Vilkår for bruk

§ 1 Virkeområde

 1.  Våre vilkår og betingelser gjelder for alle tjenester som skal leveres av oss i henhold til kontraktene inngått mellom oss og kunden.
 2.  Gyldigheten av disse vilkårene og betingelsene er begrenset til kontraktsforhold med selskaper.
 3. Omfanget av våre aktiviteter følger av kontrakten som er inngått i hvert enkelt tilfelle.

§ 2 Tilbud og kontraktsinngåelse

Kundens bestilling eller signering av kontrakten representerer et bindende tilbud som vi kan akseptere innen to uker ved å sende en ordrebekreftelse eller en kopi av undertegnet kontrakt. Tilbud eller kostnadsforslag gitt av oss på forhånd er uforpliktende.

§ 3 Aksept

 1.  Aksepten av tjenesten levert av oss skjer gjennom den separate aksepterklæringen inkludert tilhørende protokoll.
 2.  Dersom arbeidsresultatet i det vesentlige samsvarer med avtalene, skal kunden umiddelbart erklære aksept dersom vi skulle utføre et arbeid. Aksept kan ikke nektes på grunn av ubetydelige avvik. Dersom aksept fra kunden ikke skjer i tide, vil vi sette en rimelig frist for innsending av erklæringen. Arbeidsresultatet anses som akseptert ved fristens utløp dersom kunden ikke innen denne fristen skriftlig har spesifisert grunner for å nekte aksept eller han benytter arbeidet eller tjenesten laget av oss uten forbehold og vi har påpekt betydningen av dette i begynnelsen av perioden atferd har påpekt.

§ 4 Priser og betalingsbetingelser

 1.  Godtgjørelsen for tjenesten som benyttes av kunden følger av kontrakten, det samme gjelder forfallsdatoen for godtgjørelsen.
 2.  Godtgjørelsen skal betales ved avtalegiro. Fakturering skjer med utført tjeneste. Denne betalingsmåten er et vesentlig grunnlag for vår prisberegning og er derfor uunnværlig.
 3.  Dersom kunden misligholder betalinger, belastes forsinkelsesrenter etter lovfestet sats (for tiden ni prosentpoeng over grunnrenten).
 4.  Kunden har kun rett til motregning dersom hans motkrav er rettslig fastslått, er ubestridte eller er anerkjent av oss. Kunden har kun rett til å benytte tilbakeholdsretten dersom hans motkrav er basert på samme kontraktsforhold.
 5. Vi forbeholder oss retten til å justere vår godtgjørelse i henhold til kostnadsendringer som har skjedd. Justeringen kan foretas første gang to år etter kontraktsinngåelse.

§ 5 Kundens samarbeid

Kunden forplikter seg til å medvirke til å rette opp de konsepter, tekster og annonsemateriell som er utviklet. Etter retting fra kunden og godkjenning er vi ikke lenger ansvarlige for feilaktig utførelse av bestillingen.

§ 6 Kontraktens varighet og oppsigelse

Kontraktsperioden avtales individuelt; hun, begynner med signering av kontrakten. Denne forlenges stilltiende med ytterligere ett år dersom den ikke sies opp av en av avtalepartene ved rekommandert brev minst tre måneder før utløpet.

§ 7 Ansvar

 1. Vårt ansvar for kontraktsmessig brudd på plikter og erstatning er begrenset til forsett og grov uaktsomhet. Dette gjelder ikke ved skade på liv, kropp og helse hos kunden, krav på grunn av brudd på kardinalforpliktelser, dvs. forpliktelser som følger av kontraktens art og hvis mislighold setter oppnåelsen av formålet med kontrakten, samt erstatning av skade forårsaket av forsinkelse i henhold til § 286 BGB. I denne forbindelse er vi ansvarlige for enhver grad av feil.
 2. Den nevnte ansvarsfraskrivelsen gjelder også for lett uaktsomme pliktbrudd fra våre stedfortredende agenter.
 3. I den grad ansvar for skader som ikke er basert på skade på liv, lem eller helse hos kunden ikke er utelukket for mindre uaktsomhet, skal slike krav foreldes innen ett år etter at kravet oppstår.
 4. Mengden av vårt ansvar er begrenset til den kontraktsmessige typiske, rimelig forutsigbare skaden; begrenset til maksimalt fem prosent av avtalt godtgjørelse (netto).
 5. Dersom kunden lider skade på grunn av forsinkelse i ytelsen som vi er ansvarlig for, skal det alltid betales erstatning. Dette er imidlertid begrenset til én prosent av avtalt godtgjørelse for hver fullført uke med forsinkelse; til sammen ikke mer enn fem prosent av avtalt godtgjørelse for hele tjenesten. Forsinkelse oppstår kun dersom vi ikke overholder den bindende avtalte fristen for levering av tjenester.
 6. Force majeure, streik, manglende evne fra vår side uten vår egen skyld forlenger perioden for å yte tjenesten med varigheten av hindringen.
 7. Kunden kan trekke seg fra kontrakten hvis vi er i mislighold med leveringen av tjenester og har satt oss en rimelig frist skriftlig med den uttrykkelige erklæringen om at aksept av tjenesten vil bli avvist etter at perioden er utløpt og fristen (to uker) vil ikke bli observert. Ytterligere krav kan ikke gjøres gjeldende, uten hinder av de øvrige ansvarskrav etter § 7.

§ 8 Garanti

Eventuelle garantikrav fra kunden er begrenset til umiddelbar retting. Dersom dette mislykkes to ganger innen rimelig tid (to uker) eller dersom retting nektes, har kunden rett til etter eget valg å kreve en passende reduksjon i gebyrene eller heving av kontrakten.

§ 9 Foreldelse av egne krav

Våre krav om utbetaling av avtalt godtgjørelse foreldes etter fem år, i avvik fra § 195 BGB. § 199 BGB gjelder for foreldelsesfristens begynnelse.

§ 10 Form for erklæringer

Juridisk relevante erklæringer og meldinger som kunden må sende inn til oss eller en tredjepart skal være skriftlige.

§ 11 Oppføringssted, lovvalg Verneting

 1. Med mindre annet er angitt i vedlikeholdskontrakten, er ytelses- og betalingsstedet vårt forretningssted. Lovbestemmelsene om vernetingsstedene forblir upåvirket, med mindre noe annet følger av særreguleringen i paragraf 3.
 2. Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder eksklusivt for denne kontrakten.
 3. Det eksklusive stedet for jurisdiksjon for kontrakter med kjøpmenn, juridiske personer under offentlig rett eller spesielle fond under offentlig rett er domstolen som er ansvarlig for vårt forretningssted.

§ 12 Lovkonflikt

Dersom kunden også bruker generelle vilkår, inngås kontrakten selv uten avtale om inkludering av generelle vilkår. Ved å signere denne kontrakten samtykker kunden uttrykkelig i at regler som kun finnes i de generelle vilkårene og betingelsene som brukes av oss, blir en del av kontrakten.

§ 13 Overdragelsesforbud

Kunden kan kun overføre sine rettigheter og plikter fra denne kontrakten med vårt skriftlige samtykke. Det samme gjelder overdragelsen av hans rettigheter fra denne kontrakten. Opplysningene som er blitt kjent i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten og forretningsforholdet til kunden i henhold til databeskyttelsesloven, lagres og behandles utelukkende med det formål å utføre kontrakten, spesielt for ordrebehandling og kunde. omsorg. Kundens interesser blir ivaretatt i samsvar med dette, i likhet med databeskyttelsesforskriftene.

§ 14 Adskillelsesklausul

Skulle en eller flere bestemmelser være eller bli ugyldige, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene ikke påvirkes. Avtalepartene er forpliktet til å erstatte den ineffektive klausulen med en som kommer så nært som mulig og er effektiv.

§ 15 Generelt

Kunden er ansvarlig for å overholde konkurranselovgivning, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter (f.eks. varemerker eller designpatenter). I tilfelle slike tredjepartskrav gjøres gjeldende mot oss, skal kunden holde oss skadesløs for alle tredjepartskrav på grunn av en mulig krenkelse av rettigheter dersom vi tidligere har reist (skriftlig) bekymringer om utførelsen av bestillingen hos hensyn til brudd på slike rettigheter er gjort.

Fra 19. august 2016