Integritet

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsens operatör. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Meddelande om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand teknisk data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

Extern hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (hoster). De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Det kan i första hand vara IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktdata, namn, webbåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Hostern används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) och i intresset av ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör ( artikel 6 punkt 1 lit f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och kommer att följa våra instruktioner i förhållande till dessa uppgifter.

Vi använder följande värd:

ALL-INKL.COM - New Media München
Ägare: René Munnich
Huvudgatan 68 | D-02742 Friedersdorf

Ingående av avtal för orderhantering

För att säkerställa en dataskyddskompatibel behandling har vi slutit ett orderhanteringsavtal med vår värd.

3. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Ansvarig instans för databehandling på denna webbplats är:

close2 new media GmbH
Auenstrasse 6
80469 München

Telefon: +49 (0) 89 21 540 01 40
E-post: hi@gtbabel.com

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du skickar in en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatter eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vår webbplats innehåller verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att i dessa länder kan ingen nivå av dataskydd jämförbar med den i EU garanteras. Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅENDE FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ KAN FINNAS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHET INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 (1)).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTANNONSERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INKOMST MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN OMFATTNING SÅDAN DIREKTREklam. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMESYFTE (INSIKT ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogirotillstånd) efter ingående av ett avgiftsbaserat avtal, krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) utförs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätt till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under hela undersökningen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skett/skeder olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR måste dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som råder har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

4. Datainsamling på denna webbplats

Småkakor

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (funktionella cookies, t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken). grunden i artikel 6.1 (f) GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, lagras de relevanta cookies uteslutande på grundval av detta samtycke (Artikel 6 (1) (a) GDPR); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i denna dataskyddsförklaring och vid behov be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, såsom sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data kan sammanfattas av Google i en profil som är tilldelad respektive användare eller deras enhet.

Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke begärdes (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Plug-in för webbläsare

Du kan hindra Google från att samla in och bearbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderhantering

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Google och implementerar fullt ut de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Lagringstid

Data som lagras av Google på användar- och händelsenivå som är länkad till cookies, användar-ID:n (t.ex. User ID) eller reklam-ID:n (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annons-ID) anonymiseras efter 14 månader eller raderas. Du kan hitta information om detta under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa söktermer på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas med hjälp av användardata (t.ex. platsdata och intressen) tillgänglig från Google (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa uppgifter kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.

Google Ads används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänsteprodukter så effektivt som möjligt.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Googles konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Googles omvandlingsspårning. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan vi och Google känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel utvärdera vilka knappar på vår webbplats som klickades på hur ofta och vilka produkter som sågs eller köptes särskilt ofta. Denna information används för att generera omvandlingsstatistik. Vi lär oss det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi får ingen information som vi personligen kan identifiera användaren med. Google använder själva cookies eller jämförbar igenkänningsteknik för identifiering.

Googles konverteringsspårning används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke begärdes (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan hitta mer information om Googles omvandlingsspårning i Googles dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6. Plugins och verktyg

Google Web Fonts (lokal värd)

Den här webbplatsen använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. Google Fonts installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

Du kan hitta mer information om Google Web Fonts under https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. E-handel och betalningsleverantörer

Behandling av data (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för upprättandet, innehållet eller ändringen av rättsförhållandet (inventariedata). Detta är baserat på artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som är nödvändig för att användaren ska kunna använda tjänsten eller fakturera användaren.

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter slutförandet av beställningen eller avslutande av affärsrelationen. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Dataöverföring vid ingående av avtal för nätbutiker, återförsäljare och varuförsändelse

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för avtalsbehandlingen, till exempel till det företag som har anförtrotts leveransen av varorna eller den bank som är ansvarig för att hantera betalningen. Ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel i reklamsyfte.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Dataöverföring vid ingående av avtal för tjänster och digitalt innehåll

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för avtalshanteringen, till exempel till den bank som är ansvarig för att hantera betalningar.

Ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel i reklamsyfte.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Betaltjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredje parts företag på vår webbplats. Om du gör ett köp från oss kommer dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. Respektive avtals- och dataskyddsbestämmelser för respektive leverantör gäller för dessa transaktioner. Betaltjänstleverantörerna används på grundval av artikel 6.1 (b) GDPR (kontraktshantering) och i intresset för en betalningsprocess som är så smidig, bekväm och säker som möjligt (artikel 6.1 (f) GDPR). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder är artikel 6 (1) (a) GDPR den rättsliga grunden för databehandling; Samtycke kan när som helst återkallas för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats:

PayPal

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal").

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Detaljer finns i PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

8. Övriga tjänster

Smart utseende

Den här webbplatsen använder spårningsverktyget Smartlook från Smartsupp.com, sro Lidicka 20, Brno, 602 00, Tjeckien ("Smartlook") för att registrera slumpmässigt utvalda individuella besök exklusivt med en anonym IP-adress. Detta spårningsverktyg gör det möjligt att använda cookies för att utvärdera hur du använder webbplatsen (t.ex. vilket innehåll som klickas på). För detta ändamål visas en användningsprofil visuellt. Användarprofiler skapas endast när pseudonymer används. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är det samtycke som du har gett (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Den information som samlas in på detta sätt lämnas vidare till den ansvarige. Den ansvarige lagrar detta uteslutande på sin server i Tyskland. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden via cookieinställningarna. Mer information om dataskydd hos Smartlook finns på https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/ .

9. Redigera inställningar

Redigera samtyckesinställningar