vagy költségajánlatok nem kötelező érvényűek.

3. § Elfogadás

 1.  Az általunk nyújtott szolgáltatás átvétele külön elfogadó nyilatkozattal történik a hozzá tartozó jegyzőkönyvvel együtt.
 2.  Ha a munkavégzés eredménye lényegében megfelel a megállapodásoknak, a megrendelőnek haladéktalanul átvételéről kell nyilatkoznia, ha munkát végzünk. Az átvétel jelentéktelen eltérés miatt nem tagadható meg. Ha az ügyfél általi átvétel nem történik meg időben, a nyilatkozat benyújtására ésszerű határidőt tűzünk ki. A munkavégzés eredménye a határidő lejártával elfogadottnak minősül, ha a megrendelő ezen határidőn belül írásban nem jelölte meg az átvétel megtagadásának okát, vagy az általunk készített munkát, szolgáltatást fenntartás nélkül igénybe veszi és ennek jelentőségére felhívtuk a figyelmet. a korszak elején viselkedés mutatott rá.

4. § Árak és fizetési feltételek

 1.  Az ügyfél által igénybe vett szolgáltatás ellenértéke a szerződésből fakad, csakúgy, mint a díjazás esedékessége.
 2.  A díjazás beszedési megbízással fizetendő. A számlázás a nyújtott szolgáltatással együtt történik. Ez a fizetési mód árkalkulációnk elengedhetetlen alapja, ezért nélkülözhetetlen.
 3.  Ha az ügyfél késedelmes fizetést hajt végre, késedelmi kamatot számítanak fel a törvényben meghatározott mértékű (jelenleg kilenc százalékponttal az alapkamat felett).
 4.  Az Ügyfelet csak abban az esetben illeti meg beszámítási jog, ha viszontkövetelése jogerősen megalapozott, nem vitatott, vagy azt mi elismertük. Az ügyfél csak akkor jogosult a visszatartási jog gyakorlására, ha viszontkeresete ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.
 5. Fenntartjuk a jogot, hogy díjazásunkat a bekövetkezett költségváltozásoknak megfelelően módosítsuk. A kiigazításra első alkalommal a szerződéskötés után két évvel kerülhet sor.

5. § A megrendelő együttműködése

Megrendelő vállalja, hogy együttműködik a kidolgozott koncepciók, szövegek, reklámanyagok javításában. A vevő általi javítást és jóváhagyást követően a rendelés hibás teljesítéséért felelősséget nem vállalunk.

6. § A szerződés időtartama és felmondása

A szerződés időtartama egyedileg kerül meghatározásra; ő, a szerződés aláírásával kezdődik. Ez hallgatólagosan meghosszabbodik további egy évvel, ha azt a szerződő felek egyike sem szünteti meg ajánlott levélben legalább három hónappal a lejárat előtt.

7. § Felelősség

 1. Felelősségünk a szerződéses kötelezettségszegésért és a jogsértésért a szándékosságra és a súlyos gondatlanságra korlátozódik. Ez nem vonatkozik az ügyfél életében, testi épségében és egészségében bekövetkezett sérelem, alapvető kötelezettségek megszegéséből eredő igények esetén, azaz olyan kötelezettségek esetén, amelyek a szerződés jellegéből erednek, és amelyek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését. a szerződés megkötését, valamint a késedelemből eredő Kár pótlását a BGB 286. §-a szerint. Ebben a tekintetben minden fokú vétségért felelősséget vállalunk.
 2. A felelősség fent említett kizárása helyettes ügynökeink enyhe gondatlanságból elkövetett kötelességszegésére is vonatkozik.
 3. Amennyiben az olyan károkért való felelősség, amelyek nem az ügyfél életének, testi épségének vagy egészségének sérülésén alapulnak, enyhe gondatlanság miatt nem kizárt, az ilyen igények a követelés felmerülésétől számított egy éven belül elévülnek.
 4. Felelősségünk mértéke a szerződésben jellemző, ésszerűen előrelátható kárra korlátozódik; legfeljebb a megállapodás szerinti díjazás (nettó) öt százalékára korlátozódik.
 5. Ha a megrendelőt a teljesítés késedelme miatt éri kár, amelyért mi vagyunk felelősek, minden esetben meg kell téríteni. Ez azonban a megállapodás szerinti javadalmazás egy százalékára korlátozódik minden egyes teljesített késés után; összességében azonban legfeljebb a megállapodás szerinti díjazás öt százaléka a teljes szolgáltatásért. Késés csak akkor következik be, ha a szolgáltatásnyújtás kötelezően vállalt határidejét nem teljesítjük.
 6. Vis maior, sztrájk, részünkről fellépő önhibánkból fakadó képtelenség az akadályozás időtartamával meghosszabbítja a szolgáltatás nyújtásának időtartamát.
 7. Az ügyfél elállhat a szerződéstől, ha a szolgáltatásnyújtás során késedelmeskedünk, és írásban ésszerű türelmi időt tűztünk ki magunknak azzal a kifejezett nyilatkozattal, hogy a szolgáltatás elfogadását a határidő és a türelmi idő (kettő) lejárta után elutasítjuk. hét) nem figyelhető meg . További igények nem érvényesíthetők, a 7. § szerinti egyéb felelősségi igények sérelme nélkül.

8. § Garancia

A vásárló bármely garanciális igénye az azonnali helyesbítésre korlátozódik. Ha ez ésszerű időn belül (két hét) kétszer meghiúsul, vagy a hiánypótlást megtagadják, az ügyfélnek jogában áll - választása szerint - megfelelő díjcsökkentést vagy a szerződés felmondását követelni.

9. § Saját követelések elévülése

A megállapodás szerinti díjazás kifizetésére vonatkozó követeléseink a BGB 195. §-ától eltérően öt év elteltével évülnek el. Az elévülési idő kezdetére a BGB 199. §-a vonatkozik.

10. § Nyilatkozatok formája

A jogilag releváns nyilatkozatokat és értesítéseket, amelyeket az ügyfélnek nekünk vagy harmadik félnek kell benyújtania, írásban kell benyújtania.

11. § A teljesítés helye, a jog megválasztása Az illetékesség helye

 1. Ha a karbantartási szerződés másként nem rendelkezik, a teljesítés és a fizetés helye a mi telephelyünk. Az illetékességi helyekre vonatkozó jogszabályok változatlanok maradnak, kivéve, ha a (3) bekezdés külön szabályozásából más következik.
 2. A Németországi Szövetségi Köztársaság joga kizárólag erre a szerződésre vonatkozik.
 3. A kereskedőkkel, közjogi jogi személyekkel vagy különleges közjogi alapokkal kötött szerződések kizárólagos illetékessége a telephelyünk szerint illetékes bíróság.

12. § Kollíziós szabályok

Ha az ügyfél általános szerződési feltételeket is alkalmaz, a szerződés az általános szerződési feltételek megkötése nélkül is létrejön. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólag az általunk alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő előírások a szerződés részévé váljanak.

13. szakasz Az engedményezés tilalma

Az ügyfél a jelen szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit csak írásbeli hozzájárulásunkkal ruházhatja át. Ugyanez vonatkozik a jelen szerződésből származó jogainak átruházására is. A szerződés teljesítésével és az adatvédelmi törvény értelmében az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolattal összefüggésben ismertté vált adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében tároljuk és kezeljük, különös tekintettel a megrendelés feldolgozásra és a vásárlóra. gondoskodás. Ennek megfelelően az ügyfél érdekeit, valamint az adatvédelmi előírásokat is figyelembe veszik.

14. § Elválaszthatósági záradék

Ha egy vagy több rendelkezés érvénytelen vagy azzá válik, a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti. A szerződő felek kötelesek az érvénytelen kikötést az utóbbihoz a lehető legközelebb állóra cserélni, és hatályosak.

15. § Általános

Az ügyfél felelőssége a versenyjog, a szerzői vagy egyéb tulajdonjogok (pl. védjegyek vagy formatervezési minták) betartása. Abban az esetben, ha ilyen, harmadik felek igényét érvényesítik velünk szemben, az ügyfél köteles mentesíteni minket minden harmadik félnek az esetleges jogsértésből eredő követelése alól, ha korábban (írásban) aggályainkat jeleztük a tőlünk leadott megrendelés teljesítésével kapcsolatban. jogok megsértésére tekintettel történtek.

2016. augusztus 19-i állapot szerint