Súkromia

1. Súkromie na prvý pohľad

Všeobecné informácie

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zber údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v časti „Oznámenie zodpovedného orgánu“ v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich oznámite. To môže byť z. B. byť údajmi, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje zhromažďujú automaticky alebo s vaším súhlasom naše IT systémy, keď navštívite webovú stránku. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo, že webová stránka bude poskytovaná bez chýb. Ďalšie údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Máte tiež právo za určitých okolností požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Keď navštívite túto webovú stránku, vaše správanie pri surfovaní môže byť štatisticky vyhodnotené. Robí sa to hlavne pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Túto webovú stránku prevádzkuje externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. Môže ísť predovšetkým o IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, ​​rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom ( článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš hostiteľ bude spracovávať vaše údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na splnenie jeho povinností súvisiacich s výkonom a bude sa riadiť našimi pokynmi v súvislosti s týmito údajmi.

Používame nasledujúceho hostiteľa:

ALL-INKL.COM - New Media Munnich
Majiteľ: René Munnich
Hlavná ulica 68 | D-02742 Friedersdorf

Uzavretie zmluvy o spracovaní objednávky

Aby sme zabezpečili spracovanie v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracovaní objednávky.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Súkromia

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Ak používate túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a za akým účelom sa to deje.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 Mníchov

Telefón: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-mail: hi@gtbabel.com

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Doba skladovania

Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane údajov špecifikovaná konkrétna doba uchovávania, vaše osobné údaje zostanú u nás dovtedy, kým pominie účel spracúvania údajov. Ak odošlete oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nebudeme mať iné zákonom prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napríklad daňové alebo obchodné doby uchovávania); v druhom prípade budú údaje vymazané, keď tieto dôvody pominú.

Poznámka k prenosu údajov do USA a iných tretích krajín

Naša webová stránka obsahuje nástroje od spoločností so sídlom v USA alebo iných tretích krajinách, ktoré nie sú zabezpečené podľa zákona o ochrane údajov. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do týchto tretích krajín a tam spracované. Chceli by sme zdôrazniť, že v týchto krajinách nie je možné zaručiť žiadnu úroveň ochrany údajov porovnateľnú s EÚ. Napríklad americké spoločnosti sú povinné poskytnúť osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste vy ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nedá sa teda vylúčiť, že orgány USA (napr. tajné služby) budú spracovávať, vyhodnocovať a trvalo uchovávať vaše údaje na serveroch USA na účely monitorovania. Na tieto spracovateľské činnosti nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré prebiehalo do odvolania, zostáva odvolaním nedotknuté.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a na priamu reklamu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ SPRACOVANIE, NÁJDETE V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK NÁMIETKU, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME SPRACOVAŤ, POKIAĽ PREKÁŽEME KOMPLEXNÉ DÔVODY PRE SPRACOVANIE, KTORÉ PREVÁDZUJÚ VAŠIM ZÁUJOM, PRÁVA A SLOBODE NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

AK SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVANÉ NA PRIAMU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY; TOTO SA VZŤAHUJE AJ NA PROFILOVANIE V ROZSAHU SÚVISIAcom S TAKOUTO PRIAMY REKLAMIOU. AK NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMY REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 (2) GDPR).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte ich obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na žiadne iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automatizovane na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

SSL alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto stránka šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej stránke

Ak po uzavretí spoplatnenej zmluvy vznikne povinnosť zaslať nám vaše platobné údaje (napr. číslo účtu na autorizáciu inkasa), sú tieto údaje potrebné na spracovanie platby.

Platobné transakcie bežnými platobnými prostriedkami (Visa/MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného spojenia SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Pri šifrovanej komunikácii nemôžu byť vaše platobné údaje, ktoré nám prenášate, prečítané tretími stranami.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov kedykoľvek . V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. V tejto veci nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybníte presnosť vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, zvyčajne potrebujeme čas na to, aby sme to skontrolovali. Po dobu trvania vyšetrenia máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak k spracovaniu vašich osobných údajov došlo/prebieha nezákonne, môžete namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na uplatnenie, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR, je potrebné zvážiť vaše a naše záujmy. Pokiaľ ešte nebolo určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené.

Ak ste obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, tieto údaje - okrem ich uchovávania - môžu byť použité len s Vaším súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

4. Zber údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Naša webová stránka používa takzvané „cookies“. Cookies sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Sú uložené na vašom koncovom zariadení buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie) alebo trvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa po vašej návšteve automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch môžu byť súbory cookie od spoločností tretích strán uložené aj na vašom koncovom zariadení, keď vstúpite na našu stránku (súbory cookie tretích strán). Tieto nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napríklad funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnotenie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné cookies) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete (funkčné cookies, napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. cookies na meranie návštevnosti webu). na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ nie je určený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, príslušné súbory cookie sa ukladajú výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom osobitne informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov a v prípade potreby vás požiadame o súhlas.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. toto sú:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • Adresa URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zhromažďujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky - na tento účel musia byť zaznamenané protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania dopytu a pre prípad dodatočných otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) ak sa to pýtalo.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webu analyzovať správanie návštevníkov webu. Prevádzkovateľ webovej stránky dostáva rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránky, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje môže Google zhrnúť do profilu, ktorý je priradený príslušnému používateľovi alebo jeho zariadeniu.

Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy správania používateľa (napr. súbory cookie alebo odtlačky prstov zariadenia). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Tento analytický nástroj sa používa na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie webovej stránky a reklamy. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do USA. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Doplnok prehliadača

Môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a spracovávať vaše údaje stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics narába s používateľskými údajmi, nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Spracovanie objednávky

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých úradov na ochranu údajov.

Doba skladovania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, ID používateľov (napr. User ID) alebo reklamnými ID (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID Android), sú po 14 mesiacoch anonymizované alebo odstránené. Podrobnosti o tom môžete nájsť pod nasledujúcim odkazom: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Prevádzkovateľ webovej stránky používa Google Ads. Google Ads je online reklamný program od spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google alebo na webových stránkach tretích strán, keď používateľ zadá určité hľadané výrazy na Google (zacielenie na kľúčové slová). Okrem toho je možné cielené reklamy zobrazovať pomocou používateľských údajov (napr. údaje o polohe a záujmoch) dostupných od spoločnosti Google (zacielenie na cieľovú skupinu). Ako prevádzkovateľ webovej stránky môžeme tieto údaje kvantitatívne vyhodnotiť, napríklad analýzou, ktoré hľadané výrazy viedli k zobrazeniu našich reklám a koľko reklám viedlo k zodpovedajúcim kliknutiam.

Google Ads sa používa na základe článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na čo najefektívnejšom marketingu produktov svojich služieb.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google sledovanie konverzií

Táto webová stránka používa Google Conversion Tracking. Poskytovateľom je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

S pomocou Google Conversion Tracking dokážeme my a Google rozpoznať, či používateľ vykonal určité akcie. Môžeme napríklad vyhodnotiť, na ktoré tlačidlá na našej webovej stránke sa klikalo ako často a ktoré produkty boli prezerané alebo nakupované obzvlášť často. Tieto informácie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií. Dozvieme sa celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy, a aké akcie vykonali. Nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by sme mohli osobne identifikovať používateľa. Samotná spoločnosť Google používa na identifikáciu súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania.

Sledovanie konverzií Google sa používa na základe článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie webovej stránky a reklamy. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o sledovaní konverzií Google nájdete v predpisoch Google o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Pluginy a nástroje

Google Web Fonts (lokálny hosting)

Táto stránka používa takzvané webové fonty poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie fontov. Písma Google sú nainštalované lokálne. Neexistuje žiadne pripojenie k serverom Google.

Viac informácií o webových písmach Google nájdete v časti https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Poskytovatelia elektronického obchodu a platieb

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre vznik, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Vychádza to z článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní tejto webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame iba v rozsahu potrebnom na to, aby sme používateľovi umožnili využívať službu alebo účtovať používateľovi.

Zhromaždené zákaznícke údaje budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Prenos dát pri uzatvorení zmluvy pre internetové obchody, predajcov a expedíciu tovaru

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad spoločnosti poverenej dodaním tovaru alebo banke zodpovednej za spracovanie platby. Akýkoľvek ďalší prenos údajov sa neuskutočňuje alebo iba vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad banke zodpovednej za spracovanie platieb.

Akýkoľvek ďalší prenos údajov sa neuskutočňuje alebo iba vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Platobné služby

Na našej webovej stránke integrujeme platobné služby od spoločností tretích strán. Ak u nás nakúpite, vaše platobné údaje (napr. meno, výška platby, údaje o účte, číslo kreditnej karty) spracuje poskytovateľ platobných služieb na účely spracovania platby. Na tieto transakcie sa vzťahujú príslušné ustanovenia zmluvy a ochrany údajov príslušného poskytovateľa. Poskytovatelia platobných služieb sa využívajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracovanie zmlúv) a v záujme čo najhladšieho, najpohodlnejšieho a najbezpečnejšieho platobného procesu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pokiaľ sa na určité úkony vyžaduje váš súhlas, právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR; Súhlas je možné do budúcnosti kedykoľvek odvolať.

Na tejto webovej stránke používame nasledujúcich platobných služieb / poskytovateľov platobných služieb:

PayPal

Poskytovateľom tejto platobnej služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“).

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Ďalšie služby

Inteligentný vzhľad

Táto stránka používa sledovací nástroj Smartlook od Smartsupp.com, sro Lidická 20, Brno, 602 00, Česká republika (ďalej len „Smartlook“) na zaznamenávanie náhodne vybraných individuálnych návštev výlučne s anonymnou IP adresou. Tento nástroj na sledovanie umožňuje používať súbory cookie na vyhodnotenie toho, ako webovú stránku používate (napr. na aký obsah sa klikne). Na tento účel sa vizuálne zobrazí profil používania. Používateľské profily sa vytvárajú iba pri použití pseudonymov. Právnym základom spracovania vašich údajov je súhlas, ktorý ste udelili (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a DSGVO). Takto zozbierané informácie sú odovzdané zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba to uloží výlučne na svoj server v Nemecku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom nastavení cookies. Ďalšie informácie o ochrane údajov v systéme Smartlook nájdete na adrese https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Upravte nastavenia

Upravte nastavenia súhlasu