ستاسو د پیرودلو کارټ اوس مهال خالي دی.

بېرته پلورنځي ته