Warunki usługi

§ 1 Zakres

 1.  Nasze warunki mają zastosowanie do wszystkich usług, które mają być świadczone przez nas zgodnie z umowami zawartymi między nami a klientem.
 2.  Ważność niniejszych warunków ogranicza się do stosunków umownych z firmami.
 3. Zakres naszych działań wynika z zawartej każdorazowo umowy.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

Zamówienie klienta lub podpisanie umowy stanowi wiążącą ofertę, którą możemy przyjąć w ciągu dwóch tygodni wysyłając potwierdzenie zamówienia lub kopię podpisanej umowy. Złożone przez nas wcześniej oferty lub propozycje kosztowe nie są wiążące.

§ 3 Akceptacja

 1.  Odbiór świadczonej przez nas usługi następuje poprzez odrębne oświadczenie o odbiorze wraz z dołączonym protokołem.
 2.  Jeżeli wynik pracy zasadniczo odpowiada umowom, klient musi niezwłocznie zadeklarować akceptację, gdybyśmy mieli wykonać pracę. Nie można odmówić przyjęcia z powodu nieznacznych odchyleń. Jeżeli akceptacja przez klienta nie nastąpi w terminie, wyznaczymy rozsądny termin na złożenie oświadczenia. Wynik pracy uważa się za zaakceptowany po upływie tego terminu, jeżeli klient nie określił na piśmie w tym terminie powodów odmowy przyjęcia lub korzysta z stworzonej przez nas pracy lub usługi bez zastrzeżeń, a my zwróciliśmy uwagę na znaczenie tego na początku okresu zwróciły uwagę zachowania.

§ 4 Ceny i warunki płatności

 1.  Wynagrodzenie za usługę, z której korzysta klient, wynika z umowy, podobnie jak termin płatności wynagrodzenia.
 2.  Wynagrodzenie ma być wypłacone w formie polecenia zapłaty. Fakturowanie następuje wraz ze świadczoną usługą. Ten sposób płatności jest podstawową podstawą do kalkulacji naszej ceny i dlatego jest niezbędny.
 3.  W przypadku opóźnienia w płatnościach przez klienta naliczane będą odsetki za zwłokę według stawki ustawowej (obecnie 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej).
 4.  Klientowi przysługuje prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania naszego wynagrodzenia w zależności od zaistniałych zmian kosztów. Korekty można dokonać po raz pierwszy dwa lata po zawarciu umowy.

§ 5 Współpraca klienta

Klient zobowiązuje się do współpracy przy poprawianiu opracowanych koncepcji, tekstów i materiałów reklamowych. Po dokonaniu korekty przez klienta i akceptacji nie ponosimy już odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zamówienia.

§ 6 Czas trwania umowy i wypowiedzenie

Czas trwania umowy ustalany jest indywidualnie; ona zaczyna się od podpisania umowy. Umowa ta zostaje automatycznie przedłużona o kolejny rok, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez jedną z umawiających się stron listem poleconym co najmniej trzy miesiące przed wygaśnięciem.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Nasza odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikających z umowy i czynu niedozwolonego jest ograniczona do zamiaru i rażącego niedbalstwa. Nie dotyczy to przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu klienta, roszczeń z tytułu naruszenia obowiązków kardynalnych, tj. wynikających z charakteru umowy, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, a także naprawienie Szkody spowodowanej opóźnieniem zgodnie z § 286 BGB. W tym zakresie odpowiadamy za każdy stopień winy.
 2. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również lekkich zaniedbań obowiązków ze strony naszych zastępców.
 3. O ile odpowiedzialność za szkody, które nie wynikają z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia klienta z powodu lekkiego zaniedbania, nie jest wykluczona, roszczenia te przedawniają się w ciągu jednego roku od powstania roszczenia.
 4. Wysokość naszej odpowiedzialności jest ograniczona do typowych umownych, racjonalnie przewidywalnych szkód; ograniczone do maksymalnie pięciu procent uzgodnionego wynagrodzenia (netto).
 5. Jeżeli klient poniesie szkodę z powodu opóźnienia w wykonaniu, za które jesteśmy odpowiedzialni, zawsze należy wypłacić odszkodowanie. Jest to jednak ograniczone do jednego procenta uzgodnionego wynagrodzenia za każdy pełny tydzień opóźnienia; łącznie jednak nie więcej niż pięć procent umówionego wynagrodzenia za całą usługę. Opóźnienie następuje tylko wtedy, gdy nie dotrzymamy wiążącego terminu świadczenia usług.
 6. Siła wyższa, strajki, niemożność z naszej strony bez naszej winy wydłużają termin świadczenia usługi o czas trwania przeszkody.
 7. Klient może odstąpić od umowy, jeśli zalegamy ze świadczeniem usług i wyznaczyliśmy sobie rozsądny okres karencji na piśmie z wyraźnym oświadczeniem, że przyjęcie usługi zostanie odrzucone po upływie tego okresu i okresie karencji (dwa tygodni) nie będą przestrzegane. Nie można dochodzić dalszych roszczeń, bez uszczerbku dla innych roszczeń z tytułu odpowiedzialności zgodnie z § 7.

§ 8 Gwarancja

Wszelkie roszczenia gwarancyjne klienta ograniczają się do natychmiastowej naprawy. W przypadku dwukrotnego niepowodzenia w rozsądnym terminie (dwa tygodnie) lub w przypadku odmowy sprostowania klient ma prawo, według własnego wyboru, zażądać odpowiedniego obniżenia opłat lub anulowania umowy.

§ 9 Przedawnienie roszczeń własnych

Nasze roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia ulegają przedawnieniu po pięciu latach, w odstępstwie od § 195 BGB. Od początku biegu przedawnienia obowiązuje § 199 BGB.

§ 10 Forma oświadczeń

Prawnie istotne deklaracje i powiadomienia, które klient musi złożyć nam lub osobie trzeciej, muszą mieć formę pisemną.

§ 11 Miejsce wykonania, wybór prawa Miejsce jurysdykcji

 1. O ile umowa serwisowa nie stanowi inaczej, miejscem wykonania i płatności jest nasza siedziba. Przepisy prawne dotyczące miejsc jurysdykcji pozostają nienaruszone, chyba że co innego wynika ze szczególnego przepisu ust. 3.
 2. Do niniejszej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
 3. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla umów z handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego jest sąd właściwy dla naszego miejsca prowadzenia działalności.

Rozdział 12 Kolizja praw

Jeżeli klient korzysta również z ogólnych warunków, umowa zostaje zawarta nawet bez zgody na włączenie ogólnych warunków. Podpisując niniejszą umowę, klient wyraźnie zgadza się, że przepisy zawarte tylko w stosowanych przez nas ogólnych warunkach stają się częścią umowy.

Sekcja 13 Zakaz cesji

Klient może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wyłącznie za naszą pisemną zgodą. To samo dotyczy cesji jego praw z niniejszej umowy. Dane, które zostały ujawnione w związku z wykonaniem umowy i relacji biznesowej z klientem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy, w szczególności w celu realizacji zamówienia i klienta opieka. Interesy klienta są odpowiednio uwzględniane, podobnie jak przepisy o ochronie danych.

§ 14 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno lub więcej postanowień jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień nie powinna być naruszona. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieskutecznej klauzuli taką, która jest jak najbardziej zbliżona do tej ostatniej i jest skuteczna.

§ 15 Postanowienia ogólne

Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa konkurencji, praw autorskich lub innych praw majątkowych (np. znaków towarowych lub patentów na projekty). W przypadku dochodzenia wobec nas takich roszczeń osób trzecich, klient zwolni nas od wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu ewentualnego naruszenia praw, jeżeli wcześniej zgłosiliśmy (na piśmie) zastrzeżenia dotyczące realizacji złożonego u nas zamówienia. naruszenia tych praw.

Stan na 19 sierpnia 2016 r.