Användarvillkor

1 § Tillämpningsområde

 1.  Våra villkor gäller för alla tjänster som ska tillhandahållas av oss i enlighet med de avtal som ingåtts mellan oss och kunden.
 2.  Giltigheten av dessa villkor är begränsad till avtalsförhållanden med företag.
 3. Omfattningen av vår verksamhet följer av det avtal som ingåtts i varje enskilt fall.

§ 2 Erbjudande och avtalsslutande

Kundens beställning eller undertecknandet av kontraktet utgör ett bindande erbjudande som vi kan acceptera inom två veckor genom att skicka en orderbekräftelse eller en kopia av det undertecknade avtalet. Erbjudanden eller kostnadsförslag gjorda av oss i förväg är icke bindande.

§ 3 Acceptans

 1.  Godkännandet av tjänsten som tillhandahålls av oss sker genom den separata godkännandeförklaringen inklusive tillhörande protokoll.
 2.  Om arbetsresultatet i allt väsentligt överensstämmer med avtalen ska beställaren omedelbart förklara acceptans om vi skulle utföra ett arbete. Accept får inte vägras på grund av obetydliga avvikelser. Om acceptans av kunden inte sker i tid kommer vi att fastställa en rimlig tidsfrist för att lämna in deklarationen. Arbetsresultatet anses accepterat vid utgången av perioden om kunden inte inom denna period skriftligen har angett skäl för att vägra mottagande eller han använder det arbete eller tjänst som skapats av oss utan förbehåll och vi har påpekat betydelsen av detta i början av perioden beteende har påpekat.

§ 4 Priser och betalningsvillkor

 1.  Ersättningen för den tjänst som kunden använder följer av avtalet, liksom förfallodagen för ersättningen.
 2.  Ersättningen ska betalas genom autogiro. Fakturering sker med utförd tjänst. Denna betalningsmetod är en väsentlig grund för vår prisberäkning och är därför oumbärlig.
 3.  Om kunden inte betalar debiteras dröjsmålsränta enligt lagstadgad ränta (för närvarande nio procentenheter över basräntan).
 4.  Kunden har endast rätt till kvittningsrätt om hans motkrav är lagligen fastställda, är ostridiga eller har erkänts av oss. Kunden har endast rätt att utöva retentionsrätten om hans motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.
 5. Vi förbehåller oss rätten att anpassa vår ersättning efter inträffade kostnadsförändringar. Justeringen kan göras första gången två år efter avtalets ingående.

§ 5 Kundens samarbete

Kunden förbinder sig att medverka för att korrigera de koncept, texter och annonsmaterial som tagits fram. Efter rättelse av kunden och godkännande är vi inte längre ansvariga för felaktigt utförande av ordern.

§ 6 Kontraktets varaktighet och uppsägning

Avtalstiden avtalas individuellt; hon, börjar med undertecknandet av kontraktet. Detta förlängs tyst med ytterligare ett år om det inte sägs upp av någon av avtalsparterna genom rekommenderat brev minst tre månader före utgången.

7 § Ansvar

 1. Vårt ansvar för avtalsbrott och skadestånd är begränsat till uppsåt och grov vårdslöshet. Detta gäller inte vid skada på liv, kropp och hälsa hos kunden, anspråk på grund av brott mot kardinalförpliktelser, det vill säga förpliktelser som följer av avtalets karaktär och vars överträdelse äventyrar uppnåendet av syftet med kontraktet, samt ersättning av Skada orsakad av dröjsmål enligt § 286 BGB. I detta avseende är vi ansvariga för varje grad av fel.
 2. Ovannämnda ansvarsfrihet gäller även för lätt oaktsamma pliktbrott av våra ställföreträdare.
 3. I den mån ansvar för skador som inte grundar sig på skada på liv, lem eller hälsa hos kunden inte är uteslutet för ringa vårdslöshet, ska sådana anspråk preskriberas inom ett år från det att kravet uppstod.
 4. Beloppet av vårt ansvar är begränsat till den kontraktuellt typiska, rimligen förutsebara skadan; begränsat till högst fem procent av den avtalade ersättningen (netto).
 5. Om kunden lider skada på grund av försening i utförandet som vi ansvarar för ska alltid ersättning utgå. Detta är dock begränsat till en procent av den överenskomna ersättningen för varje genomförd förseningsvecka; totalt dock högst fem procent av den avtalade ersättningen för hela tjänsten. Försening uppstår endast om vi inte håller den bindande överenskomna tidsfristen för tillhandahållande av tjänster.
 6. Force majeure, strejker, oförmåga från vår sida utan egen förskyllan förlänger perioden för tillhandahållande av tjänsten med hindrets varaktighet.
 7. Kunden kan frånträda avtalet om vi är i brist på tillhandahållande av tjänster och har satt oss en rimlig anståndstid skriftligen med den uttryckliga förklaringen att godkännande av tjänsten kommer att avvisas efter att perioden har löpt ut och anståndsperioden (två veckor) kommer inte att observeras. Ytterligare anspråk kan inte göras gällande, oavsett de övriga ansvarskraven enligt 7 §.

§ 8 Garanti

Eventuella garantianspråk från kunden är begränsade till omedelbar rättelse. Om detta misslyckas två gånger inom rimlig tid (två veckor) eller om rättelse vägras, har kunden rätt att efter eget val kräva en lämplig nedsättning av avgifterna eller hävning av avtalet.

9 § Preskription av egna fordringar

Våra anspråk på betalning av den avtalade ersättningen preskriberas efter fem år, med avvikelse från § 195 BGB. Vid preskriptionstidens början gäller 199 § BGB.

10 § Form för deklarationer

Rättsligt relevanta deklarationer och meddelanden som kunden måste lämna till oss eller en tredje part ska vara skriftliga.

§ 11 Plats för fullgörande, val av lag Jurisdiktion

 1. Om inget annat anges i underhållsavtalet är platsen för utförandet och betalningen vår verksamhetsplats. Lagbestämmelserna om domsorterna förblir opåverkade, om inte annat följer av den särskilda regleringen i 3 mom.
 2. Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller exklusivt för detta avtal.
 3. Den exklusiva jurisdiktionen för avtal med handlare, offentligrättsliga juridiska personer eller specialfonder enligt offentlig rätt är den domstol som är ansvarig för vårt verksamhetsställe.

Avsnitt 12 Lagkonflikt

Om kunden även använder allmänna villkor ingås avtalet även utan överenskommelse om införande av allmänna villkor. Genom att underteckna detta avtal godkänner kunden uttryckligen att bestämmelser som endast finns i de allmänna villkoren som används av oss blir en del av avtalet.

13 § Upplåtelseförbud

Kunden får endast överföra sina rättigheter och skyldigheter från detta avtal med vårt skriftliga medgivande. Detsamma gäller för överlåtelse av hans rättigheter från detta avtal. De uppgifter som har blivit kända i samband med genomförandet av avtalet och affärsrelationen med kunden i den mening som avses i dataskyddslagen lagras och behandlas uteslutande i syfte att fullgöra avtalet, särskilt för orderhantering och kund vård. Kundens intressen beaktas i enlighet därmed, liksom dataskyddsbestämmelser.

§ 14 Avskiljbarhetsklausul

Skulle en eller flera bestämmelser vara eller bli ogiltiga ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas. Avtalsparterna är skyldiga att ersätta den ineffektiva klausulen med en som kommer så nära den senare som möjligt och är effektiv.

15 § Allmänt

Kunden ansvarar för att följa konkurrenslagstiftning, upphovsrätt eller andra äganderätter (t.ex. varumärken eller designpatent). I händelse av att sådana anspråk från tredje part görs gällande mot oss, ska kunden hålla oss skadeslösa från alla anspråk från tredje part på grund av ett eventuellt intrång i rättigheter om vi tidigare har tagit upp (skriftligt) betänkligheter om utförandet av beställningen som lagts med hänsyn har gjorts till intrång i sådana rättigheter.

Från och med den 19 augusti 2016