Podmienky služby

§ 1 Rozsah pôsobnosti

 1.  Naše obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky nami poskytované služby v súlade so zmluvami uzatvorenými medzi nami a zákazníkom.
 2.  Platnosť týchto obchodných podmienok je obmedzená na zmluvné vzťahy so spoločnosťami.
 3. Rozsah našej činnosti vyplýva z uzatvorenej zmluvy v každom prípade.

§ 2 Ponuka a uzavretie zmluvy

Objednávka zákazníka alebo podpis zmluvy predstavuje záväznú ponuku, ktorú môžeme akceptovať do dvoch týždňov zaslaním potvrdenia objednávky alebo kópie podpísanej zmluvy. Ponuky alebo cenové ponuky, ktoré urobíme vopred, sú nezáväzné.

§ 3 Prijatie

 1.  Prevzatie nami poskytovanej služby sa uskutočňuje prostredníctvom samostatného prehlásenia o prijatí vrátane súvisiaceho protokolu.
 2.  Ak výsledok práce v podstate zodpovedá dohodám, musí objednávateľ bezodkladne oznámiť prijatie, ak by sme dielo vykonali. Prevzatie nemožno odmietnuť z dôvodu nepodstatných odchýlok. Ak prevzatie objednávateľom neprebehne včas, určíme primeranú lehotu na podanie vyhlásenia. Výsledok diela sa považuje za akceptovaný uplynutím lehoty, ak objednávateľ v tejto lehote písomne ​​neuvedie dôvody odmietnutia prevzatia alebo nami vytvorené dielo či službu bez výhrad používa a my sme poukázali na význam tohto na začiatku obdobia správania poukázali.

§ 4 Ceny a platobné podmienky

 1.  Odmena za službu, ktorú objednávateľ využíva, vyplýva zo zmluvy, ako aj splatnosť odmeny.
 2.  Odmena sa platí inkasom. Fakturácia prebieha s poskytnutou službou. Tento spôsob platby je nevyhnutným základom pre našu cenovú kalkuláciu, a preto je nevyhnutný.
 3.  Ak sa klient dostane do omeškania so splátkami, bude mu účtovaný úrok z omeškania v zákonnej sadzbe (v súčasnosti je o deväť percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou).
 4.  Zákazník má právo na započítanie len vtedy, ak jeho protipohľadávky boli zákonne preukázané, sú nesporné alebo boli nami uznané. Zákazník je oprávnený uplatniť zádržné právo len vtedy, ak je jeho protipohľadávka založená na rovnakom zmluvnom vzťahu.
 5. Vyhradzujeme si právo upraviť našu odmenu podľa zmien nákladov, ku ktorým došlo. Úpravu možno prvýkrát vykonať dva roky po uzavretí zmluvy.

§ 5 Súčinnosť objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri oprave vypracovaných konceptov, textov a reklamných materiálov. Po oprave zo strany zákazníka a odsúhlasení už nenesieme zodpovednosť za nesprávne vykonanie objednávky.

§ 6 Trvanie zmluvy a jej ukončenie

Doba trvania zmluvy sa dohodne individuálne; ona, začína podpisom zmluvy. Toto sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak ho jedna zo zmluvných strán nevypovie doporučeným listom aspoň tri mesiace pred uplynutím platnosti.

§ 7 Zodpovednosť

 1. Naša zodpovednosť za zmluvné porušenie povinnosti a delikt je obmedzená na úmysel a hrubú nedbanlivosť. To neplatí, ak ide o ujmu na živote, tele a zdraví objednávateľa, nároky z dôvodu porušenia základných povinností, teda povinností, ktoré vyplývajú z povahy zmluvy a ktorých porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy. zmluvy, ako aj náhrada Škody spôsobenej omeškaním podľa § 286 BGB. V tomto ohľade nesieme zodpovednosť za každý stupeň zavinenia.
 2. Vyššie uvedené vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na mierne nedbanlivé porušenie povinností našimi zástupcami.
 3. Pokiaľ nie je z ľahkej nedbanlivosti vylúčená zodpovednosť za škody, ktoré nie sú spôsobené ujmou na živote, zdraví alebo zdraví zákazníka, premlčia sa tieto nároky do jedného roka od vzniku nároku.
 4. Výška našej zodpovednosti je obmedzená na zmluvne typickú, rozumne predvídateľnú škodu; obmedzená najviac na päť percent z dohodnutej odmeny (netto).
 5. Ak zákazníkovi vznikne škoda v dôsledku omeškania s plnením, za ktoré zodpovedáme, vždy je potrebné zaplatiť náhradu. Tá je však obmedzená na jedno percento z dohodnutej odmeny za každý skončený týždeň omeškania; v úhrne však najviac päť percent z dohodnutej odmeny za celú službu. K omeškaniu dochádza len vtedy, ak nedodržíme záväzne dohodnutý termín poskytnutia služieb.
 6. Vyššia moc, štrajky, neschopnosť z našej strany bez vlastného zavinenia predlžujú lehotu poskytovania služby o dobu trvania prekážky.
 7. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, ak sme v omeškaní s poskytovaním služieb a písomne ​​sme si stanovili primeranú dodatočnú lehotu s výslovným vyhlásením, že prijatie služby bude odmietnuté po uplynutí lehoty a odkladnej lehoty (dva týždňov) nebudú dodržané. Ďalšie nároky nie je možné uplatniť, bez ohľadu na ostatné nároky zo zodpovednosti podľa § 7.

§ 8 Záruka

Akékoľvek záručné nároky zákazníka sú obmedzené na okamžitú nápravu. Ak sa to nepodarí dvakrát v primeranej lehote (dva týždne) alebo ak bude náprava odmietnutá, zákazník má právo podľa vlastného uváženia požadovať primerané zníženie poplatkov alebo zrušenie zmluvy.

§ 9 Premlčanie vlastných nárokov

Naše nároky na zaplatenie dohodnutej odmeny sa odchylne od § 195 BGB premlčujú po piatich rokoch. Na začiatok plynutia premlčacej doby sa vzťahuje § 199 BGB.

§ 10 Forma vyhlásení

Právne relevantné vyhlásenia a oznámenia, ktoré musí zákazník predložiť nám alebo tretej strane, musia mať písomnú formu.

§ 11 Miesto výkonu, voľba práva Miesto súdnej príslušnosti

 1. Ak nie je v zmluve o údržbe uvedené inak, miestom plnenia a platby je naše obchodné miesto. Právne predpisy o mieste súdnej príslušnosti zostávajú nedotknuté, ak z osobitnej úpravy odseku 3 nevyplýva niečo iné.
 2. Na túto zmluvu sa vzťahuje výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko.
 3. Výlučným miestom súdnej príslušnosti pre zmluvy s obchodníkmi, právnickými osobami podľa verejného práva alebo špeciálnymi fondmi podľa verejného práva je súd príslušný pre naše miesto podnikania.

§ 12 Kolízia zákonov

Ak zákazník použije aj všeobecné obchodné podmienky, zmluva je uzavretá aj bez dohody o zahrnutí všeobecných obchodných podmienok. Zákazník podpisom tejto zmluvy výslovne súhlasí s tým, že súčasťou zmluvy sa stávajú ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté len v nami používaných všeobecných obchodných podmienkach.

§ 13 Zákaz postúpenia

Zákazník môže previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy len s naším písomným súhlasom. To isté platí pre postúpenie jeho práv z tejto zmluvy. Údaje, ktoré sa dozvedeli v rámci plnenia zmluvy a obchodného vzťahu so zákazníkom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, sú uchovávané a spracovávané výlučne za účelom plnenia zmluvy, najmä za účelom spracovania objednávky a zákazníka. starostlivosť. Zodpovedajúcim spôsobom sa berú do úvahy záujmy zákazníka, ako aj predpisy o ochrane údajov.

§ 14 Doložka o oddeliteľnosti

Ak by jedno alebo viac ustanovení bolo alebo sa stalo neplatnými, platnosť ostatných ustanovení by tým nemala byť dotknutá. Zmluvné strany sú povinné nahradiť neúčinnú doložku takou, ktorá sa jej čo najviac približuje a je účinná.

§ 15 Všeobecné

Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie zákonov o hospodárskej súťaži, autorských práv alebo iných vlastníckych práv (napr. ochranné známky alebo patenty na dizajn). V prípade, že sa voči nám budú uplatňovať takéto nároky tretích strán, zákazník nás zbaví všetkých nárokov tretích strán z dôvodu možného porušenia práv, ak sme predtým (písomne) vyjadrili obavy týkajúce sa vykonania objednávky zadanej u s ohľadom na porušenie týchto práv.

Od 19.8.2016