Servicevoorwaarden

§ 1 bereik

 1.  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons te verlenen diensten conform de tussen ons en de klant gesloten overeenkomsten.
 2.  De geldigheid van deze voorwaarden is beperkt tot contractuele relaties met bedrijven.
 3. De omvang van onze activiteiten vloeit telkens voort uit het afgesloten contract.

§ 2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

De bestelling van de klant of de ondertekening van het contract is een bindend aanbod dat we binnen twee weken kunnen accepteren door een orderbevestiging of een kopie van het ondertekende contract te sturen. Door ons vooraf gemaakte offertes of kostenvoorstellen zijn vrijblijvend.

§ 3 Acceptatie

 1.  De acceptatie van de door ons geleverde dienst vindt plaats door middel van de afzonderlijke acceptatieverklaring inclusief het bijbehorende protocol.
 2.  Indien het werkresultaat in wezen overeenkomt met de afspraken, dient de opdrachtgever onverwijld akkoord te gaan met het door ons uitvoeren van een werk. Acceptatie mag niet wegens onbeduidende afwijkingen worden geweigerd. Indien acceptatie door de klant niet tijdig plaatsvindt, stellen wij een redelijke termijn voor het indienen van de aangifte. Het werkresultaat wordt geacht te zijn aanvaard na het verstrijken van de termijn, indien de klant niet binnen deze termijn schriftelijk de redenen voor de weigering van aanvaarding heeft aangegeven of hij zonder voorbehoud gebruik maakt van het door ons gecreëerde werk of de dienst en wij op het belang hiervan hebben gewezen aan het begin van de periode gedrag hebben gewezen.

§ 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1.  De vergoeding voor de door de klant gebruikte dienst vloeit voort uit het contract, evenals de vervaldatum van de vergoeding.
 2.  De vergoeding dient te worden betaald via automatische incasso. Facturering vindt plaats met de geleverde dienst. Deze manier van betalen is een essentiële basis voor onze prijsberekening en daarom onmisbaar.
 3.  Als de klant in gebreke blijft met betalen, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht (momenteel negen procentpunten boven de basisrente).
 4.  De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. De klant is alleen bevoegd om het retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
 5. We behouden ons het recht voor om onze vergoeding aan te passen aan de kosten die zich hebben voorgedaan. De aanpassing kan voor het eerst plaatsvinden twee jaar na het sluiten van het contract.

§ 5 Medewerking van de klant

De klant verplicht zich om mee te werken aan het corrigeren van de ontwikkelde concepten, teksten en reclamemateriaal. Na correctie door de klant en goedkeuring zijn wij niet meer aansprakelijk voor een foutieve uitvoering van de bestelling.

§ 6 Duur van het contract en beëindiging

De looptijd van het contract wordt individueel overeengekomen; zij, begint met de ondertekening van het contract. Deze wordt stilzwijgend met een jaar verlengd indien zij niet ten minste drie maanden voor het verstrijken door een van de contractpartijen per aangetekende brief wordt opgezegd.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid voor contractueel plichtsverzuim en onrechtmatige daad is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet in het geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid van de klant, vorderingen wegens schending van kardinale verplichtingen, dat wil zeggen verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract, evenals de vervanging van schade veroorzaakt door vertraging volgens § 286 BGB. In dit opzicht zijn wij aansprakelijk voor elke graad van fout.
 2. De bovengenoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten.
 3. Voor zover aansprakelijkheid voor schade die niet gebaseerd is op letsel aan leven, lichaam of gezondheid van de klant niet is uitgesloten voor lichte nalatigheid, verjaren dergelijke claims binnen een jaar na het ontstaan ​​van de claim.
 4. Het bedrag van onze aansprakelijkheid is beperkt tot de contractueel typische, redelijkerwijs voorzienbare schade; beperkt tot maximaal vijf procent van de overeengekomen beloning (netto).
 5. Indien de klant schade lijdt door een vertraging in de uitvoering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, moet altijd een vergoeding worden betaald. Dit is echter beperkt tot één procent van de overeengekomen vergoeding voor elke voltooide week vertraging; in totaal echter niet meer dan vijf procent van de overeengekomen vergoeding voor de gehele dienstverlening. Vertraging treedt alleen op als wij de bindend overeengekomen termijn voor de levering van diensten niet halen.
 6. Overmacht, stakingen, onvermogen onzerzijds buiten onze schuld verlengen de termijn voor het verlenen van de dienst met de duur van de hinder.
 7. De klant kan de overeenkomst ontbinden als wij in gebreke zijn met de levering van diensten en ons schriftelijk een redelijke respijtperiode hebben gesteld met de uitdrukkelijke verklaring dat de aanvaarding van de dienst zal worden afgewezen na het verstrijken van de termijn en de respijtperiode (twee weken) niet worden nageleefd. Verdere aanspraken kunnen niet worden gedaan, onverminderd de overige aansprakelijkheidsclaims volgens § 7.

§ 8 Garantie

Eventuele aanspraken op garantie door de klant zijn beperkt tot onmiddellijke rechtzetting. Indien dit tweemaal binnen een redelijke termijn (twee weken) mislukt of indien de verbetering wordt geweigerd, heeft de klant het recht om naar eigen keuze een passende verlaging van de vergoedingen of ontbinding van het contract te eisen.

§ 9 Beperking van eigen vorderingen

Onze vorderingen tot betaling van de overeengekomen vergoeding verjaren na vijf jaar, in afwijking van § 195 BGB. Op de aanvang van de verjaringstermijn is artikel 199 BGB van toepassing.

§ 10 Vorm van aangiften

Juridisch relevante verklaringen en mededelingen die de klant aan ons of een derde moet doen, moeten schriftelijk gebeuren.

§ 11 Plaats van uitvoering, rechtskeuze Plaats van jurisdictie

 1. Tenzij anders vermeld in het onderhoudscontract, is de plaats van uitvoering en betaling onze vestigingsplaats. De wettelijke regeling van de bevoegde rechtbanken blijft onaangetast, tenzij uit de bijzondere regeling van lid 3 iets anders voortvloeit.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 3. De exclusieve bevoegde rechtbank voor contracten met handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is de rechtbank die verantwoordelijk is voor onze vestigingsplaats.

Artikel 12 Conflict van wetten

Als de klant ook algemene voorwaarden hanteert, komt de overeenkomst ook zonder overeenstemming over het opnemen van algemene voorwaarden tot stand. Door ondertekening van dit contract gaat de klant er uitdrukkelijk mee akkoord dat regelingen die alleen in de door ons gehanteerde algemene voorwaarden staan, onderdeel worden van het contract.

Artikel 13 Verbod van toewijzing

De klant mag zijn rechten en verplichtingen uit dit contract alleen met onze schriftelijke toestemming overdragen. Hetzelfde geldt voor de overdracht van zijn rechten uit dit contract. De gegevens die in het kader van de uitvoering van het contract en de zakelijke relatie met de klant in de zin van de wet op de gegevensbescherming bekend zijn geworden, worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract, met name voor de orderverwerking en klant zorg. De belangen van de klant worden dienovereenkomstig in aanmerking genomen, evenals de voorschriften voor gegevensbescherming.

§ 14 Scheidbaarheidsclausule

Indien een of meerdere bepalingen ongeldig zijn of worden, mag de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. De contractpartijen zijn verplicht de ongeldige clausule te vervangen door een die zo dicht mogelijk bij de laatste komt en wel effectief is.

§ 15 Algemeen

De klant is verantwoordelijk voor de naleving van het mededingingsrecht, auteursrecht of andere eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerken of ontwerpoctrooien). In het geval dat dergelijke aanspraken van derden tegen ons worden ingesteld, vrijwaart de klant ons voor alle aanspraken van derden wegens een mogelijke inbreuk op rechten, indien wij eerder (schriftelijk) zorgen hebben geuit over de uitvoering van de geplaatste bestelling bij met betrekking tot de inbreuk op dergelijke rechten zijn gemaakt.

Vanaf 19 augustus 2016