Privatumas

1. Privatumas trumpai

Bendra informacija

Šiose pastabose pateikiama paprasta apžvalga, kas nutinka jūsų asmeniniams duomenims, kai lankotės šioje svetainėje. Asmens duomenys – tai visi duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti jūsų tapatybę. Išsamią informaciją duomenų apsaugos tema rasite mūsų duomenų apsaugos deklaracijoje, pateiktoje po šiuo tekstu.

Duomenų rinkimas šioje svetainėje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šioje svetainėje?

Duomenų tvarkymą šioje svetainėje vykdo svetainės operatorius. Jų kontaktinius duomenis rasite šios duomenų apsaugos deklaracijos skiltyje „Pranešimas apie atsakingą įstaigą“.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

Viena vertus, jūsų duomenys renkami, kai juos mums perduodate. Tai gali būti z. B. turi būti duomenys, kuriuos įvedate kontaktinėje formoje.

Kiti duomenys renkami automatiškai arba gavus jūsų sutikimą mūsų IT sistemų, kai lankotės svetainėje. Tai visų pirma techniniai duomenys (pvz., interneto naršyklė, operacinė sistema arba puslapio peržiūros laikas). Šie duomenys renkami automatiškai, kai tik įeinate į šią svetainę.

Kam naudojame jūsų duomenis?

Dalis duomenų renkama siekiant užtikrinti, kad svetainė būtų pateikta be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami jūsų vartotojo elgesiui analizuoti.

Kokias teises turite dėl savo duomenų?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie savo saugomų asmens duomenų kilmę, gavėją ir paskirtį. Taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. Jei davėte sutikimą tvarkyti duomenis, šį sutikimą galite bet kada atšaukti ateičiai. Taip pat tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu, jei turite daugiau klausimų duomenų apsaugos tema.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių įrankiai

Kai lankotės šioje svetainėje, jūsų naršymo elgsena gali būti įvertinta statistiškai. Tai daugiausia atliekama su vadinamosiomis analizės programomis.

Išsamią informaciją apie šias analizės programas rasite šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Prieglobos ir turinio pristatymo tinklai (CDN)

Išorinis priegloba

Šią svetainę priglobia išorinis paslaugų teikėjas (hoster). Šioje svetainėje surinkti asmens duomenys yra saugomi prieglobos serveriuose. Tai visų pirma gali būti IP adresai, užklausos susisiekti, meta ir komunikacijos duomenys, sutarčių duomenys, kontaktiniai duomenys, vardai, vardai, prieiga prie svetainės ir kiti svetainėje sugeneruoti duomenys.

Prieglobos serveris naudojamas siekiant įvykdyti sutartį su potencialiais ir esamais klientais (DSGVO 6 str. 1 d. b l. b) ir tam, kad profesionalus paslaugų teikėjas saugiai, greitai ir efektyviai pateiktų mūsų internetinį pasiūlymą ( BDAR 6 str. 1 d. f).

Mūsų prieglobos teikėjas tvarkys jūsų duomenis tik tiek, kiek tai būtina, kad būtų įvykdyti jo veiklos įsipareigojimai, ir laikysis mūsų nurodymų, susijusių su šiais duomenimis.

Mes naudojame šį prieglobą:

ALL-INKL.COM – „New Media Miunchen“.
Savininkas: René Munnich
Pagrindinė gatvė 68 | D-02742 Friedersdorf

Sutarties dėl užsakymo apdorojimo sudarymas

Siekdami užtikrinti duomenų apsaugos reikalavimus atitinkantį tvarkymą, su savo prieglobos teikėju sudarėme užsakymų apdorojimo sutartį.

3. Bendra informacija ir privaloma informacija

Privatumas

Šių puslapių operatoriai labai rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų apsaugą. Jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai ir laikydamiesi įstatymų nustatytų duomenų apsaugos taisyklių bei šios duomenų apsaugos deklaracijos.

Jei naudositės šia svetaine, bus renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos galima jus asmeniškai identifikuoti. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje paaiškinama, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Taip pat paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu tai vyksta.

Norime atkreipti dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz., bendraujant el. paštu) gali turėti saugumo spragų. Neįmanoma visiškai apsaugoti duomenų nuo trečiųjų šalių prieigos.

Pastaba atsakingai institucijai

Už duomenų tvarkymą šioje svetainėje atsakinga institucija:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Miunchenas

Telefonas: +49 (0) 89 21 540 01 40
El. paštas: hi@gtbabel.com

Atsakinga institucija yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais sprendžia dėl asmens duomenų (pvz., vardų, el. pašto adresų ir kt.) tvarkymo tikslų ir priemonių.

Saugojimo trukmė

Jei šioje duomenų apsaugos deklaracijoje nenurodytas konkretus saugojimo laikotarpis, Jūsų asmens duomenys išliks mums tol, kol nebebus taikomas duomenų tvarkymo tikslas. Jei pateiksite teisėtą prašymą ištrinti arba atšauksite sutikimą tvarkyti duomenis, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent turėsime kitų teisiškai leistinų priežasčių saugoti jūsų asmens duomenis (pvz., mokestiniai ar komerciniai saugojimo laikotarpiai); pastaruoju atveju, išnykus šioms priežastims, duomenys bus ištrinti.

Pastaba dėl duomenų perdavimo į JAV ir kitas trečiąsias šalis

Mūsų svetainėje yra įrankių iš įmonių, įsikūrusių JAV ar kitose trečiosiose šalyse, kurios nėra saugios pagal duomenų apsaugos įstatymus. Jei šios priemonės yra aktyvios, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į šias trečiąsias šalis ir ten tvarkomi. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad šiose šalyse negali būti užtikrintas duomenų apsaugos lygis, prilyginamas ES. Pavyzdžiui, JAV įmonės yra įpareigotos perduoti asmens duomenis saugumo institucijoms, jums, kaip susijusiam asmeniui, negalint imtis teisinių veiksmų prieš tai. Todėl negalima atmesti galimybės, kad JAV institucijos (pvz., slaptosios tarnybos) apdoros, įvertins ir nuolat saugos jūsų duomenis JAV serveriuose stebėjimo tikslais. Šiai apdorojimo veiklai įtakos neturime.

Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas

Daugelis duomenų tvarkymo operacijų galimos tik gavus aiškų Jūsų sutikimą. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Duomenų tvarkymo, vykusio iki atšaukimo, teisėtumui atšaukimas neturi įtakos.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu ypatingais atvejais ir tiesioginei reklamai (BDAR 21 str.)

JEI DUOMENŲ TVARKYMAS PAGRĮSTAS ART. 6 ABS. 1 Lt. E AR F BDAR, JŪS TURITE TEISĘ BET PRIESTAUSTI JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ DĖL JŪSŲ KONKREČIOS PADĖTIES; TAI TAIP PAT TAIKOMA PROFILIAVIMUI, PAGRINDAMUI ŠIOMIS NUOSTATOS. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIu GREŽIAS TVARKYMAS, GALITE RASTI ŠIOJE DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKOSE. JEI PRIEKŠTAUSITE, MES NEAPdorosime JŪSŲ SUSIJĘS ASMENS DUOMENŲ, NEBĖS GALĖME ĮRODYTI IŠSAMUS TVARKYMO PAGRINDAS, KURIŲ NEMOKAMA JŪSŲ INTERESAI, TEISĖS IR LAISVĖ PRIEŠTARŠYMAS PAGAL 21 str. GDPR (1) STRAIPSNIS).

JEI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKAMI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSL, JŪS TURITE TEISĘ BET KURIAU prieštarauti JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI TOKIOS REKLAMOS TIKSLAMS; TAI TAIP PAT TAIKOJA PROFILIAVIMĄ, TIEK SU TOKIA TIESIOGINE REKLAMA SUSIJĘS. JEI PRIEKŠTAUSITE, JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NEBEBUSI NAUDOTI TIESIOGINĖS REKLAMOS TIKSLAMS (PRIEŠTARIMAS PAGAL BDAR 21 str. 2 d.).

Teisė kreiptis į kompetentingą priežiūros instituciją

Pažeidus BDAR, nukentėjusieji turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypač toje valstybėje narėje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba tariamo pažeidimo vieta. Teisė pateikti skundą nepažeidžia kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti duomenis, kuriuos tvarkome automatiškai, remdamiesi Jūsų sutikimu arba vykdydami sutartį, perduotus Jums arba trečiajai šaliai įprastu, kompiuterio skaitomu formatu. Jei prašote tiesiogiai perduoti duomenis kitam atsakingam asmeniui, tai bus daroma tik tiek, kiek tai techniškai įmanoma.

SSL arba TLS šifravimas

Saugumo sumetimais ir siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio, pvz., užsakymų ar užklausų, kuriuos siunčiate mums kaip svetainės operatoriui, perdavimą, ši svetainė naudoja SSL arba TLS šifravimą. Šifruotą ryšį galite atpažinti pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://“ į „https://“ ir pagal užrakto simbolį naršyklės eilutėje.

Jei įjungtas SSL arba TLS šifravimas, duomenų, kuriuos mums perduodate, negali perskaityti trečiosios šalys.

Šifruotos mokėjimo operacijos šioje svetainėje

Jei yra įsipareigojimas atsiųsti mums savo mokėjimo duomenis (pvz., sąskaitos numerį tiesioginio debeto autorizacijai) sudarius apmokestinimo sutartį, šie duomenys reikalingi mokėjimui apdoroti.

Mokėjimo operacijos naudojant įprastas mokėjimo priemones (Visa/MasterCard, tiesioginis debetas) atliekamos tik šifruotu SSL arba TLS ryšiu. Šifruotą ryšį galite atpažinti pagal tai, kad naršyklės adreso eilutė pasikeičia iš „http://“ į „https://“ ir pagal užrakto simbolį naršyklės eilutėje.

Naudojant šifruotą ryšį, jūsų mokėjimo duomenų, kuriuos mums perduodate, negali perskaityti trečiosios šalys.

Informacija, ištrynimas ir taisymas

Pagal galiojančias teisės nuostatas jūs turite teisę gauti nemokamą informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei reikia, teisę bet kuriuo metu ištaisyti arba ištrinti šiuos duomenis. . Galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu, jei turite daugiau klausimų dėl asmens duomenų.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą

Jūs turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Dėl to galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą egzistuoja šiais atvejais:

  • Jei ginčijate mūsų saugomų savo asmens duomenų tikslumą, paprastai mums reikia laiko tai patikrinti. Tyrimo laikotarpiu turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas įvyko/vyksta neteisėtai, galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą, o ne ištrinti.
  • Jei jūsų asmens duomenų mums nebereikia, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams įgyvendinti, apginti ar pareikšti, turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, o ne ištrinti.
  • Jei pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jūsų ir mūsų interesai turi būti pasverti. Kol dar nenustatyta, kieno interesai yra svarbesni, turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jei apribojote savo asmens duomenų tvarkymą, šie duomenys, išskyrus saugojimą, gali būti naudojami tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus arba ginant kito fizinio ar juridinio asmens teises arba dėl tvarkomi svarbūs Europos Sąjungos ar valstybės narės viešieji interesai.

4. Duomenų rinkimas šioje svetainėje

Sausainiai

Mūsų svetainėje naudojami vadinamieji „slapukai“. Slapukai yra maži tekstiniai failai ir nedaro jokios žalos jūsų galutiniam įrenginiui. Jie saugomi jūsų galutiniame įrenginyje laikinai seanso metu (seanso slapukai) arba visam laikui (nuolatiniai slapukai). Seanso slapukai automatiškai ištrinami po jūsų apsilankymo. Nuolatiniai slapukai lieka saugomi jūsų galutiniame įrenginyje, kol patys juos ištrinate arba kol juos automatiškai ištrina jūsų žiniatinklio naršyklė.

Kai kuriais atvejais trečiųjų šalių įmonių slapukai taip pat gali būti saugomi jūsų galutiniame įrenginyje, kai įeinate į mūsų svetainę (trečiųjų šalių slapukai). Tai suteikia mums arba jums galimybę naudotis tam tikromis trečiosios šalies įmonės paslaugomis (pvz., slapukais mokėjimo paslaugoms apdoroti).

Slapukai atlieka skirtingas funkcijas. Daugybė slapukų yra techniškai būtini, nes be jų neveiks tam tikros svetainės funkcijos (pvz., pirkinių krepšelio funkcija ar vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai naudojami vartotojų elgesiui įvertinti arba reklamai rodyti.

Slapukai, reikalingi elektroninio ryšio procesui vykdyti (būtini slapukai) arba tam tikroms jūsų norimoms funkcijoms teikti (funkciniai slapukai, pvz., prekių krepšelio funkcijai) arba svetainei optimizuoti (pvz., slapukai žiniatinklio auditorijai matuoti). BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindu, nebent būtų nurodytas kitas teisinis pagrindas. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus, kad jos paslaugos būtų teikiamos be techninių klaidų ir optimizuotos. Jei buvo prašoma sutikimo saugoti slapukus, atitinkami slapukai saugomi tik šio sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas); sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą ir leisti slapukus tik atskirais atvejais, tam tikrais atvejais arba apskritai neįtraukti slapukų priėmimo ir aktyvuoti automatinį slapukų ištrynimą, kai naršyklė uždaroma. Jei slapukai yra išjungti, šios svetainės funkcionalumas gali būti apribotas.

Jei slapukus naudoja trečiųjų šalių įmonės arba analizės tikslais, mes apie tai Jus atskirai informuosime šioje duomenų apsaugos deklaracijoje ir prireikus paprašysime sutikimo.

Serverio žurnalo failai

Puslapių teikėjas automatiškai renka ir saugo informaciją taip vadinamuose serverio žurnalo failuose, kuriuos Jūsų naršyklė automatiškai perduoda mums. Šitie yra:

  • Naršyklės tipas ir versija
  • naudojama operacinė sistema
  • Persiuntimo URL
  • Prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas
  • Serverio užklausos laikas
  • IP adresas

Šie duomenys nėra sujungti su kitais duomenų šaltiniais.

Šie duomenys renkami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą, kad jo svetainė būtų techniškai be klaidų ir optimizuota – tam turi būti įrašomi serverio žurnalo failai.

Kontaktinė forma

Jei siunčiate mums užklausas naudodami kontaktinę formą, jūsų užklausos formoje esantys duomenys, įskaitant ten pateiktus kontaktinius duomenis, bus saugomi, kad galėtume apdoroti užklausą ir kilti tolesnių klausimų. Mes neperduodame šių duomenų be jūsų sutikimo.

Šie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei jūsų prašymas yra susijęs su sutarties įvykdymu arba yra būtinas norint atlikti ikisutartines priemones. Visais kitais atvejais tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu veiksmingai apdoroti mums adresuotas užklausas (BDAR 6 str. 1 d. f l. f) arba jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. l. a). jei tai buvo klausiama.

Duomenys, kuriuos įvedėte kontaktų formoje, išliks mums tol, kol paprašysite juos ištrinti, atšauksite sutikimą saugoti arba nebegalios duomenų saugojimo tikslas (pvz., po to, kai bus apdorotas jūsų prašymas). Privalomos teisinės nuostatos, ypač saugojimo laikotarpiai, lieka nepakitusios.

5. Analizės įrankiai ir reklama

Google analizė

Šioje svetainėje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos Google Analytics funkcijos. Teikėjas yra Google Ireland Limited (toliau – Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

Google Analytics suteikia galimybę svetainės operatoriui analizuoti svetainės lankytojų elgesį. Svetainės operatorius gauna įvairius naudojimo duomenis, tokius kaip puslapių peržiūros, buvimo trukmė, naudojamos operacinės sistemos ir vartotojo kilmė. Šiuos duomenis „Google“ gali apibendrinti profilyje, kuris yra priskirtas atitinkamam vartotojui arba jo įrenginiui.

„Google Analytics“ naudoja technologijas, leidžiančias atpažinti vartotoją, kad būtų galima analizuoti vartotojo elgesį (pvz., slapukus arba įrenginio pirštų atspaudus). Google surinkta informacija apie naudojimąsi šia svetaine dažniausiai perduodama į Google serverį JAV ir ten saugoma.

Ši analizės priemonė naudojama remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojų elgesį, siekdamas optimizuoti savo svetainę ir jos reklamą. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo dėl slapukų saugojimo), tvarkymas vykdomas tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu; sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Duomenų perdavimas į JAV yra pagrįstas standartinėmis ES Komisijos sutarties sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP anonimiškumas

Šioje svetainėje suaktyvinome IP anonimiškumo funkciją. Dėl to „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse, prieš perduodant jį į JAV. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas į Google serverį JAV ir ten sutrumpintas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine, rengtų ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktų kitas su svetainės veikla bei interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės kaip „Google Analytics“ dalis perduotas IP adresas nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

Naršyklės papildinys

Galite neleisti „Google“ rinkti ir apdoroti jūsų duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, pasiekiamą pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko naudotojo duomenis, rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Užsakymo procesas

Sudarėme užsakymų apdorojimo sutartį su Google ir visiškai įgyvendiname griežtus Vokietijos duomenų apsaugos institucijų reikalavimus naudodamiesi Google Analytics.

Saugojimo trukmė

Duomenys, kuriuos „Google“ saugo naudotojo ir įvykių lygiu, susieti su slapukais, vartotojo ID (pvz., „User ID“) arba reklamavimo ID (pvz., „DoubleClick“ slapukais, „Android“ reklamavimo ID), anonimizuojami po 14 mėnesių arba ištrinami. Išsamią informaciją apie tai rasite paspaudę šią nuorodą: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Svetainės operatorius naudoja Google Ads. „Google Ads“ yra internetinė reklamavimo programa, kurią siūlo „Google Ireland Limited“ („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

„Google Ads“ leidžia mums rodyti skelbimus „Google“ paieškos variklyje arba trečiųjų šalių svetainėse, kai vartotojas „Google“ įveda tam tikrus paieškos terminus (taikymas pagal raktinius žodžius). Be to, tiksliniai skelbimai gali būti rodomi naudojant naudotojo duomenis (pvz., vietovės duomenis ir pomėgius), pasiekiamus iš Google (taikymas pagal tikslinę grupę). Kaip svetainės operatorius, galime šiuos duomenis įvertinti kiekybiškai, pavyzdžiui, analizuodami, kurie paieškos terminai paskatino rodyti mūsų reklamą ir kiek skelbimų paskatino atitinkamus paspaudimus.

„Google Ads“ naudojama remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą kuo veiksmingiau reklamuoti savo paslaugų produktus.

Duomenų perdavimas į JAV yra pagrįstas standartinėmis ES Komisijos sutarties sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https://policies.google.com/privacy/frameworks ir https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google konversijų stebėjimas

Šioje svetainėje naudojamas „Google“ konversijų stebėjimas. Teikėjas yra Google Ireland Limited (toliau – Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

Google konversijų stebėjimo pagalba mes ir Google galime atpažinti, ar vartotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, galime įvertinti, kurie mygtukai mūsų svetainėje buvo spaudžiami kaip dažnai, o kurios prekės buvo peržiūrėtos ar įsigytos ypač dažnai. Ši informacija naudojama konversijų statistikai generuoti. Sužinome bendrą vartotojų, spustelėjusių mūsų skelbimus, skaičių ir kokių veiksmų jie ėmėsi. Negauname jokios informacijos, pagal kurią galėtume asmeniškai identifikuoti vartotoją. Pati „Google“ identifikavimui naudoja slapukus arba panašias atpažinimo technologijas.

„Google“ konversijų stebėjimas naudojamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Svetainės operatorius turi teisėtą interesą analizuoti vartotojų elgesį, siekdamas optimizuoti savo svetainę ir jos reklamą. Jei buvo paprašyta atitinkamo sutikimo (pvz., sutikimo dėl slapukų saugojimo), tvarkymas vykdomas tik remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu; sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

Daugiau informacijos apie „Google“ konversijų stebėjimą galite rasti „Google“ duomenų apsaugos nuostatuose: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Papildiniai ir įrankiai

„Google“ žiniatinklio šriftai (vietinis priegloba)

Ši svetainė naudoja vadinamuosius žiniatinklio šriftus, kuriuos teikia „Google“, kad būtų vienodai rodomi šriftai. „Google“ šriftai įdiegiami vietoje. Nėra ryšio su „Google“ serveriais.

Daugiau informacijos apie „Google“ žiniatinklio šriftus rasite https://developers.google.com/fonts/faq ir „Google“ privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Elektroninės prekybos ir mokėjimo paslaugų teikėjai

Duomenų tvarkymas (kliento ir sutarties duomenys)

Asmens duomenis renkame, tvarkome ir naudojame tik tiek, kiek jie yra būtini teisiniams santykiams užmegzti, turiniui ar pakeisti (inventoriniai duomenys). Tai pagrįsta BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, kuris leidžia tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines priemones. Asmens duomenis apie naudojimąsi šia svetaine (naudojimo duomenis) renkame, tvarkome ir naudojame tik tiek, kiek tai būtina, kad vartotojas galėtų naudotis paslauga arba išrašyti vartotojui sąskaitą.

Surinkti kliento duomenys bus ištrinti įvykdžius užsakymą arba nutraukus verslo santykius. Įstatymais nustatyti saugojimo laikotarpiai lieka nepakitę.

Duomenų perdavimas sudarant sutartį internetinėms parduotuvėms, prekiautojams ir prekių išsiuntimui

Asmens duomenis trečiosioms šalims perduodame tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant sutartį, pavyzdžiui, įmonei, kuriai patikėtas prekių pristatymas, arba bankui, atsakingam už mokėjimo apdorojimą. Bet koks tolesnis duomenų perdavimas nevyksta arba tik tuo atveju, jei jūs aiškiai sutikote su perdavimu. Jūsų duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims be jūsų aiškaus sutikimo, pavyzdžiui, reklamos tikslais.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, kuris leidžia tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines priemones.

Duomenų perdavimas sudarant paslaugų ir skaitmeninio turinio sutartį

Asmens duomenis trečiosioms šalims perduodame tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant sutartį, pavyzdžiui, bankui, atsakingam už mokėjimų apdorojimą.

Bet koks tolesnis duomenų perdavimas nevyksta arba tik tuo atveju, jei jūs aiškiai sutikote su perdavimu. Jūsų duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims be jūsų aiškaus sutikimo, pavyzdžiui, reklamos tikslais.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, kuris leidžia tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba ikisutartines priemones.

Mokėjimo paslaugos

Savo svetainėje integruojame trečiųjų šalių įmonių mokėjimo paslaugas. Jei perkate iš mūsų, mokėjimo paslaugų teikėjas apdoros jūsų mokėjimo duomenis (pvz., vardą, pavardę, mokėjimo sumą, sąskaitos duomenis, kredito kortelės numerį) mokėjimo apdorojimo tikslais. Šiems sandoriams taikomos atitinkamos sutarties ir atitinkamo teikėjo duomenų apsaugos nuostatos. Mokėjimo paslaugų teikėjai naudojami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu (sutarčių tvarkymas) ir siekiant, kad mokėjimo procesas būtų kuo sklandesnis, patogesnis ir saugesnis (6 straipsnio 1 dalies f punktas). GDPR). Jei tam tikriems veiksmams reikalingas jūsų sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas; Sutikimas gali būti bet kada atšauktas ateičiai.

Šioje svetainėje naudojame šias mokėjimo paslaugas / mokėjimo paslaugų teikėjus:

PayPal

Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (toliau "PayPal").

Duomenų perdavimas į JAV yra pagrįstas standartinėmis ES Komisijos sutarties sąlygomis. Išsamią informaciją rasite čia: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Išsamią informaciją rasite PayPal duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Kitos paslaugos

Protinga išvaizda

Ši svetainė naudoja „Smartlook“ stebėjimo įrankį iš Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Čekija („Smartlook“), kad įrašytų atsitiktinai atrinktus individualius apsilankymus tik naudojant anoniminį IP adresą. Šis stebėjimo įrankis leidžia naudoti slapukus, kad būtų galima įvertinti, kaip naudojatės svetaine (pvz., koks turinys paspaudžiamas). Šiuo tikslu vizualiai rodomas naudojimo profilis. Vartotojų profiliai kuriami tik tada, kai naudojami pseudonimai. Teisinis Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas (DSGVO 6 str. 1 d. 1 str. 1 d.). Tokiu būdu surinkta informacija perduodama atsakingam asmeniui. Atsakingas asmuo tai saugo tik savo serveryje Vokietijoje. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, naudodamiesi slapukų nustatymais, kurie galioja ateityje. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Smartlook“ rasite adresu https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Redaguoti nustatymus

Redaguoti sutikimo nustatymus