Privatësi

1. Privatësia me një shikim

Informacion i pergjithshem

Shënimet e mëposhtme ofrojnë një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe interneti. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Informacione të detajuara mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave të renditur nën këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes së internetit. Të dhënat e kontaktit të tyre mund t'i gjeni në seksionin "Njoftim për organin përgjegjës" në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i komunikoni ato. Kjo mund të jetë z. B. të jenë të dhëna që futni në një formular kontakti.

Të dhëna të tjera mblidhen automatikisht ose me pëlqimin tuaj nga sistemet tona të IT kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e pamjes së faqes). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në këtë faqe interneti.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Një pjesë e të dhënave mblidhen për të siguruar që faqja e internetit të ofrohet pa gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura pa pagesë në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë për të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet. Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent.

Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë nëse keni pyetje të mëtejshme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni këtë faqe interneti, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo kryesisht bëhet me të ashtuquajturat programe analize.

Informacione të hollësishme mbi këto programe analize mund të gjenden në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

2. Rrjetet e pritjes dhe shpërndarjes së përmbajtjes (CDN)

Pritja e jashtme

Kjo faqe interneti organizohet nga një ofrues i jashtëm shërbimi (hoster). Të dhënat personale të mbledhura në këtë faqe interneti ruhen në serverët e hostit. Këto mund të jenë kryesisht adresat IP, kërkesat për kontakt, të dhënat meta dhe të komunikimit, të dhënat e kontratës, të dhënat e kontaktit, emrat, aksesi në uebsajt dhe të dhëna të tjera të krijuara nëpërmjet një faqe interneti.

Pritësi përdoret për qëllimin e përmbushjes së kontratës me klientët tanë potencialë dhe ekzistues (Neni 6 Para. 1 lit. b DSGVO) dhe në interes të një ofrimi të sigurt, të shpejtë dhe efikas të ofertës sonë online nga një ofrues profesionist ( Neni 6 Paragrafi 1 pika f GDPR).

Pritësi ynë do të përpunojë të dhënat tuaja vetëm në masën që kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet e tij të performancës dhe do të ndjekë udhëzimet tona në lidhje me këto të dhëna.

Ne përdorim hostin e mëposhtëm:

ALL-INKL.COM - New Media Munnich
Pronari: René Munnich
Rruga kryesore 68 | D-02742 Friedersdorf

Lidhja e kontratës për përpunimin e porosive

Për të siguruar përpunimin në përputhje me mbrojtjen e të dhënave, ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me hostin tonë.

3. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm

Privatësi

Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Nëse përdorni këtë faqe interneti, do të mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi ndodh kjo.

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave në internet (p.sh. kur komunikohet me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim për organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti është:

mbyll2 media e re GmbH
Auenstrasse 6
80469 Mynih

Telefoni: +49 (0) 89 21 540 01 40
Email: hi@gtbabel.com

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik, i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Kohëzgjatja e ruajtjes

Nëse nuk është specifikuar një periudhë specifike ruajtjeje në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat tuaja personale do të mbeten me ne derisa qëllimi i përpunimit të të dhënave të mos zbatohet më. Nëse paraqisni një kërkesë legjitime për fshirje ose revokoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, të dhënat tuaja do të fshihen nëse nuk kemi arsye të tjera ligjërisht të lejueshme për ruajtjen e të dhënave tuaja personale (p.sh. periudhat e ruajtjes tatimore ose komerciale); në rastin e fundit, të dhënat do të fshihen pasi këto arsye të kenë pushuar së ekzistuari.

Shënim për transferimin e të dhënave në SHBA dhe vende të tjera të treta

Faqja jonë e internetit përfshin mjete nga kompanitë me bazë në SHBA ose vende të tjera të treta që nuk janë të sigurta sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Nëse këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në këto vende të treta dhe të përpunohen atje. Duam të theksojmë se në këto vende nuk mund të garantohet asnjë nivel i mbrojtjes së të dhënave të krahasueshme me atë të BE-së. Për shembull, kompanitë amerikane janë të detyruara t'u japin të dhëna personale autoriteteve të sigurisë pa ju si personi në fjalë të jeni në gjendje të ndërmarrni veprime ligjore kundër kësaj. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh. shërbimet sekrete) të përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë në mënyrë të përhershme të dhënat tuaja në serverët amerikanë për qëllime monitorimi. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këto aktivitete përpunuese.

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund ta revokoni pëlqimin që keni dhënë tashmë në çdo kohë. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave që ka ndodhur deri në revokimin mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe reklamimin e drejtpërdrejtë (Neni 21 GDPR)

NËSE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE BAZHET NË ART. 6 ABS. 1 LIT. E OSE F GDPR, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËSHTOHNI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE NË ÇDO KOHË PËR ARSYE QË RRIJNË NGA SITUATA JUAJ E VAKTËSISHME; KJO ZBATON EDHE PËR PROFILIMIN BAZUAR NË KËTO DISPOZITA. BAZA LIGJORE PERKEKTIVE NË TË CILËN BAZHET NJË PËRPUNIM MUND TË GJENDET NË KËTË POLITIKË TË PRIVATËSISË TË TË DHËNAVE. NËSE KUNDËZONI, NE NUK DO TË PËRPUNojmë MË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE TË BREJTË VETË NAK MUND TË PROVOJMË ARSYE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR PËRPUNIM QË SHQYRTON INTERESAT, TË DREJTAT DHE TË DREJTAT TUAJA PËR KUNDËRSHTIM TË LIRISË NË KUSHTIM 21.

NËSE TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËRPUNOHEN PËR REKLAMA DIREKT, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËZoheni NË ÇDO KOHË PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE PËR QËLLIME TË KËTË REKLAMA; KJO ZBATON GJITHASHTU PËR PROFILIMIN NË SHPËRINË LIDHUR ME KËTË REKLAMA DIREKT. NËSE KUNDËZONI, TË DHËNAT TUAJA PERSONALE NUK DO TË PËRDOREN MË PËR QËLLIME REKLAMATIVE DIREKT (KUNDËRSHTIM SIPAS NEnit 21 (2) GDPR).

E drejta e ankimit pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent

Në rast shkeljesh të GDPR-së, personat e prekur kanë të drejtë të paraqesin një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit të tyre të zakonshëm, në vendin e tyre të punës ose në vendin e shkeljes së pretenduar. E drejta për të paraqitur një ankesë është pa paragjykim ndaj ndonjë mjeti tjetër administrativ ose gjyqësor.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtën të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate që ju janë dorëzuar juve ose një pale të tretë në një format të përbashkët, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave te një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm në masën që është teknikisht e realizueshme.

Kriptimi SSL ose TLS

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose pyetjet që ju na dërgoni si operatori i faqes, kjo faqe përdor enkriptimin SSL ose TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti se linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http://" në "https://" dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj.

Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Transaksionet e pagesave të koduara në këtë faqe interneti

Nëse ka një detyrim për të na dërguar të dhënat tuaja të pagesës (p.sh. numrin e llogarisë për autorizimin e debitimit direkt) pas përfundimit të një kontrate të bazuar në tarifë, këto të dhëna kërkohen për përpunimin e pagesës.

Transaksionet e pagesave duke përdorur mjetet e zakonshme të pagesës (Visa/MasterCard, debitim direkt) kryhen ekskluzivisht nëpërmjet një lidhjeje të koduar SSL ose TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti se linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http://" në "https://" dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj.

Me komunikim të koduar, të dhënat tuaja të pagesës që na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informacion, fshirje dhe korrigjim

Brenda kuadrit të dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën të merrni informacion falas në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave në çdo kohë. . Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë nëse keni pyetje të mëtejshme mbi temën e të dhënave personale.

E drejta e kufizimit të përpunimit

Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë. E drejta e kufizimit të përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme:

  • Nëse e kundërshtoni saktësinë e të dhënave tuaja personale të ruajtura nga ne, zakonisht na duhet kohë për ta kontrolluar këtë. Për kohëzgjatjen e ekzaminimit, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet.
  • Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ka ndodhur/po ndodh në mënyrë të paligjshme, ju mund të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave në vend të fshirjes.
  • Nëse nuk na duhen më të dhënat tuaja personale, por ju nevojiten për të ushtruar, mbrojtur ose ngritur pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në vend që të fshihet.
  • Nëse keni paraqitur një kundërshtim në përputhje me Nenin 21 (1) GDPR, interesat tuaja dhe tona duhet të peshohen. Për sa kohë që nuk është përcaktuar ende interesat e kujt mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni që të kufizohet përpunimi i të dhënave tuaja personale.

Nëse e keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna - përveç ruajtjes së tyre - mund të përdoren vetëm me pëlqimin tuaj ose për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore ose për të mbrojtur të drejtat e një personi tjetër fizik ose juridik ose për arsye të përpunohen interesat e rëndësishme publike të Bashkimit Evropian ose të një Shteti Anëtar.

4. Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti

Biskota

Faqja jonë e internetit përdor të ashtuquajturat "cookies". Cookies janë skedarë të vegjël teksti dhe nuk shkaktojnë ndonjë dëm në pajisjen tuaj fundore. Ato ruhen në pajisjen tuaj fundore ose përkohësisht për kohëzgjatjen e një sesioni (cookie sesioni) ose përgjithmonë (cookie të përhershme). Kukit e sesionit fshihen automatikisht pas vizitës suaj. Kukit e përhershëm mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj fundore derisa t'i fshini vetë ose derisa të fshihen automatikisht nga shfletuesi juaj i internetit.

Në disa raste, cookie-t nga kompani të palëve të treta mund të ruhen gjithashtu në pajisjen tuaj fundore kur hyni në faqen tonë (cookie të palëve të treta). Këto na mundësojnë neve ose juve të përdorim disa shërbime të një kompanie të palës së tretë (p.sh. cookies për përpunimin e shërbimeve të pagesave).

Cookies kanë funksione të ndryshme. Cookie të shumta janë teknikisht të nevojshme sepse funksione të caktuara të uebsajtit nuk do të funksiononin pa to (p.sh. funksioni i karrocës së blerjeve ose shfaqja e videove). Cookie të tjera përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit ose për të shfaqur reklama.

Cookies që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik (cookie të nevojshme) ose për të ofruar funksione të caktuara që dëshironi (cookie funksionale, p.sh. për funksionin e karrocës së blerjeve) ose për të optimizuar faqen e internetit (p.sh. cookie për matjen e audiencës në ueb). ruhen në bazën e nenit 6 (1) (f) GDPR, përveç rasteve kur specifikohet një bazë tjetër ligjore. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në ruajtjen e cookies për ofrimin teknikisht pa gabime dhe të optimizuar të shërbimeve të tij. Nëse është kërkuar pëlqimi për ruajtjen e skedarëve të personalizimit, skedarët përkatës ruhen ekskluzivisht në bazë të këtij pëlqimi (neni 6 (1) (a) GDPR); pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për konfigurimin e skedarëve të personalizimit dhe të lejoni skedarët e skedarëve vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e skedarëve të personalizimit për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të skedarëve skedarë kur shfletuesi është i mbyllur. Nëse cookie-t çaktivizohen, funksionaliteti i kësaj faqe interneti mund të kufizohet.

Nëse cookies përdoren nga kompani të palëve të treta ose për qëllime analize, ne do t'ju informojmë për këtë veçmas në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, do të kërkojmë pëlqimin tuaj.

Skedarët e regjistrit të serverit

Ofruesi i faqeve mbledh dhe ruan automatikisht informacionin në të ashtuquajturat skedarë të regjistrimit të serverit, të cilat shfletuesi juaj na i transmeton automatikisht. këto janë:

  • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
  • sistemi operativ i përdorur
  • URL-ja e referuesit
  • Emri i hostit të kompjuterit që hyn
  • Koha e kërkesës së serverit
  • Adresa IP

Këto të dhëna nuk janë bashkuar me burime të tjera të dhënash.

Këto të dhëna janë mbledhur në bazë të Nenit 6 (1) (f) GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në prezantimin teknikisht pa gabime dhe optimizimin e faqes së tij të internetit - skedarët e regjistrit të serverit duhet të regjistrohen për këtë qëllim.

Forma e Kontaktit

Nëse na dërgoni pyetje nëpërmjet formularit të kontaktit, të dhënat tuaja nga formulari i kërkesës, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për qëllime të përpunimit të kërkesës dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Këto të dhëna përpunohen në bazë të nenit 6 (1) (b) të GDPR nëse kërkesa juaj lidhet me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për kryerjen e masave parakontraktore. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në interesin tonë legjitim në përpunimin efektiv të kërkesave të drejtuara ndaj nesh (Neni 6 Parag. 1 lit. f GDPR) ose në pëlqimin tuaj (Neni 6 Parag. 1 Lit. a GDPR) nëse kjo do të pyetej.

Të dhënat që futni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t'i fshijmë, të revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme - në veçanti periudhat e mbajtjes - mbeten të paprekura.

5. Mjetet e analizës dhe reklamimi

Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor funksionet e shërbimit të analizës së uebit Google Analytics. Ofruesi është Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics i mundëson operatorit të faqes në internet të analizojë sjelljen e vizitorëve të faqes në internet. Operatori i faqes në internet merr të dhëna të ndryshme përdorimi, të tilla si shikimet e faqeve, kohëzgjatja e qëndrimit, sistemet operative të përdorura dhe origjina e përdoruesit. Këto të dhëna mund të përmblidhen nga Google në një profil që i është caktuar përdoruesit përkatës ose pajisjes së tij.

Google Analytics përdor teknologji që mundësojnë njohjen e përdoruesit për qëllimin e analizimit të sjelljes së përdoruesit (p.sh. kuki ose gjurmë gishtash të pajisjes). Informacioni i mbledhur nga Google në lidhje me përdorimin e kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

Ky mjet analize përdoret në bazë të Nenit 6 (1) (f) GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në analizimin e sjelljes së përdoruesit në mënyrë që të optimizojë si faqen e tij të internetit ashtu edhe reklamimin e tij. Nëse është kërkuar një pëlqim përkatës (p.sh. pëlqimi për ruajtjen e cookies), përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të nenit 6 (1) (a) GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimizimi i IP-së

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimizimit të IP-së në këtë faqe interneti. Si rezultat, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane përpara se të transmetohet në SHBA. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Shtojca e shfletuesit

Ju mund ta parandaloni Google që të mbledhë dhe përpunojë të dhënat tuaja duke shkarkuar dhe instaluar shtesën shtesë të shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Mund të gjeni më shumë informacion se si Google Analytics trajton të dhënat e përdoruesit në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Përpunimi i porosive

Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat strikte të autoriteteve gjermane të mbrojtjes së të dhënave gjatë përdorimit të Google Analytics.

Kohëzgjatja e ruajtjes

Të dhënat e ruajtura nga Google në nivelin e përdoruesit dhe të ngjarjeve që janë të lidhura me kukit, ID-të e përdoruesve (p.sh. ID-ja e përdoruesit) ose ID-të e reklamave (p.sh. kukit e DoubleClick, ID-ja e reklamave në Android) anonimizohen pas 14 muajsh ose fshihen. Ju mund të gjeni detaje për këtë në lidhjen e mëposhtme: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Operatori i faqes në internet përdor Google Ads. Google Ads është një program reklamimi në internet nga Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads na mundëson të shfaqim reklama në motorin e kërkimit të Google ose në faqet e internetit të palëve të treta kur përdoruesi fut terma të caktuar kërkimi në Google (shënjestrimi i fjalëve kyçe). Për më tepër, reklamat e synuara mund të shfaqen duke përdorur të dhënat e përdoruesit (p.sh. të dhënat e vendndodhjes dhe interesat) të disponueshme nga Google (shënjestrimi i grupit të synuar). Si operator i faqes në internet, ne mund t'i vlerësojmë këto të dhëna në mënyrë sasiore, për shembull duke analizuar se cilat terma kërkimi çuan në shfaqjen e reklamave tona dhe sa reklama çuan në klikimet përkatëse.

Google Ads përdoret në bazë të Nenit 6 (1) (f) GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në marketingun e produkteve të tij të shërbimit sa më efektivisht të jetë e mundur.

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://policies.google.com/privacy/frameworks dhe https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Gjurmimi i konvertimit të Google

Kjo faqe interneti përdor gjurmimin e konvertimit të Google. Ofruesi është Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Me ndihmën e Google Conversion Tracking, ne dhe Google mund të dallojmë nëse përdoruesi ka kryer veprime të caktuara. Për shembull, ne mund të vlerësojmë se cilët butona në faqen tonë të internetit janë klikuar sa shpesh dhe cilat produkte janë parë ose blerë veçanërisht shpesh. Ky informacion përdoret për të gjeneruar statistika të konvertimit. Mësojmë numrin total të përdoruesve që kanë klikuar në reklamat tona dhe çfarë veprimesh kanë ndërmarrë. Ne nuk marrim asnjë informacion me të cilin mund të identifikojmë personalisht përdoruesin. Vetë Google përdor cookie ose teknologji të krahasueshme njohjeje për identifikim.

Gjurmimi i konvertimit të Google përdoret në bazë të Nenit 6 (1) (f) GDPR. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në analizimin e sjelljes së përdoruesit në mënyrë që të optimizojë si faqen e tij të internetit ashtu edhe reklamimin e tij. Nëse është kërkuar një pëlqim përkatës (p.sh. pëlqimi për ruajtjen e cookies), përpunimi kryhet ekskluzivisht në bazë të nenit 6 (1) (a) GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Mund të gjeni më shumë informacion rreth gjurmimit të konvertimeve të Google në rregulloret e mbrojtjes së të dhënave të Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Plugins dhe Tools

Fontet e uebit të Google (strehimi lokal)

Kjo faqe përdor të ashtuquajturat shkronja ueb të ofruara nga Google për shfaqjen uniforme të shkronjave. Fontet e Google janë instaluar në nivel lokal. Nuk ka asnjë lidhje me serverët e Google.

Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me Fontet e Uebit të Google nën https://developers.google.com/fonts/faq dhe në politikën e privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Ofruesit e tregtisë elektronike dhe pagesave

Përpunimi i të dhënave (të dhënat e klientit dhe të kontratës)

Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat personale vetëm për aq sa janë të nevojshme për krijimin, përmbajtjen ose ndryshimin e marrëdhënies juridike (të dhënat e inventarit). Kjo bazohet në Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b GDPR, e cila lejon përpunimin e të dhënave për të përmbushur një kontratë ose masa parakontraktore. Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat personale në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti (të dhënat e përdorimit) vetëm në masën e nevojshme për të mundësuar përdoruesin të përdorë shërbimin ose të faturojë përdoruesin.

Të dhënat e mbledhura të klientit do të fshihen pas përfundimit të porosisë ose përfundimit të marrëdhënies së biznesit. Periudhat statutore të mbajtjes mbeten të paprekura.

Transmetimi i të dhënave me lidhjen e kontratës për dyqanet online, tregtarët dhe dërgimin e mallrave

Ne i transmetojmë të dhënat personale palëve të treta vetëm nëse kjo është e nevojshme brenda kuadrit të përpunimit të kontratës, për shembull kompanisë së cilës i është besuar dorëzimi i mallrave ose bankës përgjegjëse për përpunimin e pagesës. Çdo transmetim i mëtejshëm i të dhënave nuk bëhet ose vetëm nëse ju keni dhënë shprehimisht pëlqimin për transmetimin. Të dhënat tuaja nuk do t'u kalohen palëve të treta pa pëlqimin tuaj të shprehur, për shembull për qëllime reklamimi.

Baza për përpunimin e të dhënave është Neni 6 Paragrafi 1 pika b GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave për të përmbushur një kontratë ose masa parakontraktore.

Transmetimi i të dhënave me lidhjen e kontratës për shërbime dhe përmbajtje dixhitale

Ne i transmetojmë të dhënat personale palëve të treta vetëm nëse kjo është e nevojshme brenda kuadrit të përpunimit të kontratës, për shembull bankës përgjegjëse për përpunimin e pagesave.

Çdo transmetim i mëtejshëm i të dhënave nuk bëhet ose vetëm nëse ju keni dhënë shprehimisht pëlqimin për transmetimin. Të dhënat tuaja nuk do t'u kalohen palëve të treta pa pëlqimin tuaj të shprehur, për shembull për qëllime reklamimi.

Baza për përpunimin e të dhënave është Neni 6 Paragrafi 1 pika b GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave për të përmbushur një kontratë ose masa parakontraktore.

Shërbimet e pagesave

Ne integrojmë shërbimet e pagesave nga kompani të palëve të treta në faqen tonë të internetit. Nëse bëni një blerje nga ne, të dhënat tuaja të pagesës (p.sh. emri, shuma e pagesës, detajet e llogarisë, numri i kartës së kreditit) do të përpunohen nga ofruesi i shërbimit të pagesave për qëllime të përpunimit të pagesës. Për këto transaksione zbatohen dispozitat përkatëse të kontratës dhe të mbrojtjes së të dhënave të ofruesit përkatës. Ofruesit e shërbimeve të pagesave përdoren në bazë të nenit 6 (1) (b) GDPR (përpunimi i kontratës) dhe në interes të një procesi pagese që është sa më i qetë, i përshtatshëm dhe i sigurt (neni 6 (1) (f) GDPR). Për aq sa kërkohet pëlqimi juaj për veprime të caktuara, neni 6 (1) (a) GDPR është baza ligjore për përpunimin e të dhënave; Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë për të ardhmen.

Ne përdorim shërbimet e mëposhtme të pagesave / ofruesit e shërbimeve të pagesave në këtë faqe interneti:

PayPal

Ofruesi i këtij shërbimi pagese është PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (në tekstin e mëtejmë "PayPal").

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzola standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund të gjenden këtu: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Detajet mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Shërbime të tjera

Pamje e zgjuar

Ky sajt përdor mjetin e gjurmimit Smartlook nga Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Republika Çeke ("Smartlook") për të regjistruar vizitat individuale të zgjedhura rastësisht ekskluzivisht me një adresë IP anonime. Ky mjet gjurmimi bën të mundur përdorimin e cookie-ve për të vlerësuar se si e përdorni faqen e internetit (p.sh. në cilën përmbajtje klikohet). Për këtë qëllim, një profil përdorimi shfaqet vizualisht. Profilet e përdoruesve krijohen vetëm kur përdoren pseudonime. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është pëlqimi që keni dhënë (Neni 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Informacioni i mbledhur në këtë mënyrë i kalon personit përgjegjës. Personi përgjegjës e ruan këtë ekskluzivisht në serverin e tij në Gjermani. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen nëpërmjet cilësimeve të kukive. Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në Smartlook mund të gjenden në https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Ndryshoni cilësimet

Modifiko cilësimet e pëlqimit