Phải rút

Sự hài lòng của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Bạn có quyền hủy giao dịch mua trong vòng mười bốn ngày mà không cần nêu lý do. Thời gian hủy bỏ là mười bốn ngày kể từ ngày bạn mua sản phẩm. Để thực hiện quyền rút tiền của bạn, vui lòng điền vào biểu mẫu sau. Để đáp ứng thời hạn hủy bỏ, bạn chỉ cần gửi thông báo liên quan đến việc thực hiện quyền hủy bỏ của bạn trước khi hết thời hạn hủy.

close2 phương tiện truyền thông mới GmbH
Auenstrasse 6
80469 Munich

Thông tin khách hàng